Jézus második eljövetele, mint a világdráma utolsó felvonása - Dr. Reisinger János

                    

                   

 

 

  

     

     

     

       

            

                                           

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                                      

                   

                   

                   

                             

                   

                                      

                   

                   


                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                                      

                                      

                                      


                       

                   

            

      

          

 

 

 

1Thess 5:1 Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak nektek;

1Thess 5:2 Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel.

 

1Thess 5:3 Mert amikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképpen meg nem menekednek.

 

1Thess 5:4 De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy [az] a nap tolvaj módra lep[het]ne meg titeket.

1Thess 5:5 Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!

 

 

2Pét 2:1 De voltak hamis próféták is a nép között, ahogyan köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és megtagadva az Urat, aki megváltotta őket, magukra gyors pusztulást hoznak.

2Pét 2:2 Sokan követik őket kicsapongásaikban, akik miatt káromolni fogják az igazság útját,

2Pét 2:3 Titeket pedig kapzsiságukban kitalált beszédekkel becsapnak majd, de már régóta készen várja őket az ítélet, és kárhozatuk nem késik.

 

1Kor 16:22 Ha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott! Maran atha.

marana atha - „az Urunk eljön”, vagy „Jöjj, Urunk!”

 

 

2Thess 1:5 Bizonyságául az Isten igazságos ítéletének; hogy méltóknak ítéltessetek az Isten országára, amelyért szenvedtek is.

2Thess 1:6 Mert igazságos dolog az az Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, akik titeket szorongatnak.

2Thess 1:7 Nektek, üldözötteknek pedig velünk együtt megnyugvást adjon, amikor Urunk Jézus eljön hatalmas angyalseregével a mennyből.

 

2Thess 1:8 Tűznek lángjában, ki bosszút áll azokon, akik nem ismerik az Istent (szentháromságban hisznek- a megtévesztettek), és akik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának.

 

2Thess 1:9 Akik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától, és az ő hatalmának dicsőségétől.

 

2Thess 1:10 Azon a napon, amikor majd eljön, hogy dicsőségét megmutassa szentjeiben, és csodálatos hatalmát bennetek, hívőkben. Ti ugyanis tanúságtételünket hittel fogadtátok.

2Thess 1:11 Ezért állandóan imádkozom értetek, hogy Istenünk méltóvá tegyen benneteket a meghívásra és tökéletessé a jóra való törekvésben s a hitből fakadó tettekben.

2Thess 1:12 Így dicsőül meg Urunk Jézus neve bennetek, és ti is őbenne, Istenünknek és Urunknak, Jézus Krisztusnak kegyelméből.

 

 

Jel 2:9 Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet de gazdag vagy, és azoknak istenkáromlását, akik azt mondják, hogy ők zsidók (igaz hitűek), és nem azok, hanem a Sátán zsinagógája.

 

 

Péld 19:7 A szegényt minden atyjafia gyűlöli, még barátai is eltávolodnak tőle; szavaival unszolná őket, de ők eltűntek.

Máté 24:9 Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.

 

 

Jak 2:5 Halljátok meg szeretett atyámfiai, avagy nem az Isten választotta-e ki e világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei az országnak, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik?

 

Jak 2:6 Ti pedig meggyaláztátok a szegényt. Avagy nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok, és nem ők hurcolnak-e titeket a törvény elé?

Jak 2:7 Nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amelyről neveztettek?

Jak 2:8 Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az Írás szerint: Szeressed felebarátodat, mint önmagadat, jól cselekedtek.

 

Jak 2:12 Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni.

Jak 2:13 Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot; az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítélet fölött.

 
 

 

 

 

Ján 5:24​ Bizony, bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz (engedelmeskedik) annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.

Ján 5:25​ Bizony, bizony mondom nektek, hogy eljő az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és akik hallják, élnek.

 

Ján 4:23​ De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul.

Ján 4:24​ Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.

 
 

Jel 14:3  ... akik áron vétettek meg a földről.

1Kor 6:19 Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?

1Kor 6:20 Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.

 

Róm 8:9 De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetekAkiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.

Róm 8:14 Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.

 

2Kor 3:17 Az Úr pedig a Lélek; és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.

1Kor 6:17 Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele.

 

1Pét 1:13 Annak okáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz nektek, amikor megjelenik.

1Pét 1:14 Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek;

 

1Pét 1:15 Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben;

1Pét 1:16 Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.

 

1Pét 1:17 És ha Atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét:

1Pét 1:18 Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;

1Pét 1:19 Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:

 

1Pét 1:20 Aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti értetek,

 

- az idők vége 2000 éve volt Jézus halálakor, most az ítélet jön a világvégével!

 

 

Máté 24:3 Jézus amikor pedig az Olajfák hegyén ült, odamentek hozzá a tanítványok külön, és megkérdezték: Mondd meg nekünk, mikor lesznek meg ezek, és mi lesz a jele eljövetelednek és a világvégének?

Máté 24:4 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket.

 

Gal 4:4 Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett,

Gal 4:5 Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot.

 

Gal 4:6 Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő Fiának Lelkét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya!

Gal 4:7 Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által.

Gal 4:8 Ámde akkor, mikor még nem ismertétek az Istent, és olyan isteneknek szolgáltatok, akik valójában nem azok. - (szentháromságban hisznek- a megtévesztettek)

 

 

Gal 4:9 Most azonban, hogy megismertétek az Istent, sőt hogy megismert titeket az Isten, miként tértek vissza ismét az erőtelen és gyarló elemekhez, amelyeknek megint újból szolgálni akartok?

Gal 4:10 Megtartjátok a napokat és hónapokat és időket, meg az esztendőket.

Gal 4:11 Féltelek titeket, hogy hiába fáradoztam értetek.

 

 

1Pét 1:21 Akik ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott neki; hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben.

1Pét 1:22 Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek;

 

1Pét 1:23 Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanbólIstennek igéje által, amely él és megmarad örökké.

1Pét 1:24 Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull:

1Pét 1:25 Daz Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely nektek hirdettetett.

 

 

Az Isten pecséte:

Ján 17:3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

2Tim 2:19 Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentoma, melynek pecséte ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja.

Jel 14:12 Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! (az Isten akaratának való tökéletes engedelmesség)

 

A fenevad (sátán-engedetlen) bélyege: ha a fentiek nem teljesülnek.

 

 

Pope Francis invites religious, political leaders to sign ‘Global Pact’ for ‘new humanism’

Globális Paktum a "új humanizmus" létrehozására

 

A pápa új humanizmust akar - ez azt jelenti, hogy az ember a teremtő Isten fölé helyezi magát! 

Erről írnak a bibliai próféciák, hogy amikor a végidőben az Antikrisztus az Isten fölé magasztalja magát, akkor Jézusnak el kell jönnie, hogy véget vessen a gonoszságnak!

 

pusztító utálatosság várhatóan 2024. májusában tétetik fel.

kegyelemi idő várhatóan 2027. október. 22.-én zárul, azt követően 75 nap leforgása alatt lezajlanak a végső csapások.

 

Jézus a hét "zsidó" ünnepből életében a négy tavaszi ünnepet az írás szerint napra pontosan beteljesítette. Az őszi három ünnepet is napra pontosan teljesíteni fogja. Ebből tudhatjuk, hogy mikor melyik hónapban és melyik napon ér véget a kegyelmi idő.

 

A kegyelmi időnek az írások szerint pontosan a nagy engesztelési nappal Yom Kippur kell, hogy záródjon a beteljesülés miatt. Ez csak ősszel októberben lehetséges, és ezért 1260 napot vissza számolva ebből a tavaszi (májusi) dátumhoz jutunk. A zsidó ünnepek beteljesedése csak így lehetséges. 

 

Az ünnepnapokkal kapcsolatban három videót ajánlok:

Hogyan tartsuk meg az ünnepeket - David Clayton

Az ÚR ünnepei amelyeket ki kell hirdetnetek! 1 - Ken Corklin

 Az ÚR ünnepei amelyeket ki kell hirdetnetek! 2 - Ken Corklin 

 

A COVID-19 nagyszerű lehetőséget kínál nekünk a kapitalizmus megreformálására

COVID-19 offers us a major opportunity to reform capitalism

 

A görög „anti” szó latin megfelelője a „vicarius”, amelyből származik a „vicar” helytartó szó. Ebből következik, hogy a „Vicarius Christi” „Krisztus helytartója” pápai cím szó szerint jelenti, hogy „Antikrisztus”.                         

Ki az Antikrisztus?

 

Ne feledjétek - Aki a szeretö és igazságos Isten törvényét képes meghamisítani , az hazug és minden gonoszságra képes, a félelem és a gyűlölet irányítja minden cselekedetét és gondolatát!

 

 

Jel 3:10 Mivel megtartottad az én béketűrésre [intő] beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait.

 

 

Jel 10:11 És monda nekem: Ismét prófétálnod kell neked sok népek és nemzetek, és nyelvek és királyok felől.

 

 

A Strong-számokat a Biblia keresőjébe írjad be!

 

G5480   bélyeg      τό χάραγμα, -ατος (to kharagma, -atosz)

G4973   pecsét       ἡ σφραγίς, -ῖδος (hé szphragisz, -idosz)

H7496   árnyak      רָפָאִים (ráp̄á'ím)   ‫

G5020   Tartarosz  ταρταρόω (tartaroó)

G86       Hádész      ὁ ᾅδης, -ου (ho hadész, -u)

H7585   Seol           ‫שְׁאֹל שְׁאוֹל‬ (šə'ól šə'ôl)

H10       pokol         ‫אֲבַדּוֹ אֲבַדֹּה‬ ('ăḇaddô 'ăḇaddóh) 

G12       mélység     ἡ ἄβυσσος, -ου (hé abüsszosz, -u)

G1067   gyehenna  ἡ γέεννα, -ης (hé geenna, -ész)

G1228   ördög        ὁ διάβολος, -ου (ho diabolosz, -u)

H7854   Sátán         ‫שָׂטָן‬ (śáṭán)

G4567   Sátán         ὁ Σατανᾶς, -ᾶ (ho Szatanasz, -a)

G1140   démon       τό δαιμόνιον, -ου (to daimonion, -u)

G1124   Szentírás   ἡ γραφή, -ῆς (hé graphé, -ész)

G4102   hit              ἡ πίστις, -εως (hé pisztisz, -eósz) 

G4983   test            τό σῶμα, -ατος (to szóma, -atosz)

G5590   lélek           ἡ ψυχή, -ῆς (hé pszükhé, -ész) 

H5315   lélek           ‫נֶפֶשׁ‬ (nep̄eš)  - ószövetség

G4151   lehelet       τό πνεῦμα, -ατος (to pneuma, -atosz)

H7307   lehelet       ‫רוּחַ‬ (rúaḥ)  - ószövetség

G4151   lehelet       τό πνεῦμα, -ατος (to pneuma, -atosz) 

G2837   elalszik      κοιμάω (koimaó) 

G3419   sír              τό μνημεῖον, -ου (to mnémeion, -u) 

G1577   egyház       ἡ ἐκκλησία, -ας (hé ekklészia, -asz) 

G3316   közbenjáró   ὁ μεσίτης, -ου (ho meszitész, -u) 

G3875   vigasztaló  ὁ παράκλητος, -ου (ho paraklétosz, -u)

G4893  lelkiismeret ἡ συνείδησις, -εως (hé szüneidészisz, -eósz)

G3563  értelem  ὁ νοῦς, νοός (ho nusz, noosz)

G3341  megtérés   ἡ μετάνοια, -ας (hé metanoia, -asz) - a gondolkodásmód megváltoztatása!

 

Jel 14:4 Ezek azok, akik asszonyokkal (egyházakkal) nem fertőztették meg magukat; mert szüzek. Ezek azok, akik követik a Bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a Báránynak zsengéiül.

 

G3435 fertőz - μολύνω (molünó) 1) bemocskol, beszennyez 2) bemocskolja magát, beszennyeződik

 

 

Az evangélium eredetére vonatkozik a hamis ismeret vagy tudás ami „megfertőz”!

 

 

1Kor 10:13 Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés (megpróbáltatásesett rajtatokde hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni (megpróbáltatni), mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel (próbatétellel) egyetemben a kimenekülést is megadja majd, hogy elviselhessétek.

 

1Kor 10:14 Azért szerelmeseim, kerüljétek a bálványimádást.

 

Jak 4:7 Engedelmeskedjetek azért Istennekálljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.

Jak 4:8 Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti, bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti, kétszívűek!

Jak 4:9 Érezzétek nyomorúságotokat, gyászoljatok és sírjatok; nevetésetek forduljon gyászra, és örömetek szomorúságra.

Jak 4:10 Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket!

 

Jak 4:11 Ne rágalmazzátok egymást, atyámfiai. Aki meggyalázza vagy kárhoztatja testvérét, az a törvényt gyalázza, és a törvényt ítéli elHa pedig a törvényt ítéled elnem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek.

 

Jak 4:12 Egy törvényhozó és ítélőbíró van, aki megmenthet és elveszthetDe ki vagy te, hogy kárhoztatod a felebarátodat

 

 

Apcs 19:2 Mondta nekik Pál: Vajon vettetek-e Szent Lelket, miután hívőkké lettetek? Azok pedig mondták neki: Még azt sem hallottuk, hogy van Szent Lélek.

 

Apcs 19:3 És mondta nekik: Mire merítettetek be (keresztelkedtetek) meg tehát? Azok pedig mondának: A János bemerítésére (keresztségére – ez a szó nincs a Bibliában).

 

Apcs 19:4 Mondta pedig Pál: János a megtérésnek a gondolkodásmód megváltoztatásnak a bemerítésével merített (keresztségével) (keresztelt – ez a szó nincs a Bibliában), azt mondta a népnek, hogy aki ő utána jön, abban higgyenek – neki engedelmeskedjenek, tudniillik a Krisztus Jézusban.

 

Apcs 19:5 Mikor pedig [ezt] hallották, bemerítkeztek (megkeresztelkednek – ez a szó nincs a Bibliában) az Úr Jézusnak nevére.

 

Apcs 19:6 És mikor Pál reájuk vetette kezét, a Szent Lélek ő reájuk szállt; és megkapták a nyelvne(a beszédnek) az adományát (az Isten beszédének az Igének az adományát), és prófétáltak (isteni akaratot közvetítettek, tolmácsoltak; Istentől ihletve szóltak).

 

Luk 11:13 Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, akik tőle kérik.

 

keresztel szó helyén a Bibliában az eredeti görög szó G907   βαπτίζω (baptidzó)  - baptidzó - ami szó szerinti jelentése: bemerít, alámerít, - mediális alakban: bemerítkezik, alámerítkezik.

 

Az egyház szó helyén a Bibliában az eredeti görög szó G1577 ἡ ἐκκλησία, -ας (hé ekklészia, -asz) - ekklészia - ami szó szerinti jelentése: a kihívottak közössége.

 

Az átkozottak kapzsiságból csecsemőket és kisgyermekeket is „keresztelnek” a „szentháromság” Isten nevében!

Megtértek talán, megváltozott a gondolkozásmódjuk, és már Istennek engedelmeskednek és nem embereknek?!

 

Máté 15:6 Így teszitek érvénytelenné Isten törvényét a hagyományotok által.

Máté 15:7 Képmutatók! Igaz módon prófétált felőletek Ézsaiás, amikor ezt mondta:

Máté 15:8 Ez a nép szájával tisztel engem, de szíve távol van tőlem.

Máté 15:9 Pedig hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai.

 

 

Gal 1:3 Kegyelem nektek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól,

Gal 1:4 Aki adta önmagát a mi bűneinkért hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból, az Istennek a mi Atyánknak akarata szerint.

Gal 1:5 Akinek dicsőség örökkön örökké! Ámen.

 

Gal 1:6 Csodálkozom, hogy Attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangéliumra hajlotok.

Gal 1:7 Holott nincs más; de némelyek megzavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát.

Gal 1:8 De ha mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek másik evangéliumot azonkívül, amit hirdettünk, átkozott legyen.

 

Gal 1:9 Amint előbb mondtuk, most is ismét mondom: Ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azonkívül, amit elfogadtatok, átkozott legyen.

Gal 1:10 Mert most embereknek engedek-e, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-e tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék.

Gal 1:11 Tudtotokra adom pedig atyámfiai, hogy az általam hirdetett evangélium nem emberektől való.

 

Gal 1:12 Mert én sem embertől vettem azt , sem nem tanítottak arra,  hanem a Jézus Krisztus kijelentése által.

Gal 1:13 Mert hallottátok, mint forgolódtam én egykor a zsidóságban, hogy én felette üldöztem és pusztítottam az Isten (egyházát) ekklésziáját a kihívottak közösségét (egyházát - ez a szó nincs a Bibliában), és pusztítottam azt.

 

 

 

Jézus Krisztus a mi főpapunk (nem a római pápa):

 

Zsid 4:14 Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk hitünkhöz.

Zsid 4:15 Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.

Zsid 4:16 Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.


 

Zsid 5:4 És senki sem szerezheti meg magának ezt a tisztséget, csak akit Isten hív el, amint Áront is.

Zsid 5:5 Hasonlóképpen Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá: Én Fiam vagy te, ma szültelek téged.

Zsid 5:6 Miképpen másutt is mondja: Te örökkévaló pap vagy, Melkisédek rendje szerint.

 

Zsid 5:7 Aki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott istenfélelméért.

Zsid 5:8 Jóllehet a Fiú, szenvedéséből tanulta meg az engedelmességet,

 

Zsid 5:9 és tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki.

Zsid 5:10 Isten őt a Melkisédek rendje szerinti főpapnak nevezte.

 

Zsid 7:21 hanem esküvéssel, azáltal, aki azt mondta neki: Megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te örökké pap vagy.

Zsid 7:22 Ezért Jézus jobb szövetségnek lett kezesévé.

Zsid 7:23 És amíg azok többen lettek papokká, mert a halál miatt nem maradhattak meg,

 

Zsid 7:24 addig neki, mivel örökké megmarad, változatlan a papsága.

Zsid 7:25 Ennélfogva mindenkor üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak Istenhez, mert mindenkor él, hogy közbenjárjon értük.

Zsid 7:26 Mert ilyen főpap illett hozzánk: szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elkülönített és aki az egeknél magasságosabb lett,

 

Zsid 8:1 Az elmondottak lényege az, hogy olyan főpapunk van, aki a Magasságos trónjának jobbjára ült a mennyekben,

Zsid 8:2 annak a szentélynek és igazi sátornak szolgálattevőjeként, amelyet nem ember épített, hanem az Úr.


 

Miről is szól az Új Szövetség: értsétek meg, mert ez nagyon fontos!


 

Zsid 8:10 Mert ez az a szövetség, amelyet azon napok elmúltával kötök az Izráel házával (mindannyiunkkal).

Ezt mondja az Úr: Törvényemet elméjükbe adom, és szívükbe írom azokat, és Istenük leszek, ők pedig népemmé lesznek.

Zsid 8:11 Akkor senki sem tanítja többé így sem a társát, sem a testvérét: „Ismerd meg az Urat”, mert mindnyájan ismerni fognak engem kicsinytől nagyig.

Zsid 8:12 Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és bűneikről nem emlékezem többé.


 

Zsid 10:16 Ez az a szövetség, melyet kötök velük ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjükbe írom azokat.

Zsid 10:17 És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.

 

Jer 31:33 Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. 

 

Jer 31:34 És nem tanítja ki-ki az ő felebarátját és ki-ki az ő atyafiát, mondván: Ismerd meg az Urat; mert mindnyájan megismernek engem a kicsinytől fogva a nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és az ő vétkeikről többé meg nem emlékezem.

 

Ez 36:26 És adok nektek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek hússzívet.

Ez 36:27 És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.

 

Zsid 10:28 Aki megveti a Mózes törvényét, két vagy három tanúbizonyságra irgalom nélkül meghal; 

 

Zsid 10:29 Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, mellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Lelkét bántalmazza? 

 

Zsid 10:30 Mert ismerjük azt, aki így szólt: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. És ismét: Az Úr megítéli az ő népét. 

Zsid 10:31 Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni. 

 

 

Máté 5:17 Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem

 

Máté 5:18 Mert bizony mondom nektek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. 

 

Máté 5:19 Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen (nem mehet be); valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen. 

 

 

Máté 5:20 Mert mondom nektek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába

 

 

 

 

A Földünket Sátán "királysága" bitorolja - a Biblia e világ Istenének is nevezi Sátánt

A földi uralkodók és hatalmak Sátánt szolgálják! - de erről a tényről a többség még hallani sem akar!

 

A keresztények többsége a "miatyánk" imádságát tudja, de nem érti, hogy mit is imádkozik. 

A jöjjön el a te országod, azt jelenti, hogy még Sátán bitorolja mind a mai napig a földünk feletti uralmat.

 

Máté 6:9 Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Máté 6:10 Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

 

Luk 10:18 Jézus így válaszolt tanítványainak: Láttam a sátánt: mint a villámlást, úgy esett le az égből. (levettetett a mennyből - Jel 12:9 )


 

Apcs 26:18 Hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra és a Sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az énbennem való hit által.

 

1Pét 5:6 Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.

1Pét 5:7 Minden gondotokat ő reá vessétek, mert neki gondja van reátok.

1Pét 5:8 Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit nyeljen el:

 

1Pét 5:9 Akinek álljatok ellen, erősek legyetek a hitben (engedelmességben), tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.

1Pét 5:10 A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,

1Pét 5:11 Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen. 

 

Ézs 14:12 Miként hullottál le (az égből) a mennyből, fényes csillag, hajnal fia Sátán? Lehullottál a földre, aki népeken tapostál!

Ézs 14:16 Akik csak látnak, rád tekintenek, és elgondolkoznak: Ez lenne a föld ama háborgatója, aki királyságokat rendített meg?

Ézs 14:17 Aki a földkerekséget pusztasággá tette, városait lerontotta, és foglyait nem bocsátotta haza?


 

Jézus a világunk fejedelmének nevezte Sátánt:

Ján 14:30 Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme Sátán (ördög): és énbennem nincsen semmije;


 

Luk 4:5 Majd felvivén őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatta neki e föld minden országait egy szempillantásban,

Luk 4:6 És mondta neki az ördög: Neked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét; mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom;

Luk 4:7 Azért ha te engem imádsz, mindez a tied lesz.

Luk 4:8 Felelvén pedig Jézus, mondta neki: Távozz tőlem, Sátán; mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.

 

 

Jel 13:2 És e fenevadnak (a római pápaság rendszere), ...  a sárkány (Sátán) adja az ő erejét annak, és az ő királyi székét, és nagy hatalmat.

Jel 13:3 ... és csodálván, az egész föld [követi] a fenevadat.

Jel 13:4 És imádják a sárkányt (Sátánt), aki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádják a fenevadat,…

 

Antikrisztus G500   ὁ ἀντίχριστος, -ου (ho antikhrisztosz, -u) Antikrisztus, a valódi Messiás Jézus (Jehosua) Krisztus (felkent) helyett és ellen fellépő hamis messiás.

Az Antikrisztus Jézus helyébe áll és hamis megváltást igér!


 

A görög „anti” szó latin megfelelője a „vicarius”, amelyből származik a „vicar” helytartó szó. Ebből következik, hogy a Vicarius Christi „Krisztus helytartója” pápai cím szó szerint jelenti azt ,hogy Antikrisztus.   

 

Jel 12:9 És levetteték a nagy sárkányt, az a régi (ősi) kígyó, aki neveztetik (maga az ördög) ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti (tévútra viszi, becsapja), vetteték a földre, és az ő angyalait [is] ő vele letaszították.

Jel 12:12 Annak okáért örüljetek egek és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van.

Jel 12:17 A sárkány haragra lobbant az asszony ellen, és harcba szállt a többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait  és akiknél van a Jézus Krisztus bizonyságtétele; (és kitart Jézus tanúsága mellett).


 

2Thess 2:8 És akkor fog megjelenni a törvénytaposóakit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;

 

2Thess 2:9 Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, - minden szavuk hazugság!

2Thess 2:10 És a gonoszságnak (bűn, törvénytelenség) minden csalárdságával (csalás, megtévesztés, ravaszság) azok között, akik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre.

 

 

Ézs 54:14 Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közeledik hozzád.

 

1Kor 10:13 Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés (megpróbáltatás) esett rajtatok: de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.

 

Jel 13:2 És e fenevad (római vatikáni világrendszer), amelyet láték, hasonló vala a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány Sátán adja az ő erejét annak, és az ő királyi székét, és nagy hatalmat. - a római pápaságnak!

 

Jel 13:3 És látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett (római vatikán); de az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az egész föld [követi] a fenevadat. - a római vatikáni világrendszert!

 

Jel 13:4 És imádák a sárkányt Sátánt, aki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? kicsoda viaskodhatik ő vele?

Jel 13:7 Az is adaték neki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték neki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.

 

Jel 13:8 Annak okáért imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a Bárányé, aki megöletett, e világ alapítása óta.

Jel 13:9 Ha van füle valakinek, hallja!

 

Jel 17:5 És az ő homlokára egy név vala írva: Titok (misztérium - megismerhetetlen); a nagy Babilon, a paráznáknak (Istenhez hűtlenek) és a föld utálatosságainak (bálványimádó pogányok) anyja.  

 

Ezzel szemben a mi teremtő mennyei Atyánk és Fia megismerhető - a szentháromság leleplezése 

 

 

Róm 8:31 Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?

 

Máté 5:48 Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.

 

1Ján 4:8 Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.

1Ján 4:18 A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.

 

2Tim 1:7 Mert nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.

2Tim 1:8 Ne szégyenkezzed hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem az ő foglyát; hanem együtt szenvedj az evangéliumért Istennek hatalma szerint.


2Tim 1:9 Aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végezése és kegyelme szerint, mely adatott nekünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte,


2Tim 1:10 Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangélium által,

 

Ján 14:6 Én vagyok az út, az igazság és az élet ; senki sem mehet az Atyához, csak egyedül én általam.

 

Márk 12:24 Jézus pedig felelvén, mondta nekik: Avagy nem azért tévelyegtek-e, mert nem ismeritek az írásokat Bibliát, sem az Istennek hatalmát?

 

Az Isten igéjét, Jézus Krisztus tudományát a Szent írásban találhatod. 

Magyarországon a Károli Gáspár által fordított Szent Bibliában.

Magyarországon az államalapítás óta, szó szerint az Antikrisztusi 

hatalom uralkodik, aki a római pápaság!  

 

Ferenc pápa"Az oltás a szeretet cselekedete"

 

A védőoltás egyszerű, de mélyreható módja a közjó előmozdításának és a törődésnek egymással, különösen a legsebezhetőbbekkel."

A Szentatya kiemelte: a modern tudomány és technológia csodái javították életminőségünket. „Örüljünk ezeknek az eredményeknek, és lelkesedjünk a hatalmas lehetőségekért, amelyeket ezek az állandó újítások nyitnak meg előttünk, mert a tudomány és a technológia az emberi kreativitás csodálatos terméke, amely pedig Isten ajándéka”. 

 

Jak 3:15 Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi.
 

Teljesen nyilvánvaló, hogy ő nem az igazság a szeretet és kegyelem Istenét szolgálja, hanem Sátánt a hazugság atyját aki embergyilkos volt kezdettől fogva.

 

1Kor 10:13 Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés (megpróbáltatás) esett rajtatok: de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.


 

1 Timótheus 6 - A tévtanítókról!

 

1Tim 6:3 Ha valaki másképpen tanít, és nem követi a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédeit és a kegyesség szerint való tudományt,

1Tim 6:4 Az felfuvalkodott, aki semmit sem ért, hanem vitatkozásokban és szóharcokban szenved, amelyekből származik irigység, viszálykodás, káromlások, rosszakaratú gyanúsítások,

1Tim 6:5 Megbomlott elméjű és az igazságtól megfosztott embereknek hiábavaló torzsalkodásai akik az istenfélelmet nyerészkedésnek vagy pénzszerzésnek tekintik. Azoktól, akik ilyenek, eltávozzál.


 

Dr. Reisinger János: Jézus második eljövetele, mint a világdráma utolsó felvonása!

Dr. Reisinger János: Látomás az ökumenizmusról

 

Vírusőrület - Dr. Claus Köhnlein kieli belgyógyász könyve

Dr. Stefan Lanka virológus a vírusokról és a baktériumokról

 

Etienne de Harven, a torontói egyetem patológus professzor emeritusa az előszóban írja: „Ugyanis egyáltalán nem tapasztalunk vírusjárványokat − félelemkeltés-járványokat tapasztalunk

És mindkettő − a média és a gyógyszeripar − meghatározóan felelős e félelmek táplálásáért, ami viszont ismét fantasztikus nyereséget biztosít

 

A víruskutatás ezen területeiről származó tudományos hipotézisek gyakorlatilag soha nem alapulnak olyan tényeken, amelyeket kontrollvizsgálatok támasztanának alá, és amelyek végső soron bizonyíthatók lennének. 

Inkább az a helyzet, hogy a javasolt téziseket egyszerűen »konszenzus« útján hozzák létre, vagyis a tudomány e milliárdos játékának nagyhatalmú szereplői közötti megállapodással. 

Ez a konszenzus ezután villámgyorsan dogmává válik, amelyet mindenekelőtt a média által kvázi-vallásos jelleggel újra és újra terítenek, és végül örökkévalóvá tesznek.”


 

 Dr. med. Joachim Mutter, higiéniai és környezetgyógyász szakorvos a Vírusőrületet korunk egyik legfontosabb felvilágosító könyvének tekinti, amely a több mint 150 éve érvényben lévő dogmák és tévedések meghaladásához vezethet

A könyv közérthető módon és tudományos adatokkal alátámasztva mutatja meg, hogy korunk járványai közül azok többsége, 

amelyeket a médiában horrorhírként adtak el (AIDS, madárinfluenza, BSE, hepatitis C), egyáltalán nem létezik vagy ártalmatlan

 

Éppen ellenkezőleg, a pánikkeltés és a vakcinákban található mérgező anyagok sok olyan betegséget okozhatnak vagy súlyosbíthatnak, 

amelyek az utóbbi időben jelentősen megszaporodtak (például allergiák, rák, autizmus, autoimmun-betegségek és az idegrendszer megbetegedései).


 

Jel 18:21 És egy erős angyal egy nagy malomkőhöz hasonló követ emelt fel, a tengerbe vetette, és ezt mondta: Ilyen lendülettel vettetik majd el Babilon (római vatikáni világrendszer), a nagy város, és többé sehol sem találják.

Jel 18:22 .. és többé nem található benned egyetlen mesterség egyetlen mestere sem, és malom zúgása sem hallatszik többé benned.

Jel 18:23 Lámpás fénye sem világít többé benned, mert kereskedőid voltak a föld hatalmasai, mert varázslásodtól eltévelyedtek mind a népek.

 

Kötelező oltások egy „felsőbbrendű célért”? - A népességszabályozás titkos indokai és módszerei!

KISSINGER REPORT 2004 -PDF
 

Magyar kényszeroltási törvény!

1997. évi CLIV. törvény [ Eütv. ]    6. Cím Járványügy 

56. § (3) Kötelező járványügyi intézkedés foganatosításához nincs szükség a beteg beleegyezésére!

58. § (7) Az egészségügyi államigazgatási szerv közvetlen járványveszély fennállása esetén 

- a veszélyhelyzet szerint meghatározott védőoltások köre tekintetében 

- a határozatot azonnal végrehajthatóvá nyilváníthatja!


 

A földi törvények mindig igazságtalanok, önző érdekeket képviselnek és gonoszak!

A magyar törvények - fetisiszták (bálványimádók), végtelenül primitívek és gonoszak, és természetesen nem az emberekért íródtak, hanem az Antikrisztus érdekeit képviselik!

FRIVALDSZKY JÁNOS. TERMÉSZETJOG - Eszmetörténet PDF 

 

jogiállami és demokratikus "eszmék", ahogy a vallások és egyházak is a görög pogány filozófiákból és hiedelmekből származnak, amely utálatos az Isten előtt!

 

Hippói Szent Ágoston - Neo Platonista filozófus, akinek a műveiből táplálkoznak a vallások. Ő egyesítette a görög filozófiát és a judeo-kereszténységet!

 

Aquinói Szent Tamás Ő egyesítette az Arisztotelész filozófiáját a kereszténységgel. Trentói v. Tridenti zsinaton alkalmazták először az iratait a protestáns keresztények ellen. A "közös jó" érdekében megölhetjük a hitelveinkkel egyet nem értőket!

 

Az inkvizíció vagy katolikus nevén a szent inkvizíció, a késő középkortól kezdve több olyan intézményre utal, amelyek célja az eretnekség felszámolása volt.

Az inkvizíciónak több mint 50 millió "eretnek" embert sikerült kivégeznie!


 

Ez az inkvizíciós intézmény ma is létezik, csak átnevezték Hittani kongregációnak!

Nyugalomnap - Wikipédia

Babilon és a Biblia - Mahler Ede PDF

A Babiloni Napisten imádata - a napkultusz kezdete!

Nimród és az Ég Királynője

Jézus Krisztus nem karácsonykor született

Kicsodák a jezsuiták PDF

Végül pár idézet híres személyiségektől a jezsuitákról PDF

A JÉZUS TÁRSASÁG FELOSZLATÁSÁNAK FOLYAMATA  PDF

 

XIV. Kelemen 1773. július 21-én írta alá a Dominus ас Redemptor kezdetű brevét, amellyel feloszlatta a Jezsuiták Társaságát!

A rend visszaállítására 1814. augusztus 7-én, VII. Pius Sollicitudo Omnium Ecclesiasticum kezdetű bullájával került sor. 


 

"A jezsuiták egy hadtestületet alkotnak, és nem egy vallási rendet. A főnökük egy hadseregnek parancsol, és nem csak egy sima rendház főnök. 

Ennek a szervezetnek a célja a hatalom – amit a legdespotikusabban akarnak gyakorolni – abszolut hatalom, egyetemes hatalom, egy olyan hatalom, hogy az egész világot lehessen vezetni egyetlen ember által. A jezsuitizmus az abszolut despotizmus, és ugyanakkor a legnagyobb hatalmi vissazélés…" (Napoleon Bonaparte) “


 

A római Inkvizíciót a jezsuiták vezették 1542 óta.” (F. Tupper Saussy) 


 

"1555 és 1931 között a Jézus Társaságát 83 országból kiutasították, városállamból és városból, politikai intrikák és az állam ellen való szövetkezései miatt, egy jó hírnevő jezsuita szerint [Thomas J. Campbell]. 

Gyakorlatilag minden kiutasítás politikai intrika, behatolás, árulás, és lázítás végett rendelték el." (J.E.C. Shepherd, kanadai történész) 

 

Jak 3:15 Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi.

Jak 3:16 Mert ahol irigység és versengés [van], ott háborúság és minden gonosz cselekedet is [van].

Jak 3:17 A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató.


 

A mennyei törvények mindig igazságosak, nem önző érdekből, hanem az igazságot követvén szeretetből szolgálnak az embertársainknak és ezáltal megvalósul a teljes szabadság!


 

Ef 4:12 Hogy felkészítse a szenteket a szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére:

Ef 4:13 Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére:

Ef 4:14 Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek megtévesztése által, a tévelygés ravaszsága és csalárdsága által;

 

Ef 4:15 Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban;

Ef 4:16 Akiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az [Ő] segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben.

Máté 24:9 Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.

 

Jézus Krisztus: A mi teremtő mennyei Atyánk, Istenünk egyszülött Fia, aki a Messiás - megbízott, felkent, szentlélekkel teljes szabadító, megváltó

Jézus nevének eredete és jelentése a Jehosua vagy Józsua héber név, amely azt jelenti, hogy Velünk az Isten avagy az Isten megszabadít.

 

5Móz 32:4 Kőszikla ő! Minden cselekedete tökéletes, mert minden útja igazságos. Hűséges Isten, nem csalárd, hanem igaz és egyenes ő.

 

Az igazság elfogadására soha senkit nem lehet kényszeríteni!

Az Isten országát csak tiszta szívből és szabad akarattal lehet választani!

 

Bibliaiskolák Közössége - BIK könyvkiadó weboldala:  https://bikkiado.hu/

Ellen G. White írásai:  https://www.adventistaszolokma.net/egw-irasai.html

 

A hagyománytól az igazságig - Egy katolikus pap története -

Richard Peter Benett:   https://bereanbeacon.org/hu/

 

A leleplezett titok - Az igazság Istenről - David Clayton - A szentháromság leleplezése!

Az Istenség  - Tanulmányok az Atyáról, a Fiúról és a Szent Lélekről - Imad Awde

Jer 29:11 Mert tudom az én gondolataimat (terveimet), amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek. (ezek a tervek a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert reménységgel teli jövőt szánok nektek)
Jer 29:12 Akkor majd segítségül hívtok engem, és könyörögve hozzám jöttök: meghallgatlak titeket.
Jer 29:13 Kerestek majd engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem.

 

Ján 14:27 Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen.
 

 

A bűn zsoldja halál:

Róm 6:23 Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.

 

1Ján 1:8 Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk.

1Ján 1:9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
 

1Ján 1:10 Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő igéje nincsen mi bennünk.

Jak 4:17 Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekeszik, bűne az annak.

1Ján 5:17 Minden igazságtalanság bűn; de van nem halálos bűn [is].

1Ján 5:18 Tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem vétkezik: hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt.

1Ján 5:19 Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel.

 

 

Az Isten pecséte:

 

Ján 17:3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

2Tim 2:19 Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentoma, melynek pecséte ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja.

Jel 14:12 Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! (az Isten akaratának való tökéletes engedelmesség)

 

A fenevad (sátán-engedetlen) bélyege: ha a fentiek nem teljesülnek.

 

 

1Ján 2:3 És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk.

1Ján 2:4 Aki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság.

1Ján 2:5 Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk;

 

 

1Ján 2:15 Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.
1Ján 2:16 Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.
1Ján 2:17 És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.

 

Róm 12:2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

Jak 4:4 ..., nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz.

Róm 6:16 Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?

 

1Kor 10:20 Sőt, hogy amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák és nem Istennek; nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben.
1Kor 10:21 Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát; nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei.

Apcs 2:40 Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván:Szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!

 

 

Pope: Global Compact on Education bears in itself 'a seed of hope'

Ferenc pápa: a Globális Nevelési Egyezmény a remény magvát hordozza magában

Pope Francis invites religious, political leaders to sign ‘Global Pact’ for ‘new humanism’

Globális Paktum a "új humanizmus" létrehozására

 

A pápa új humanizmust akar - ez azt jelenti, hogy az ember a teremtő Isten fölé helyezi magát! 

Erről írnak a bibliai próféciák, hogy amikor a végidőben az Antikrisztus az Isten fölé magasztalja magát, akkor Jézusnak el kell jönnie, hogy véget vessen a gonoszságnak!

 

 

Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk

 

1Kor 2:4 És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában:

1Kor 2:5 Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék.

1Kor 2:6 Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét;


 

1Kor 2:7 Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre;

1Kor 2:8 Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség Urát:

1Kor 2:9 Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.


 

1Kor 2:10 Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.

1Kor 2:12 Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk.

1Kor 2:13 Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.


 

1Kor 2:14 Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok neki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen ítéltetnek meg.

1Kor 2:15 A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg.

1Kor 2:16 Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van.


 

Apcs 17:24 Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivelhogy ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik.

Apcs 17:25 Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent;

Apcs 17:26 És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait;


 

Apcs 17:27 Hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jóllehet bizony nincs messze egyikőnktől sem:

Apcs 17:28 Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk; miképpen a költőitek közül is mondották némelyek: Mert az ő nemzetsége is vagyunk.

Apcs 17:29 Mivelhogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlatos az istenség.


 

Apcs 17:30 E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, most parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek:

Apcs 17:31 Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek, az által, hogy feltámasztá őt halottaiból.

 

 

Jak 1:16 Ne legyetek hát tévedésben, szeretett testvéreim.

Jak 1:17 Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, még árnyéka sem a változásnak. 

Jak 1:18 Akarattal hívott minket életre az igazság igéje által, hogy az Ő teremtményeinek első zsengéje legyünk.

 

Jak 1:21 Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtarthatja a ti lelkeiteket.

 

Jak 1:22 Az igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.

Jak 1:23 Mert ha valaki hallgatója az igének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát:

Jak 1:24 Mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt.

 

Jak 1:25 De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében.

Jak 1:26 Ha valaki istentisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, sőt megcsalja a maga szívét, annak az istentisztelete hiábavaló.

Jak 1:27 Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, [és] szeplő nélkül megtartani magát e világtól.

 

 

Ef 4:17 Ezt mondom, és bizonyságot teszek az Úrban, hogy többé ne járjatok úgy, ahogy a pogányok járnak elméjük hiábavalóságában.

Ef 4:18 Értelmükre sötétség borult, és tudatlanságukban elidegenedtek az Isten szerinti élettől, amely szívük keménysége miatt van bennük,

 

Ef 4:19 Akiknek az erkölcsi érzékük eltompult, bujálkodásra adták magukat, és nyereségvágyból mindenféle tisztátalan dolgot elkövetnek.

Ef 4:20 Ti azonban nem így tanultátok Krisztust,

 

Ef 4:21 Ha valóban őrá hallgattatok és megtanultátok, hogy Jézusban van az igazság.

Ef 4:22 Vessétek le a korábbi életviteletek szerinti ó embert, aki csalárd, csábító és megtévesztő kívánságok által megromlott,

Ef 4:23 Megújuljatok pedig a ti lelki gondolkozásotok szerint,

Ef 4:24 És öltözzétek fel az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.

Ef 4:25 Azért vessétek el a hazugságot, mondjon mindenki igazat a felebarátjának, mert egymásnak tagjai vagyunk.

 

 

 

1Kor 3:19 Mert e világ bölcsessége bolondság az Isten előtt. Mert meg van írva: Megfogja a bölcseket az ő hamisságukban.

Luk 16:15 Ti vagytok, akik az emberek előtt magatokat megigazítjátok; de az Isten ismeri a ti szíveteket: mert ami az emberek közt magasztos, az Isten előtt utálatos.

 

Jób 14:4 Ki adhat tisztát a tisztátalanból? Senki.

 

 

Máté 16:26 Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért?

Márk 8:35 Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét én értem és az evangéliumért, az megtalálja azt.

 

Zsolt 90:12 Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.

 

Zsolt 118:4 Mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökkévaló az ő kegyelme!

Zsolt 118:5 Szükségemben segítségül hívám az Urat, meghallgatott [és] tágas térre [tett] engem az Úr.

Zsolt 118:6 Velem van az Úr, nem félek; mit árthat nekem ember?

 

Zsolt 118:7 Velem van az Úr az én segítségemre jön, és szégyenben maradnak az én gyűlölőim.

Zsolt 118:8 Jobb az Úrnál oltalmat találni, mint emberekben bízni.

Zsolt 118:9 Jobb az Úrnál oltalmat találni, mint főemberekben bízni.

 

Zsolt 118:10 Körülvettek engem mind a pogányok, de az Úr nevében elvesztem őket.

Zsolt 118:11 Körülvettek, bizony körülvettek engem, de az Úr nevében elvesztem őket.

Zsolt 118:12 Körülvettek engem, mint méhek; eloltattak, mint tövis-tűz, mert az Úr nevében elvesztem őket.

 

Zsolt 118:15 Vigasságnak és szabadulásnak szava van az igazak sátoraiban: Az Úrnak jobb keze hatalmasan cselekedett!

Zsolt 118:16 Az Úrnak jobb keze felmagasztaltatott; az Úrnak jobb keze hatalmasan cselekedett!

Zsolt 118:17 Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit!

Zsolt 118:18 Keményen megostorozott engem az Úr; de nem adott át engem a halálnak.

 

Zsolt 118:19 Nyissátok meg nekem az igazságnak kapuit, hogy bemenjek azokon [és] dicsérjem az Urat!

Zsolt 118:20 Ez az Úrnak kapuja; igazak mennek be azon.

Zsolt 118:21 Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadításomul lettél!

 

Zsolt 118:22 A kő amelyet az építők megvetettek, szegletkővé lett!

Zsolt 118:23 Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt!

Zsolt 118:24 Ez a nap azamelyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vigadjunk ezen!

Zsolt 118:29 Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme!

 

5Móz 32:35 Enyém a bosszúállás és megfizetés, amikor lábuk megtántorodik; mert közel van az ő veszedelmük napja, és siet, ami rájuk vár!

 

 

1Tim 2:4 Az Isten aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson.

1Tim 2:5 Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,

1Tim 2:6 Aki adta önmagát váltságul mindenkiért, mint tanúbizonyság a maga idejében,

 

1Kor 7:23 Drága váltságdíjat fizetett értetek Isten, ezért csak őt szolgáljátok, ne embereket!

 

Ján 8:12 Ismét szólt hozzájuk Jézus, és azt mondta: Én vagyok a világ világossága; aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.

 

2Ján 1:9 Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé.

 

Ján 14:6 Jézus mondta: Én vagyok az út, az igazság és az élet ; senki sem mehet az Atyához, csak egyedül én általam.

Ján 8:36 Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.

 

Máté 5:48 Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.

 

1Ján 4:8 Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.

1Ján 4:18 A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.

 

2Tim 1:7 Mert nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.

2Tim 1:8 Ne szégyenkezzed hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem az ő foglyát; hanem együtt szenvedj az evangéliumért Istennek hatalma szerint.


2Tim 1:9 Aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végezése és kegyelme szerint, mely adatott nekünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte,


2Tim 1:10 Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangélium által,

 
 
 

Ján 5:24​ Bizony, bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz (engedelmeskedik) annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.

Ján 5:25​ Bizony, bizony mondom nektek, hogy eljő az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és akik hallják, élnek.

 

Ján 4:23​ De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul.

Ján 4:24​ Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.

 

 

 

Zsolt 24:1 Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége és annak lakosai.

1Ján 5:19 Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel.

Péld 15:24 Az életnek útja felfelé van az értelmes ember számára, hogy eltávozzék a pokoltól (seoltól), mely lefelé van


 

Zsolt 89:49 Kicsoda oly erős, hogy éljen és ne lásson halált [s] megszabadítsa magát a Seolnak kezéből? Szela.

Zsolt 49:16 Csak Isten válthatja ki lelkemet a Seol kezéből, mikor [az] megragad engem. Szela.

Zsolt 9:18 Seolba jutnak a gonoszok, [oda] minden nép, amely elfeledkezik Istenről.

 


 

Jób 28:28 Isten az embernek pedig azt mondta: Íme, a bölcsesség az Úr Isten félelme, és az értelem (az eszesség) a gonosztól (a bűntől) való eltávolodás.

Péld 28:5 A gonoszságban élő emberek nem értik meg az igazságot; akik pedig keresik az Urat, mindent megértenek.

Péld 3:35 A bölcsek tisztességet örökölnek; a bolondok pedig gyalázatot aratnak.


 

Zsolt 37:28 Mert az Úr szereti az ítéletet, és el nem hagyja az ő kegyeseit; megőrzi őket mindörökké, a gonoszok magvát pedig kiirtja.

Zsolt 37:29 Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak.

Zsolt 37:30 Bölcsességet beszél az igaznak szája, és a nyelve ítéletet szól.


 

Zsolt 37:31 Istenének törvénye van szívében, lépései nem ingadoznak.

Zsolt 37:38 De a bűnösök mind elvesznek; a gonosznak vége pusztulás.

Zsolt 37:39 Az igazak segítsége pedig az Úrtól van; ő az ő erősségük a szükség idején.

Zsolt 37:40 Megvédi őket az Úr és megszabadítja őket; megszabadítja őket a gonoszoktól és megsegíti őket, mert őbenne bíznak.

 

Jak 4:12 Egy törvényhozó és ítélőbíró van, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy elítéled a felebarátodat?

Préd 12:15 A dolognak summája, mindezeket hallván, [ez]: az Istent féljed, és az ő parancsolatit megtartsad; mert ez az embernek fődolga!

 

Préd 12:16 Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz [legyen az].


 

2Kor 5:10 Mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megjutalmaztassék aszerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.

Ján 5:28 Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát,

Ján 5:29 És kijőnek; akik a jót cselekedték, az élet feltámadására; akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására.


 

2Pét 3:10 Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.

2Pét 3:11 Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek nektek szent életben és kegyességben,

2Pét 3:12 Akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!

2Pét 3:13 De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik.


 

Máté 25:31 Amikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe.

Máté 25:32 És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.

Máté 25:33 És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.


 

Máté 25:34 Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.

Máté 25:41 Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett.

Máté 25:46 És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.


 

1Pét 5:6 Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.

1Pét 5:7 Minden gondotokat ő reá vessétek, mert neki gondja van reátok.

1Pét 5:8 Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit nyeljen el:

 

1Pét 5:9 Akinek álljatok ellen, erősek legyetek a hitben (engedelmességben), tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.

1Pét 5:10 A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,

1Pét 5:11 Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.


 

  

  

A Földünket Sátán "királysága" bitorolja - a Biblia e világ Istenének is nevezi Sátánt

A földi uralkodók és hatalmak Sátánt szolgálják! - de erről a tényről a többség még hallani sem akar!

 

A keresztények többsége a "miatyánk" imádságát tudja, de nem érti, hogy mit is imádkozik. 

A jöjjön el a te országod, azt jelenti, hogy még Sátán bitorolja mind a mai napig a földünk feletti uralmat.

 

Máté 6:9 Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Máté 6:10 Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

 

Luk 10:18 Jézus így válaszolt tanítványainak: Láttam a sátánt: mint a villámlást, úgy esett le az égből. (levettetett a mennyből - Jel 12:9 )


 

Apcs 26:18 Hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra és a Sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az énbennem való hit által.


 

Ézs 14:12 Miként hullottál le (az égből) a mennyből, fényes csillag, hajnal fia Sátán? Lehullottál a földre, aki népeken tapostál!

Ézs 14:16 Akik csak látnak, rád tekintenek, és elgondolkoznak: Ez lenne a föld ama háborgatója, aki királyságokat rendített meg?

Ézs 14:17 Aki a földkerekséget pusztasággá tette, városait lerontotta, és foglyait nem bocsátotta haza?


 

Jézus a világunk fejedelmének nevezte Sátánt:

Ján 14:30 Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme Sátán (ördög): és énbennem nincsen semmije;


 

Luk 4:5 Majd felvivén őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatta neki e föld minden országait egy szempillantásban,

Luk 4:6 És mondta neki az ördög: Neked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét; mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom;

Luk 4:7 Azért ha te engem imádsz, mindez a tied lesz.

Luk 4:8 Felelvén pedig Jézus, mondta neki: Távozz tőlem, Sátán; mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.


 

Jel 13:2 És e fenevadnak (a római pápaság rendszere), ...  a sárkány (Sátán) adja az ő erejét annak, és az ő királyi székét, és nagy hatalmat.

Jel 13:3 ... és csodálván, az egész föld [követi] a fenevadat.

Jel 13:4 És imádják a sárkányt (Sátánt), aki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádják a fenevadat,…


 

Jézus a hitetlen zsidókat az ördög vagy Sátán fiainak nevezte:

Ján 8:44 Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.


 

2Kor 4:3 Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek:

2Kor 4:4 Akikben e világ Istene Sátán megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.


 

Ján 16:33 Azért beszéltem ezeket nektek, hogy békességetek legyen énbennem.

 

E világon nyomorúságotok lesz; de bízzatok: én legyőztem a világot.

 

Apcs 14:22 Erősítve a tanítványok lelkét, intvén, hogy maradjanak meg a hitben, és hogy sok háborúságon által kell nekünk az Isten országába bemennünk.

 

Jel 2:9 Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy, és azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók (keresztények) , és nem azok, hanem a Sátán zsinagógája (Sátán egyháza). 

Róm 8:36 Amint megvan írva, hogy: Te érted gyilkoltatunk minden napon; olyannak tekintenek mint vágó juhokat.

 

Máté 24:9 Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.

 

Jel 12:9 És levetteték a nagy sárkányt, az a régi (ősi) kígyó, aki neveztetik (maga az ördög) ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti (tévútra viszi, becsapja), vetteték a földre, és az ő angyalait [is] ő vele letaszították.

Jel 12:12 Annak okáért örüljetek egek és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van.

Jel 12:17 A sárkány haragra lobbant az asszony ellen, és harcba szállt a többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait  és akiknél van a Jézus Krisztus bizonyságtétele; (és kitart Jézus tanúsága mellett).


 

2Thess 2:8 És akkor fog megjelenni a törvénytaposóakit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;

 

2Thess 2:9 Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, - minden szavuk hazugság!

2Thess 2:10 És a gonoszságnak (bűn, törvénytelenség) minden csalárdságával (csalás, megtévesztés, ravaszság) azok között, akik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre.

 

 

 

             

             

  

             

 

 

Antikrisztus G500   ὁ ἀντίχριστος, -ου (ho antikhrisztosz, -u) Antikrisztus, a valódi Messiás Jézus (Jehosua) Krisztus (felkent) helyett és ellen fellépő hamis messiás.

Az Antikrisztus Jézus helyébe áll és hamis megváltást igér!


 

A görög „anti” szó latin megfelelője a „vicarius”, amelyből származik a „vicar” helytartó szó. Ebből következik, hogy a Vicarius Christi „Krisztus helytartója” pápai cím szó szerint jelenti azt ,hogy Antikrisztus.   

 

Ézs 54:14 Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közeledik hozzád.

 

1Kor 10:13 Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés (megpróbáltatás) esett rajtatok: de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.

 

Jel 13:2 És e fenevad (római vatikáni világrendszer), amelyet láték, hasonló vala a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány Sátán adja az ő erejét annak, és az ő királyi székét, és nagy hatalmat. - a római pápaságnak!

 

Jel 13:3 És látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett (római vatikán); de az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az egész föld [követi] a fenevadat. - a római vatikáni világrendszert!

 

Jel 13:4 És imádák a sárkányt Sátánt, aki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? kicsoda viaskodhatik ő vele?

Jel 13:7 Az is adaték neki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték neki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.

 

Jel 13:8 Annak okáért imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a Bárányé, aki megöletett, e világ alapítása óta.

Jel 13:9 Ha van füle valakinek, hallja!

 

Jel 17:5 És az ő homlokára egy név vala írva: Titok (misztérium - megismerhetetlen); a nagy Babilon, a paráznáknak (Istenhez hűtlenek) és a föld utálatosságainak (bálványimádó pogányok) anyja.  

 

Ezzel szemben a mi teremtő mennyei Atyánk és Fia megismerhető - a szentháromság leleplezése 

 

 

Ján 5:24​ Bizony, bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz (engedelmeskedik) annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.

Ján 5:25​ Bizony, bizony mondom nektek, hogy eljő az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és akik hallják, élnek.

 

Ján 4:23​ De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul.

Ján 4:24​ Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.

 
 

Jel 14:3  ... akik áron vétettek meg a földről.

1Kor 6:19 Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?

1Kor 6:20 Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.

 

Róm 8:9 De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.

Róm 8:14 Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.

 

2Kor 3:17 Az Úr pedig a Lélek; és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.

1Kor 6:17 Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele.

 

1Pét 1:13 Annak okáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz nektek, amikor megjelenik.

1Pét 1:14 Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek;

 

1Pét 1:15 Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben;

1Pét 1:16 Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.

 

1Pét 1:17 És ha Atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét:

1Pét 1:18 Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;

1Pét 1:19 Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:

 

1Pét 1:20 Aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti értetek,

1Pét 1:21 Akik ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott neki; hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben.

1Pét 1:22 Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek;

 

1Pét 1:23 Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké.

1Pét 1:24 Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull:

1Pét 1:25 De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely nektek hirdettetett.

 

 

A pusztító utálatosság várhatóan 2023. májusában tétetik fel.

A kegyelemi idő várhatóan 2026. október. 22.-én zárul, azt követően 75 nap leforgása alatt lezajlanak a végső csapások.

 

Jel 3:10 Mivel megtartottad az én béketűrésre [intő] beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait.

 

 

Jel 10:11 És monda nekem: Ismét prófétálnod kell neked sok népek és nemzetek, és nyelvek és királyok felől.

 

 

A bűn zsoldja halál:

Róm 6:23 Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.

 

1Ján 1:8 Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk.

1Ján 1:9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
 

1Ján 1:10 Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő igéje nincsen mi bennünk.

Jak 4:17 Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekeszik, bűne az annak.

1Ján 5:17 Minden igazságtalanság bűn; de van nem halálos bűn [is].

1Ján 5:18 Tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem vétkezik: hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt.

1Ján 5:19 Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel.

 

 

Az Isten pecséte:

 

Ján 17:3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

2Tim 2:19 Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentoma, melynek pecséte ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja.

Jel 14:12 Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! (az Isten akaratának való tökéletes engedelmesség)

 

A fenevad (sátán-engedetlen) bélyege: ha a fentiek nem teljesülnek.

 

1Ján 2:3 És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk.

1Ján 2:4 Aki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság.

1Ján 2:5 Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk;

 

 

1Ján 2:15 Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.
1Ján 2:16 Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.
1Ján 2:17 És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.

 

Róm 12:2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

Jak 4:4 ..., nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz.

Róm 6:16 Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?

 

1Kor 10:20 Sőt, hogy amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák és nem Istennek; nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben.
1Kor 10:21 Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát; nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei.

Apcs 2:40 Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván:Szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!

 

 

Mik 6:8 Megjelentette neked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled! 

Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. 

Préd 2:4 ... az emberek fiainak mi volna jó, amit cselekedjenek az ég alatt, az életük napjainak száma szerint. 

Mik 6:9 Halld: az ÚR szava kiált a városnak! Az a bölcsesség, hogy féljék nevedet. Figyeljetek a vesszőre és arra, aki azt rendelte! 

 

Mik 6:12 Mert a város gazdagjai beteltek rablott holmival, lakói pedig hazugságot szólnak, és csalárd nyelv van a szájukban. 

Mik 6:13 Ezért én is megverlek, és beteggé teszlek, elpusztítalak bűneid miatt. 

Mik 7:2 Kiveszett e földről a kegyes, és nincs igaz az emberek között. Mindnyájan vérszomjasan ólálkodnak, mindenki hálóval vadássza testvérét. 

 

Mik 7:3 A kezük gyakorlottan viszi véghez a gonoszt. A fejedelem követelőzik, és a bíró fizetségre vár. A főember is elmondja lelke kívánságát, és összeszövetkeznek. 

Mik 7:4 Aki jó közöttük, olyan mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. A te őrállóidnak napja, a te megítélésed eljött; most következik el az ő zűrzavaruk.

 

Mik 7:5 Ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok az ismerősökben! Az öledben ülő előtt is zárd be szád ajtaját. 

Mik 7:6 Mert a fiú bolondnak tartja apját, a leány anyja ellen támad, a meny pedig anyósa ellen: az embernek a saját háza népe az ellensége

Mik 7:7 De én az ÚRra nézek, várom szabadító Istenemet. Meghallgat engem az én Istenem! 

Mik 7:13 Pusztává lesz a föld a lakói miatt, cselekedeteik gyümölcsei miatt.

 

 

1Tim 6:6 De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel;

1Tim 6:7 Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit;

1Tim 6:8 De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.

1Tim 6:9 Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik.

 

1Tim 6:10 Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván sokan eltévelyedtek a hittől, és magukat általszegezték sok fájdalommal.

1Tim 6:11 De te, óh Istennek embere, ezeket kerüld; hanem kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget.

 

1Tim 6:12 Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt.

1Tim 6:14 Hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig,

 

 

Máté 20:25 Jézus azonban odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok meg a hatalmukat éreztetik rajtatok.
 

Máté 20:26 A ti körötökben ne így legyen. Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok,
Máté 20:27 Az aki első akar lenni, legyen a szolgátok.
Máté 20:28 Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja az életét, váltságul sokakért.”

 

 

Luk 16:10 Aki hű a kevesen, a sokon is hű az; és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.
Luk 16:11 Ha azért a hamis mammonon (e világon) hívek nem voltatok, ki bízná reátok az igazi [kincset]?
 

Luk 16:12 És ha a másén hűek nem voltatok, ki adja oda nektek, ami a tiétek?
Luk 16:13 Egy szolga sem szolgálhat két úrnak: mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak.

 

Luk 16:14 Hallák pedig mindezeket a farizeusok is, kik pénzszeretők voltak; és csúfolák őt.
Luk 16:15 És monda nekik: Ti vagytok, akik az emberek előtt magatokat megigazítjátok (igaznak, ártatlannak és törvényesnek tartjátok magatokat); de az Isten ismeri a ti szíveteket: mert ami az emberek közt magasztos, az Isten előtt utálatos.

 

Luk 16:16 A törvény és a próféták [Alámerítő] Jánosig [valának]: az időtől fogva az Istennek országa hirdettetik, és mindenki erőszakkal tör abba.

Luk 16:17 Könnyebb pedig a mennynek és a földnek elmúlni, hogynem a törvényből egy pontocskának elesni.

 

 

Máté 10:16 Íme, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek azért okosak mint a kígyók, és szelídek mint a galambok.

Máté 10:26 Azért ne féljetek tőlük. Mert nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne jőne; és oly titok, ami ki ne tudódnék.

Máté 10:27 Amit nektek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok; és amit fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek.

Máté 10:28 És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában.

 

 

 

Ján 5:21 Mert amint az Atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a Fiú is akiket akar, megelevenít.

Ján 5:22 Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta;
Ján 5:23 Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. Aki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, aki elküldte őt.

Ján 5:24 Bizony, bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz (engedelmeskedik) annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.
 

Ján 5:25 Bizony, bizony mondom nektek, hogy eljő az idő, és az most vagyon, amikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és akik hallják, élnek.
Ján 5:26 Mert amiként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában:

Ján 5:27 És hatalmat ada neki az ítélettételre is, mivelhogy embernek fia.
Ján 5:28 Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát,
Ján 5:29 És kijőnek; akik a jót cselekedték, az élet feltámadására; akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására.

 

 

 

Mit is jelent a Biblia Ó és Új szövetsége testamentuma - végrendelete - végakarata. Ez a nevében is hordozza a mi Teremtő Istenünk, mennyei Atyánk végakarata. Mivelünk az emberekkel  kötött szövetsége, amely végrendelet vagy végakarat megváltozhatatlanul Jézus, Isten egyszülött fiának vérével és halálával mindörökre meglett pecsételve, és megváltoztatta a földi történelmünket. Nem véletlenül találunk a Bibliában figyelmeztetést a Szent Írás megmásíthatatlanságára!

 
 
 

5Móz 4:23 Vigyázzatok, hogy az Úrnak, a ti Isteneteknek szövetségéről, amelyet kötött veletek, el ne felejtkezzetek, és ne csináljatok magatoknak faragott képet, akármihez is hasonlót, amiképpen megparancsolta az Úr, a te Istened.

5Móz 4:24 Mert az Úr, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten ő.

5Móz 4:13 És kijelentette nektek az ő szövetségét, amelyre nézve utasított titeket a tíz ige teljesítésére, és felírta azokat két kőtáblára.

Jak 4:12 Egy törvényhozó és ítélőbíró van, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy elítéled a felebarátodat?

 

Zsolt 19:8 Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölccsé teszi az együgyűt.

 

Zsolt 19:9 Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket.

Zsolt 19:10 Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak.

Zsolt 19:11 Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is; és édesebbek a méznél, még a színméznél is.

 

Péld 28:9 Valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is utálatos.

 

 

1Pét 5:6 Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.

1Pét 5:7 Minden gondotokat ő reá vessétek, mert neki gondja van reátok.

1Pét 5:8 Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit nyeljen el:

 

1Pét 5:9 Akinek álljatok ellen, erősek legyetek a hitben (engedelmességben), tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.

1Pét 5:10 A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,

1Pét 5:11 Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.  

 

Jel 2:21 Adtam neki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából; és nem tért meg.

Jel 2:22 Íme én ágyba vetem őt, és azokat, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből.

Jel 2:23 És az ő fiait megölöm halállal; és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója; és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint.

 

 

 

 

Ézs 30:8 Most menj, írd ezt táblára náluk, és jegyezd föl könyvbe ezt, hogy megmaradjon az utolsó napra bizonyságul örökre.

Ézs 30:9 Mert pártütő nép ez, [apát] megtagadó fiak, fiak, kik nem akarják hallani az Úr törvényét;

Ézs 30:10 Kik ezt mondják a látóknak: Ne lássatok; és a prófétáknak: Ne prófétáljatok nekünk igazat, beszéljetek kedvünk szerint valókat, prófétáljatok hamisságokat!

 

Ézs 30:11 Hagyjátok el az utat, térjetek le [már] ez ösvényről, vigyétek el előlünk Izraelnek Szentjét!

Ézs 30:12 Azért így szól Izrael Szentje: Mivel megutáltátok e beszédet, és bíztok a nyomorgatásban és a hamisságban, és ezekre támaszkodtok:

Ézs 30:13 Azért e bűn olyan lesz tinektek, mint hasadék a magas kőfalon, amely már omlani készül, és egyszer csak hirtelen összedől.;

 

Ézs 30:15 Mert így szól az Úr Isten, Izraelnek Szentje: Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna; csöndességben és reménységben erősségetek lett volna; de ti nem akartátok;

 

Ézs 30:18 S azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen nektek, mert az ítélet Istene az Úr; boldogok mindazok, akik Őt szolgálják.

Ézs 30:19 Mert te nép, mely Sionon Jeruzsálemben lakol, nem fogsz te sírni többé, bizton könyörül rajtad Ő kiáltásod szavára, mihelyt meghallja, megfelel neked;

 

Ézs 30:20 És ad nektek az Úr kenyeret a keserűségben, és a nyomorban vizet, de ő, a te tanítód, nem rejtőzik el többé előled, és szemed látni fogja tanítódat.

Ézs 30:21 És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted: ez az út, ezen járjatok; ha jobbra és ha balra elhajoltok.

Ézs 30:22 És megutáljátok megezüstözött bálványaitokat és megaranyozott képeiteket; kiszórod őket, mint az undokságot: ki innen! szólsz nekik.

 

Ézs 30:25 És lesznek minden magas hegyen és emelkedettebb halmon patakok, folyamok a nagy öldöklés napján, mikor a tornyok leomlanak.

Ézs 30:26 És a holdnak fénye olyan lesz, mint a napnak fénye, és a napnak fénye hétszer nagyobb lesz, olyan, mint hét napnak napfénye; ama napon, amelyen az Úr beköti népe sérülését (romlását), és verésének sebhelyét meggyógyítja!

 

 

Róm 8:4 hogy a törvény igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem a Lélek szerint

 

 

Zsid 10:28 Aki megveti a Mózes törvényét, két vagy három tanúbizonyságra irgalom nélkül meghal; 

Zsid 10:29 Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, mellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Lelkét bántalmazza? 

 

Zsid 10:30 Mert ismerjük azt, aki így szólt: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. És ismét: Az Úr megítéli az ő népét. 

Zsid 10:31 Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni. 

 

 

Máté 5:17 Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem

Máté 5:18 Mert bizony mondom nektek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. 

 

Máté 5:19 Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen (nem mehet be); valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen. 

Máté 5:20 Mert mondom nektek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába

Ján 12:50 És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amiket azért én beszélek, úgy beszélem, amint az Atya mondotta vala nekem. 

Ján 14:15 Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok

 

Ján 14:21 Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. 

Ján 15:10 Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; amiképpen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. 

 

 

1Ján 2:3 És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. 

1Ján 2:4 Aki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. 

 

1Ján 2:5 Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk; 

1Ján 2:6 Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt

 

1Ján 3:24 És aki az ő parancsolatait megtartja, az Ő benne marad és Ő is abban; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Lélekből, amelyet nekünk adott. 

 

 1Ján 5:1 Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született; és mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. 

1Ján 5:2 Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk

 

1Ján 5:3 Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem nehezek. 

1Ján 5:4 Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. 

1Ján 5:5 Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia

 

 

2Ján 1:6 És ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. Ez a parancsolat, amint kezdettől fogva hallottátok, hogy abban járjatok. 

2Ján 1:7 Mert sok hitető jött e világra, akik nem vallják a Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus

 

2Thess 2:7 Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. 

2Thess 2:8 És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével; 

 

2Thess 2:9 Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, 

Jel 12:17 Megharagvék azért a sárkány (Sátán) az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele

 

Jel 14:12 Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! 

Jel 22:14 Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.

Jer 17:5 Azt mondja az ÚR: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az ÚRtól pedig elfordul a szíve!

Jer 17:7 De áldott az a férfi, aki az ÚRban bízik, és akinek bizodalma az ÚR.


 

Róm 7:12 Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó

Róm 13:10 A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet.

Máté 26:28 Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára.

Márk 14:24 És Jézus mondta nekik: Ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik.

Luk 22:20 Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsorázott, és ezt mondta: Ez a pohár az új szövetség az én véremben, amely tiérettetek kiontatik.

 

 

 

Zsid 8:10 Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izrael házával, ama napok múltán, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nekik Istenük és ők lesznek nekem népem. 

 

Jer 31:33 Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. 

 

Ez 36:26 És adok nektek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek hússzívet.

Ez 36:27 És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.  


 

Ef 1:2 Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.

Ef 1:3 Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban,

Ef 1:4 Aszerint, amint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által,

Ef 1:5 Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratának jó kedve szerint,

Ef 1:6 Kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama Szerelmesben,


 

Ef 1:7 Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.

Ef 1:8 Melyet nagy bőséggel közlött velünk minden bölcsességgel és értelemmel,

Ef 1:9 Megismertetvén velünk az Ő akaratának titkát az Ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában,

Ef 1:10 Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek e földön vannak;

 

 

Zsid 9:14 Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.

Zsid 9:15 És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét.

 

Zsid 9:16 Mert ahol végrendelet van, szükséges, hogy a végrendelkező halála bekövetkezzék.

Zsid 9:17 Mivel a végrendelet holtak után jogerős, különben pedig, ha él a végrendelkező, éppen nem érvényes.

 

Zsid 9:27 És miképpen elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet:

Zsid 9:28 Azonképpen Krisztus is egyszer áldozta fel magát sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre.

 

Isten ezt a csodálatos egységet kizárólagossá teszi, és átok terhe mellett figyelmeztet a Biblia megváltoztatása ellen!

 

Jel 22:18 Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: [Hogy] ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra;

Jel 22:19 És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, amik e könyvben megírattak.

5Móz 12:32 Mindazt, amit én parancsolok nektek, megtartsátok, és aszerint cselekedjetek: semmit ne tégy ahhoz, és el se végy abból!


 

Zsid 9:11 Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron (szent hely) keresztül,

Zsid 9:12 És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.

Zsid 9:13 Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára:

 

Zsid 9:14 Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.

Zsid 9:15 És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét.

 

Zsid 9:16 Mert ahol végrendelet van, szükséges, hogy a végrendelkező halála bekövetkezzék.

Zsid 9:17 Mivel a végrendelet holtak után jogerős, különben pedig, ha él a végrendelkező, éppen nem érvényes.

 

Zsid 9:18 Innét van, hogy az első sem szenteltetett meg vér nélkül.

Zsid 9:19 Mert mikor Mózes a törvény szerint minden parancsolatot elmondott az egész népnek, vette a borjúknak és a bakoknak vérét, vízzel és vörös gyapjúval meg izsóppal együtt, magát a könyvet is és az egész népet meghintette,

Zsid 9:20 Mondván: Ez azon szövetség (végrendelet) vére, amelyet Isten számotokra rendelt.

Zsid 9:21 Majd a sátort is és az istentiszteletre való összes edényeket hasonlóképpen meghintette vérrel.

 

Zsid 9:22 És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat.

Zsid 9:23 Annak okáért szükséges, hogy a mennyei dolgoknak ábrázolatai effélékkel tisztíttassanak meg, maguk a mennyei dolgok azonban ezeknél különb áldozatokkal.

Zsid 9:24 Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék értünk.

 

Zsid 9:25 Nem is, hogy sokszor adja magát áldozatul, mint ahogy a főpap évenként bemegy a szentélybe idegen vérrel;

Zsid 9:26 Mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta; így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.

 

Zsid 9:27 És miképpen elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet:

 

Zsid 9:28 Azonképpen Krisztus is egyszer áldozta fel magát sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre.

 

 

 

Róm 8:31 Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?

 

Máté 5:48 Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.

 

1Ján 4:8 Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.

1Ján 4:18 A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.

 

2Tim 1:7 Mert nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.

2Tim 1:8 Ne szégyenkezzed hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem az ő foglyát; hanem együtt szenvedj az evangéliumért Istennek hatalma szerint.


2Tim 1:9 Aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végezése és kegyelme szerint, mely adatott nekünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte,


2Tim 1:10 Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangélium által,

 

Ján 14:6 Én vagyok az út, az igazság és az élet ; senki sem mehet az Atyához, csak egyedül én általam.

 

Márk 12:24 Jézus pedig felelvén, mondta nekik: Avagy nem azért tévelyegtek-e, mert nem ismeritek az írásokat Bibliát, sem az Istennek hatalmát?

 

Az Isten igéjét, Jézus Krisztus tudományát a Szent írásban találhatod. 

Magyarországon a Károli Gáspár által fordított Szent Bibliában.

Magyarországon az államalapítás óta, szó szerint az Antikrisztusi 

hatalom uralkodik, aki a római pápaság!  

 

Ef 4:17 Ezt mondom, és bizonyságot teszek az Úrban, hogy többé ne járjatok úgy, ahogy a pogányok járnak elméjük hiábavalóságában.

Ef 4:18 Értelmükre sötétség borult, és tudatlanságukban elidegenedtek az Isten szerinti élettől, amely szívük keménysége miatt van bennük,

 

Ef 4:19 Akiknek az erkölcsi érzékük eltompult, bujálkodásra adták magukat, és nyereségvágyból mindenféle tisztátalan dolgot elkövetnek.

Ef 4:20 Ti azonban nem így tanultátok Krisztust,

 

 

Ef 4:21 Ha valóban őrá hallgattatok és megtanultátok, hogy Jézusban van az igazság.

Ef 4:22 Vessétek le a korábbi életviteletek szerinti ó embert, aki csalárd, csábító és megtévesztő kívánságok által megromlott,

Ef 4:23 Megújuljatok pedig a ti lelki gondolkozásotok szerint,

Ef 4:24 És öltözzétek fel az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.

Ef 4:25 Azért vessétek el a hazugságot, mondjon mindenki igazat a felebarátjának, mert egymásnak tagjai vagyunk.

 

 

               

 

Lab Alert: Changes to CDC RT-PCR for SARS-CoV-2 Testing

 

2021. dec. 31. után nem használható tovább tesztelésre a hamis PCR teszt, akkor mi alapján is állapítják meg, hogy ki a "fertőzött"? Mert a fertőzés elméletet sem bizonyította még senki, pontosan ezért nevezik elméletnek, mert ez egy hipotézis vagy feltételezés és ezt még nem bizonyították soha.

 

A "fertőzés" veszélye egy borzasztóan kényes kérdés, mert ezt elsősorban anyagi érdekekből tartják életben a "hatalmon" lévők, már több mint 150 éve, és ezért nevezem én az ostobák járványának! Miért is használják még tovább a bizonyítottan hamis tesztet? 

Jobb ha nem teszek fel több kérdést, mert a vírus létezését sem tudta még senki bizonyítani!

 

             

             

 

Egyházi és Állami Bűncselekményeket Vizsgáló Nemzetközi Törvényszék (ITCCS) Központi Hivatala, Brüsszel

https://itccs-magyar.blogspot.com

https://kevinannettinternational.blogspot.com

https://murderbydecree.com/blog/#page-content

 

A földi törvényszék nekünk nem mérvadó, de érdekes, hogy a világunk pogányai is elítélik ezt a képmutató vallásosságot és erkörcstelen életet.

 

1Kor 3:16 Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek?

1Kor 3:17 Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.

1Kor 3:19 Mert e világ bölcsessége bolondság az Isten előtt. Mert meg van írva: Megfogja a bölcseket az ő csalárdságukban.

 

 

Ferenc pápa"Az oltás a szeretet cselekedete"

 

A védőoltás egyszerű, de mélyreható módja a közjó előmozdításának és a törődésnek egymással, különösen a legsebezhetőbbekkel."

A Szentatya kiemelte: a modern tudomány és technológia csodái javították életminőségünket. „Örüljünk ezeknek az eredményeknek, és lelkesedjünk a hatalmas lehetőségekért, amelyeket ezek az állandó újítások nyitnak meg előttünk, mert a tudomány és a technológia az emberi kreativitás csodálatos terméke, amely pedig Isten ajándéka”. 

 

Pope: Global Compact on Education bears in itself 'a seed of hope'

Ferenc pápa: a Globális Nevelési Egyezmény a remény magvát hordozza magában

Pope Francis invites religious, political leaders to sign ‘Global Pact’ for ‘new humanism’

Globális Paktum a "új humanizmus" létrehozására

 

Kicsodák a jezsuiták Pdf

Végül pár idézet híres személyiségektől a jezsuitákról Pdf

 

A jezsuiták története - Bocskay Brutus Pdf : 

https://mek.oszk.hu/06600/06669/06669.pdf

The secret history of the jesuits - Edmond Paris - Pdf :

https://spirituallysmart.com/Paris-The_Secret_History_of_Jesuits_1975.pdf

Jesuit Extreme Oath of Induction : 

https://reformation.org/jesuit-oath.html

The Extreme Oath of the Jesuits : 

https://www.biblebelievers.org.au/jesuits.htm

 

A JÉZUS TÁRSASÁG FELOSZLATÁSÁNAK FOLYAMATA  Pdf

 

XIV. Kelemen 1773. július 21-én írta alá a Dominus ас Redemptor kezdetű brevét, amellyel feloszlatta a Jezsuiták Társaságát!

A rend visszaállítására 1814. augusztus 7-én, VII. Pius Sollicitudo Omnium Ecclesiasticum kezdetű bullájával került sor. 

 

"A jezsuiták egy hadtestületet alkotnak, és nem egy vallási rendet. A főnökük egy hadseregnek parancsol, és nem csak egy sima rendház főnök. 

 

Ennek a szervezetnek a célja a hatalom – amit a legdespotikusabban akarnak gyakorolni – abszolut hatalom, egyetemes hatalom, egy olyan hatalom, hogy az egész világot lehessen vezetni egyetlen ember által. 

A jezsuitizmus az abszolut despotizmus, és ugyanakkor a legnagyobb hatalmi vissazélés…" (Napoleon Bonaparte) “

 

A római Inkvizíciót a jezsuiták vezették 1542 óta.” (F. Tupper Saussy) 

 

"1555 és 1931 között a Jézus Társaságát 83 országból kiutasították, városállamból és városból, politikai intrikák és az állam ellen való szövetkezései miatt, egy jó hírnevű jezsuita szerint [Thomas J. Campbell]. 

Gyakorlatilag minden kiutasítás politikai intrika, behatolás, árulás, és lázítás végett rendelték el." (J.E.C. Shepherd, kanadai történész) 

 

 

A pápa új humanizmust akar - ez azt jelenti, hogy az ember a teremtő Isten fölé helyezi magát

Erről írnak a bibliai próféciák, hogy amikor a végidőben az Antikrisztus az Isten fölé magasztalja magát, akkor Jézusnak el kell jönnie, hogy véget vessen a gonoszságnak!

 

Dr. Reisinger János: Jézus második eljövetele, mint a világdráma utolsó felvonása!

Dr. Reisinger János: Látomás az ökumenizmusról

 

Jak 3:15 Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi.
 

Teljesen nyilvánvaló, hogy Ferenc pápa nem az igazság a szeretet és kegyelem Istenét szolgálja, hanem Sátánt a hazugság atyját aki embergyilkos volt kezdettől fogva.


 

1Kor 10:13 Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés (megpróbáltatás) esett rajtatok: de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.


 

1 Timótheus 6 - A tévtanítókról! - ez a világunk összes tévtanítójára vonatkozik!

 

1Tim 6:3 Ha valaki másképpen tanít, és nem követi a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédeit és a kegyesség szerint való tudományt,

1Tim 6:4 Az felfuvalkodott, aki semmit sem ért, hanem vitatkozásokban és szóharcokban szenved, amelyekből származik irigység, viszálykodás, káromlások, rosszakaratú gyanúsítások,

1Tim 6:5 Megbomlott elméjű és az igazságtól megfosztott embereknek 

hiábavaló torzsalkodásai akik az istenfélelmet nyerészkedésnek vagy   

pénzszerzésnek tekintik. Azoktól, akik ilyenek, eltávozzál.

 

 

Vírusőrület - Dr. Claus Köhnlein kieli belgyógyász könyve

Dr. Stefan Lanka virológus a vírusokról és a baktériumokról


 

Etienne de Harven, a torontói egyetem patológus professzor emeritusa az előszóban írja: „Ugyanis egyáltalán nem tapasztalunk vírusjárványokat − félelemkeltés-járványokat tapasztalunk

És mindkettő − a média és a gyógyszeripar − meghatározóan felelős e félelmek táplálásáért, ami viszont ismét fantasztikus nyereséget biztosít

 

A víruskutatás ezen területeiről származó tudományos hipotézisek gyakorlatilag soha nem alapulnak olyan tényeken, amelyeket kontrollvizsgálatok támasztanának alá, és amelyek végső soron bizonyíthatók lennének. 

Inkább az a helyzet, hogy a javasolt téziseket egyszerűen »konszenzus« útján hozzák létre, vagyis a tudomány e milliárdos játékának nagyhatalmú szereplői közötti megállapodással. 

Ez a konszenzus ezután villámgyorsan dogmává válik, amelyet mindenekelőtt a média által kvázi-vallásos jelleggel újra és újra terítenek, és végül örökkévalóvá tesznek.”


 

 Dr. med. Joachim Mutter, higiéniai és környezetgyógyász szakorvos a Vírusőrületet korunk egyik legfontosabb felvilágosító könyvének tekinti, amely a több mint 150 éve érvényben lévő dogmák és tévedések meghaladásához vezethet

A könyv közérthető módon és tudományos adatokkal alátámasztva mutatja meg, hogy korunk járványai közül azok többsége, 

amelyeket a médiában horrorhírként adtak el (AIDS, madárinfluenza, BSE, hepatitis C), egyáltalán nem létezik vagy ártalmatlan

 

Éppen ellenkezőleg, a pánikkeltés és a vakcinákban található mérgező anyagok sok olyan betegséget okozhatnak vagy súlyosbíthatnak, 

amelyek az utóbbi időben jelentősen megszaporodtak (például allergiák, rák, autizmus, autoimmun-betegségek és az idegrendszer megbetegedései).


 

Jel 17:2 Akivel paráználkodtak a föld királyai (politikai, vallási, gazdasági, globális szervezetek vezetői, stb.), és az ő paráznaságának (Istenhez hűtlenek) borával   (tanításától, agymosásától) megrészegedtek a föld lakosai. 

 

Jel 18:2 És kiálta [teljes] erejéből, nagy szóval mondván: Elesett, elesett a nagy Babilon (római vatikáni világrendszer), és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé.

Jel 18:3 Mert az ő paráznasága (hűtlenek) haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kereskedői az ő dőzsölésének erejéből meggazdagodtak.

 

 

Jel 18:4 És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból:
Jel 18:5 Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól.

 

 

Jel 18:6 Fizessetek úgy neki, amint ő fizetett nektek, és kétszerrel kettőztessétek meg neki az ő cselekedetei szerint; amely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek neki.

Jel 18:7 Amennyire dicsőítette magát és dőzsöltek, annyi kínnal és gyásszal fizessetek neki; mert ezt mondja az ő szívében: Úgy ülök, mint királynéasszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok.

 

Mit is látunk itt: képtelenek a valósággal szembenézni, teljesen ostobák és megbomlott elméjűek!

 

Jel 18:8 Ennek okáért egy nap jőnek ő reá az ő csapásai: a halál, a gyász és az éhség; és tűzzel égettetik meg; mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt.

 

Jel 18:9 És siratják őt, és jajgatnak ő rajta a föld királyai, akik vele paráználkodtak és dőzsöltek, mikor az ő égésének füstjét látják,

Jel 18:10 Nagy távol állva az ő kínjától való félelem miatt, mondván: Jaj! jaj! te nagy város, Babilon, te hatalmas város, hogy egy órában jött el ítéleted!

 

Jel 18:11 A föld kereskedői is siratják és jajgatják őt, mert az ő áruikat immár senki nem veszi;


 

Jel 18:15 Akik ezekkel kereskedtek, és akik ezekből meggazdagodtak, távol állnak tőle, gyötrelmétől való félelmükben sírnak és gyászolnak,

Jel 18:16 és ezt mondják: Jaj, jaj a nagy városnak, amely gyolcsba, bíborba és skarlátba öltözött, és arannyal, drágakövekkel és gyöngyökkel ékesítette magát, mert egy óra alatt pusztult el ennyi gazdagság!


 

Jel 18:20 Örülj rajta, menny, és ti is, szentek, apostolok és próféták, mert Isten végrehajtotta rajta értetek az ítéletet!

 

Jel 18:21 És egy erős angyal egy nagy malomkőhöz hasonló követ emelt fel, a tengerbe vetette, és ezt mondta: Ilyen lendülettel vettetik majd el Babilon (római vatikáni világrendszer), a nagy város, és többé sehol sem találják.

Jel 18:22 .. és többé nem található benned egyetlen mesterség egyetlen mestere sem, és malom zúgása sem hallatszik többé benned.

 

Jel 18:23 Lámpás fénye sem világít többé benned (Blackout), mert kereskedőid voltak a föld hatalmasai, mert varázslásodtól eltévelyedtek mind a népek.

 

Jel 18:24 És a próféták és szentek vérét találták benned, és mindazokét, akiket megöltek a földön.

 

Mire is figyelmeztetett bennünket Jézus:

Máté 24:21 Mert akkor olyan nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.

 

Máté 24:22 És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidíttetnek azok a napok.

 

 

 

  Luk 4:16 Jézus elment Názáretbe is, ahol felnövekedett. Szombaton szokása szerint bement a zsinagógába, és felállt olvasni.
  Luk 4:17 Ézsaiás próféta könyvét adták neki oda. Szétbontotta a tekercset, és épp azon a helyen, ahol ez volt írva:
  Luk 4:18 Az Úr Lelke van énrajtam, aki felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, és elküldött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakoknak a szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megtörteket,
  Luk 4:19 és hirdessem az Úr kedves esztendejét.
  Luk 4:20 És behajtva a könyvet átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött,
  Luk 4:21 ő pedig beszélni kezdett: Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára.
  Ézs 61:2 Hogy hirdessem az ÚR kedves esztendejét, Istenünk bosszúállásának napját, megvigasztaljak minden gyászolót.

Luk 4:16 Jézus elment Názáretbe is, ahol felnövekedett. Szombaton szokása szerint bement a zsinagógába, és felállt olvasni.

Luk 4:17 Ézsaiás próféta könyvét adták neki oda. Szétbontotta a tekercset, és épp azon a helyen, ahol ez volt írva:

Luk 4:18 Az Úr Lelke van énrajtam, aki felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessek, és elküldött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakoknak a szemét megnyissam, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat.

 

Luk 4:19 És hirdessem az Úr kedves esztendejét.

Luk 4:20 És behajtva a könyvet átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött,

Luk 4:21 ő pedig beszélni kezdett: Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára.

 

Ézs 61:2 Hogy hirdessem az ÚR kedves esztendejét, Istenünk bosszúállásának napját, megvigasztaljak minden gyászolót.

 

 

1. Ószövetségi jövendölések a Messiásról - és azok Újszövetségi beteljesülése

2. Ószövetségi jövendölések a Messiásról - és azok Újszövetségi beteljesülése

 

 

Mt 5:3 „Boldogok, akik felismerik, hogy szükségük van Istenre, mert övék a mennyek királysága.

Mt 5:4 Boldogok, akik most sírnak, mert Isten megvigasztalja őket.

Mt 5:5 Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet(lásd Zsolt37:11.)

 

Mt 5:6 Boldogok, akik mindennél jobban vágynak a igazságra, mert Isten teljesen megelégíti őket.

Mt 5:7 Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat kapnak Istentől.

Mt 5:8 Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.

 

Mt 5:9 Boldogok, akik békét teremtenek, mert őket Isten fiainak mondatnak.

Máté 5:10 Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.

 

Máté 5:11 Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és üldöznek benneteket és minden gonosz hazugságot rátok fognak miattam.

Máté 5:12 Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok! Így üldözték előttetek a prófétákat is.

 

 

                  

                    

                

               

     

 

 

Zsolt 24:1 Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége és annak lakosai.

1Ján 5:19 Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel.

Péld 15:24 Az életnek útja felfelé van az értelmes ember számára, hogy eltávozzék a pokoltól (seoltól), mely lefelé van


 

Zsolt 89:49 Kicsoda oly erős, hogy éljen és ne lásson halált [s] megszabadítsa magát a Seolnak kezéből? Szela.

Zsolt 49:16 Csak Isten válthatja ki lelkemet a Seol kezéből, mikor [az] megragad engem. Szela.

Zsolt 9:18 Seolba jutnak a gonoszok, [oda] minden nép, amely elfeledkezik Istenről.

 


 

Jób 28:28 Isten az embernek pedig azt mondta: Íme, a bölcsesség az Úr Isten félelme, és az értelem (az eszesség) a gonosztól (a bűntől) való eltávolodás.

Péld 28:5 A gonoszságban élő emberek nem értik meg az igazságot; akik pedig keresik az Urat, mindent megértenek.

Péld 3:35 A bölcsek tisztességet örökölnek; a bolondok pedig gyalázatot aratnak.


 

Zsolt 37:28 Mert az Úr szereti az ítéletet, és el nem hagyja az ő kegyeseit; megőrzi őket mindörökké, a gonoszok magvát pedig kiirtja.

Zsolt 37:29 Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak.

Zsolt 37:30 Bölcsességet beszél az igaznak szája, és a nyelve ítéletet szól.


 

Zsolt 37:31 Istenének törvénye van szívében, lépései nem ingadoznak.

Zsolt 37:38 De a bűnösök mind elvesznek; a gonosznak vége pusztulás.

Zsolt 37:39 Az igazak segítsége pedig az Úrtól van; ő az ő erősségük a szükség idején.

Zsolt 37:40 Megvédi őket az Úr és megszabadítja őket; megszabadítja őket a gonoszoktól és megsegíti őket, mert őbenne bíznak.

 

Jak 4:12 Egy törvényhozó és ítélőbíró van, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy elítéled a felebarátodat?

Préd 12:15 A dolognak summája, mindezeket hallván, [ez]: az Istent féljed, és az ő parancsolatit megtartsad; mert ez az embernek fődolga!

 

Préd 12:16 Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz [legyen az].


 

2Kor 5:10 Mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megjutalmaztassék aszerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.

Ján 5:28 Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát,

Ján 5:29 És kijőnek; akik a jót cselekedték, az élet feltámadására; akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására.


 

2Pét 3:10 Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.

2Pét 3:11 Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek nektek szent életben és kegyességben,

2Pét 3:12 Akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!

2Pét 3:13 De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik.


 

Máté 25:31 Amikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe.

Máté 25:32 És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.

Máté 25:33 És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.


 

Máté 25:34 Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.

Máté 25:41 Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett.

Máté 25:46 És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.


 

1Pét 5:6 Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.

1Pét 5:7 Minden gondotokat ő reá vessétek, mert neki gondja van reátok.

1Pét 5:8 Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit nyeljen el:

 

1Pét 5:9 Akinek álljatok ellen, erősek legyetek a hitben (engedelmességben), tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.

1Pét 5:10 A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,

1Pét 5:11 Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.


 

 

  

A Földünket Sátán "királysága" bitorolja - a Biblia e világ Istenének is nevezi Sátánt

A földi uralkodók és hatalmak Sátánt szolgálják! - de erről a tényről a többség még hallani sem akar!

Luk 10:18 Jézus így válaszolt tanítványainak: Láttam a sátánt: mint a villámlást, úgy esett le az égből. (levettetett a mennyből - Jel 12:9 )


 

Apcs 26:18 Hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra és a Sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az énbennem való hit által.


 

Ézs 14:12 Miként hullottál le (az égből) a mennyből, fényes csillag, hajnal fia Sátán? Lehullottál a földre, aki népeken tapostál!

Ézs 14:16 Akik csak látnak, rád tekintenek, és elgondolkoznak: Ez lenne a föld ama háborgatója, aki királyságokat rendített meg?

Ézs 14:17 Aki a földkerekséget pusztasággá tette, városait lerontotta, és foglyait nem bocsátotta haza?


 

Jézus a világunk fejedelmének nevezte Sátánt:

Ján 14:30 Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme Sátán (ördög): és énbennem nincsen semmije;


 

Luk 4:5 Majd felvivén őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatta neki e föld minden országait egy szempillantásban,

Luk 4:6 És mondta neki az ördög: Neked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét; mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom;

Luk 4:7 Azért ha te engem imádsz, mindez a tied lesz.

Luk 4:8 Felelvén pedig Jézus, mondta neki: Távozz tőlem, Sátán; mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.


 

Jel 13:2 És e fenevadnak (a római pápaság rendszere), ...  a sárkány (Sátán) adja az ő erejét annak, és az ő királyi székét, és nagy hatalmat.

Jel 13:3 ... és csodálván, az egész föld [követi] a fenevadat.

Jel 13:4 És imádják a sárkányt (Sátánt), aki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádják a fenevadat,…


 

Jézus a hitetlen zsidókat az ördög vagy Sátán fiainak nevezte:

Ján 8:44 Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert