1Tim 2:4 Az Isten aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson.

1Tim 2:5 Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,

1Tim 2:6 Aki adta önmagát váltságul mindenkiért, mint tanúbizonyság a maga idejében,

 

1Kor 7:23 Drága váltságdíjat fizetett értetek Isten, ezért csak őt szolgáljátok, ne embereket!

 

Ján 8:12 Ismét szólt hozzájuk Jézus, és azt mondta: Én vagyok a világ világossága; aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.

 

2Ján 1:9 Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé.

 

Ján 14:6 Jézus mondta: Én vagyok az út, az igazság és az élet ; senki sem mehet az Atyához, csak egyedül én általam.

Ján 8:36 Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.

 

Máté 5:48 Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.

 

1Ján 4:8 Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.

1Ján 4:18 A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.

 

2Tim 1:7 Mert nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.

2Tim 1:8 Ne szégyenkezzed hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem az ő foglyát; hanem együtt szenvedj az evangéliumért Istennek hatalma szerint.


2Tim 1:9 Aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végezése és kegyelme szerint, mely adatott nekünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte,


2Tim 1:10 Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangélium által,

 
 
 

Ján 5:24​ Bizony, bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz (engedelmeskedik) annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.

Ján 5:25​ Bizony, bizony mondom nektek, hogy eljő az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és akik hallják, élnek.

 

Ján 4:23​ De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul.

Ján 4:24​ Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.

 

 
 

Zsolt 24:1 Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége és annak lakosai.

1Ján 5:19 Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel.

Péld 15:24 Az életnek útja felfelé van az értelmes ember számára, hogy eltávozzék a pokoltól (seoltól), mely lefelé van


 

Zsolt 89:49 Kicsoda oly erős, hogy éljen és ne lásson halált [s] megszabadítsa magát a Seolnak kezéből? Szela.

Zsolt 49:16 Csak Isten válthatja ki lelkemet a Seol kezéből, mikor [az] megragad engem. Szela.

Zsolt 9:18 Seolba jutnak a gonoszok, [oda] minden nép, amely elfeledkezik Istenről.

 


 

Jób 28:28 Isten az embernek pedig azt mondta: Íme, a bölcsesség az Úr Isten félelme, és az értelem (az eszesség) a gonosztól (a bűntől) való eltávolodás.

Péld 28:5 A gonoszságban élő emberek nem értik meg az igazságot; akik pedig keresik az Urat, mindent megértenek.

Péld 3:35 A bölcsek tisztességet örökölnek; a bolondok pedig gyalázatot aratnak.


 

Zsolt 37:28 Mert az Úr szereti az ítéletet, és el nem hagyja az ő kegyeseit; megőrzi őket mindörökké, a gonoszok magvát pedig kiirtja.

Zsolt 37:29 Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak.

Zsolt 37:30 Bölcsességet beszél az igaznak szája, és a nyelve ítéletet szól.


 

Zsolt 37:31 Istenének törvénye van szívében, lépései nem ingadoznak.

Zsolt 37:38 De a bűnösök mind elvesznek; a gonosznak vége pusztulás.

Zsolt 37:39 Az igazak segítsége pedig az Úrtól van; ő az ő erősségük a szükség idején.

Zsolt 37:40 Megvédi őket az Úr és megszabadítja őket; megszabadítja őket a gonoszoktól és megsegíti őket, mert őbenne bíznak.

 

Jak 4:12 Egy törvényhozó és ítélőbíró van, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy elítéled a felebarátodat?

Préd 12:15 A dolognak summája, mindezeket hallván, [ez]: az Istent féljed, és az ő parancsolatit megtartsad; mert ez az embernek fődolga!

 

Préd 12:16 Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz [legyen az].


 

2Kor 5:10 Mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megjutalmaztassék aszerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.

Ján 5:28 Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát,

Ján 5:29 És kijőnek; akik a jót cselekedték, az élet feltámadására; akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására.


 

2Pét 3:10 Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.

2Pét 3:11 Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek nektek szent életben és kegyességben,

2Pét 3:12 Akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!

2Pét 3:13 De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik.


 

Máté 25:31 Amikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe.

Máté 25:32 És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.

Máté 25:33 És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.


 

Máté 25:34 Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.

Máté 25:41 Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett.

Máté 25:46 És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.


 

1Pét 5:6 Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.

1Pét 5:7 Minden gondotokat ő reá vessétek, mert neki gondja van reátok.

1Pét 5:8 Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit nyeljen el:

 

1Pét 5:9 Akinek álljatok ellen, erősek legyetek a hitben (engedelmességben), tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.

1Pét 5:10 A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,

1Pét 5:11 Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.


 

  

A Földünket Sátán "királysága" bitorolja - a Biblia e világ Istenének is nevezi Sátánt

A földi uralkodók és hatalmak Sátánt szolgálják! - de erről a tényről a többség még hallani sem akar!

 

A keresztények többsége a "miatyánk" imádságát tudja, de nem érti, hogy mit is imádkozik. 

A jöjjön el a te országod, azt jelenti, hogy még Sátán bitorolja mind a mai napig a földünk feletti uralmat.

 

Máté 6:9 Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Máté 6:10 Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

 

Luk 10:18 Jézus így válaszolt tanítványainak: Láttam a sátánt: mint a villámlást, úgy esett le az égből. (levettetett a mennyből - Jel 12:9 )


 

Apcs 26:18 Hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra és a Sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az énbennem való hit által.


 

Ézs 14:12 Miként hullottál le (az égből) a mennyből, fényes csillag, hajnal fia Sátán? Lehullottál a földre, aki népeken tapostál!

Ézs 14:16 Akik csak látnak, rád tekintenek, és elgondolkoznak: Ez lenne a föld ama háborgatója, aki királyságokat rendített meg?

Ézs 14:17 Aki a földkerekséget pusztasággá tette, városait lerontotta, és foglyait nem bocsátotta haza?


 

Jézus a világunk fejedelmének nevezte Sátánt:

Ján 14:30 Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme Sátán (ördög): és énbennem nincsen semmije;


 

Luk 4:5 Majd felvivén őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatta neki e föld minden országait egy szempillantásban,

Luk 4:6 És mondta neki az ördög: Neked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét; mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom;

Luk 4:7 Azért ha te engem imádsz, mindez a tied lesz.

Luk 4:8 Felelvén pedig Jézus, mondta neki: Távozz tőlem, Sátán; mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.


 

Jel 13:2 És e fenevadnak (a római pápaság rendszere), ...  a sárkány (Sátán) adja az ő erejét annak, és az ő királyi székét, és nagy hatalmat.

Jel 13:3 ... és csodálván, az egész föld [követi] a fenevadat.

Jel 13:4 És imádják a sárkányt (Sátánt), aki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádják a fenevadat,…


 

Jézus a hitetlen zsidókat az ördög vagy Sátán fiainak nevezte:

Ján 8:44 Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.


 

2Kor 4:3 Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek:

2Kor 4:4 Akikben e világ Istene Sátán megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.


 

Ján 16:33 Azért beszéltem ezeket nektek, hogy békességetek legyen énbennem.

 

E világon nyomorúságotok lesz; de bízzatok: én legyőztem a világot.

 

Apcs 14:22 Erősítve a tanítványok lelkét, intvén, hogy maradjanak meg a hitben, és hogy sok háborúságon által kell nekünk az Isten országába bemennünk.

 

Jel 2:9 Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy, és azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók (keresztények) , és nem azok, hanem a Sátán zsinagógája (Sátán egyháza). 

Róm 8:36 Amint megvan írva, hogy: Te érted gyilkoltatunk minden napon; olyannak tekintenek mint vágó juhokat.

 

Máté 24:9 Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.

 

Jel 12:9 És levetteték a nagy sárkányt, az a régi (ősi) kígyó, aki neveztetik (maga az ördög) ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti (tévútra viszi, becsapja), vetteték a földre, és az ő angyalait [is] ő vele letaszították.

Jel 12:12 Annak okáért örüljetek egek és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van.

Jel 12:17 A sárkány haragra lobbant az asszony ellen, és harcba szállt a többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait  és akiknél van a Jézus Krisztus bizonyságtétele; (és kitart Jézus tanúsága mellett).


 

2Thess 2:8 És akkor fog megjelenni a törvénytaposóakit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;

 

2Thess 2:9 Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, - minden szavuk hazugság!

2Thess 2:10 És a gonoszságnak (bűn, törvénytelenség) minden csalárdságával (csalás, megtévesztés, ravaszság) azok között, akik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre.

 

 

 

             

             

             

 

 

Antikrisztus G500   ὁ ἀντίχριστος, -ου (ho antikhrisztosz, -u) Antikrisztus, a valódi Messiás Jézus (Jehosua) Krisztus (felkent) helyett és ellen fellépő hamis messiás.

Az Antikrisztus Jézus helyébe áll és hamis megváltást igér!


 

A görög „anti” szó latin megfelelője a „vicarius”, amelyből származik a „vicar” helytartó szó. Ebből következik, hogy a Vicarius Christi „Krisztus helytartója” pápai cím szó szerint jelenti azt ,hogy Antikrisztus.   

 

Ézs 54:14 Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közeledik hozzád.

 

1Kor 10:13 Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés (megpróbáltatás) esett rajtatok: de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.

 

Jel 13:2 És e fenevad (római vatikáni világrendszer), amelyet láték, hasonló vala a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány Sátán adja az ő erejét annak, és az ő királyi székét, és nagy hatalmat. - a római pápaságnak!

 

Jel 13:3 És látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett (római vatikán); de az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az egész föld [követi] a fenevadat. - a római vatikáni világrendszert!

 

Jel 13:4 És imádák a sárkányt Sátánt, aki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? kicsoda viaskodhatik ő vele?

Jel 13:7 Az is adaték neki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték neki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.

 

Jel 13:8 Annak okáért imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a Bárányé, aki megöletett, e világ alapítása óta.

Jel 13:9 Ha van füle valakinek, hallja!

 

Jel 17:5 És az ő homlokára egy név vala írva: Titok (misztérium - megismerhetetlen); a nagy Babilon, a paráznáknak (Istenhez hűtlenek) és a föld utálatosságainak (bálványimádó pogányok) anyja.  

 

Ezzel szemben a mi teremtő mennyei Atyánk és Fia megismerhető - a szentháromság leleplezése 

 

 

Ján 5:24​ Bizony, bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz (engedelmeskedik) annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.

Ján 5:25​ Bizony, bizony mondom nektek, hogy eljő az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és akik hallják, élnek.

 

Ján 4:23​ De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul.

Ján 4:24​ Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.

 
 

Jel 14:3  ... akik áron vétettek meg a földről.

1Kor 6:19 Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?

1Kor 6:20 Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.

 

Róm 8:9 De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.

Róm 8:14 Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.

 

2Kor 3:17 Az Úr pedig a Lélek; és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.

1Kor 6:17 Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele.

 

1Pét 1:13 Annak okáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz nektek, amikor megjelenik.

1Pét 1:14 Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek;

 

1Pét 1:15 Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben;

1Pét 1:16 Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.

 

1Pét 1:17 És ha Atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét:

1Pét 1:18 Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;

1Pét 1:19 Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:

 

1Pét 1:20 Aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti értetek,

1Pét 1:21 Akik ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott neki; hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben.

1Pét 1:22 Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek;

 

1Pét 1:23 Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké.

1Pét 1:24 Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull:

1Pét 1:25 De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely nektek hirdettetett.

 

 

A pusztító utálatosság várhatóan 2023. májusában tétetik fel.

A kegyelemi idő várhatóan 2026. október. 22.-én zárul, azt követően 75 nap leforgása alatt lezajlanak a végső csapások.

 

Jel 3:10 Mivel megtartottad az én béketűrésre [intő] beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait.

 

 

Jel 10:11 És monda nekem: Ismét prófétálnod kell neked sok népek és nemzetek, és nyelvek és királyok felől.

 

 

A bűn zsoldja halál:

Róm 6:23 Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.

 

1Ján 1:8 Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk.

1Ján 1:9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
 

1Ján 1:10 Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő igéje nincsen mi bennünk.

Jak 4:17 Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekeszik, bűne az annak.

1Ján 5:17 Minden igazságtalanság bűn; de van nem halálos bűn [is].

1Ján 5:18 Tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem vétkezik: hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt.

1Ján 5:19 Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel.

 

 

Az Isten pecséte:

 

Ján 17:3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

2Tim 2:19 Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentoma, melynek pecséte ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja.

Jel 14:12 Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! (az Isten akaratának való tökéletes engedelmesség)

 

A fenevad (sátán-engedetlen) bélyege: ha a fentiek nem teljesülnek.

 

1Ján 2:3 És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk.

1Ján 2:4 Aki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság.

1Ján 2:5 Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk;

 

 

1Ján 2:15 Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.
1Ján 2:16 Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.
1Ján 2:17 És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.

 

Róm 12:2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

Jak 4:4 ..., nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz.

Róm 6:16 Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?

 

1Kor 10:20 Sőt, hogy amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák és nem Istennek; nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben.
1Kor 10:21 Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát; nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei.

Apcs 2:40 Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván:Szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!

 

 

Mik 6:8 Megjelentette neked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled! 

Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. 

Préd 2:4 ... az emberek fiainak mi volna jó, amit cselekedjenek az ég alatt, az életük napjainak száma szerint. 

Mik 6:9 Halld: az ÚR szava kiált a városnak! Az a bölcsesség, hogy féljék nevedet. Figyeljetek a vesszőre és arra, aki azt rendelte! 

 

Mik 6:12 Mert a város gazdagjai beteltek rablott holmival, lakói pedig hazugságot szólnak, és csalárd nyelv van a szájukban. 

Mik 6:13 Ezért én is megverlek, és beteggé teszlek, elpusztítalak bűneid miatt. 

Mik 7:2 Kiveszett e földről a kegyes, és nincs igaz az emberek között. Mindnyájan vérszomjasan ólálkodnak, mindenki hálóval vadássza testvérét. 

 

Mik 7:3 A kezük gyakorlottan viszi véghez a gonoszt. A fejedelem követelőzik, és a bíró fizetségre vár. A főember is elmondja lelke kívánságát, és összeszövetkeznek. 

Mik 7:4 Aki jó közöttük, olyan mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. A te őrállóidnak napja, a te megítélésed eljött; most következik el az ő zűrzavaruk.

 

Mik 7:5 Ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok az ismerősökben! Az öledben ülő előtt is zárd be szád ajtaját. 

Mik 7:6 Mert a fiú bolondnak tartja apját, a leány anyja ellen támad, a meny pedig anyósa ellen: az embernek a saját háza népe az ellensége

Mik 7:7 De én az ÚRra nézek, várom szabadító Istenemet. Meghallgat engem az én Istenem! 

Mik 7:13 Pusztává lesz a föld a lakói miatt, cselekedeteik gyümölcsei miatt.

 

 

1Tim 6:6 De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel;

1Tim 6:7 Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit;

1Tim 6:8 De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.

1Tim 6:9 Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik.

 

1Tim 6:10 Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván sokan eltévelyedtek a hittől, és magukat általszegezték sok fájdalommal.

1Tim 6:11 De te, óh Istennek embere, ezeket kerüld; hanem kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget.

 

1Tim 6:12 Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt.

1Tim 6:14 Hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig,

 

 

Máté 20:25 Jézus azonban odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok meg a hatalmukat éreztetik rajtatok.
 

Máté 20:26 A ti körötökben ne így legyen. Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok,
Máté 20:27 Az aki első akar lenni, legyen a szolgátok.
Máté 20:28 Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja az életét, váltságul sokakért.”

 

 

Luk 16:10 Aki hű a kevesen, a sokon is hű az; és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.
Luk 16:11 Ha azért a hamis mammonon (e világon) hívek nem voltatok, ki bízná reátok az igazi [kincset]?
 

Luk 16:12 És ha a másén hűek nem voltatok, ki adja oda nektek, ami a tiétek?
Luk 16:13 Egy szolga sem szolgálhat két úrnak: mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak.

 

Luk 16:14 Hallák pedig mindezeket a farizeusok is, kik pénzszeretők voltak; és csúfolák őt.
Luk 16:15 És monda nekik: Ti vagytok, akik az emberek előtt magatokat megigazítjátok (igaznak, ártatlannak és törvényesnek tartjátok magatokat); de az Isten ismeri a ti szíveteket: mert ami az emberek közt magasztos, az Isten előtt utálatos.

 

Luk 16:16 A törvény és a próféták [Alámerítő] Jánosig [valának]: az időtől fogva az Istennek országa hirdettetik, és mindenki erőszakkal tör abba.

Luk 16:17 Könnyebb pedig a mennynek és a földnek elmúlni, hogynem a törvényből egy pontocskának elesni.

 

 

Máté 10:16 Íme, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek azért okosak mint a kígyók, és szelídek mint a galambok.

Máté 10:26 Azért ne féljetek tőlük. Mert nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne jőne; és oly titok, ami ki ne tudódnék.

Máté 10:27 Amit nektek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok; és amit fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek.

Máté 10:28 És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában.

 

 

 

Ján 5:21 Mert amint az Atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a Fiú is akiket akar, megelevenít.

Ján 5:22 Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta;
Ján 5:23 Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. Aki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, aki elküldte őt.

Ján 5:24 Bizony, bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz (engedelmeskedik) annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.
 

Ján 5:25 Bizony, bizony mondom nektek, hogy eljő az idő, és az most vagyon, amikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és akik hallják, élnek.
Ján 5:26 Mert amiként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában:

Ján 5:27 És hatalmat ada neki az ítélettételre is, mivelhogy embernek fia.
Ján 5:28 Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát,
Ján 5:29 És kijőnek; akik a jót cselekedték, az élet feltámadására; akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására.

 

 

 

Mit is jelent a Biblia Ó és Új szövetsége testamentuma - végrendelete - végakarata. Ez a nevében is hordozza a mi Teremtő Istenünk, mennyei Atyánk végakarata. Mivelünk az emberekkel  kötött szövetsége, amely végrendelet vagy végakarat megváltozhatatlanul Jézus, Isten egyszülött fiának vérével és halálával mindörökre meglett pecsételve, és megváltoztatta a földi történelmünket. Nem véletlenül találunk a Bibliában figyelmeztetést a Szent Írás megmásíthatatlanságára!

 
 
 

5Móz 4:23 Vigyázzatok, hogy az Úrnak, a ti Isteneteknek szövetségéről, amelyet kötött veletek, el ne felejtkezzetek, és ne csináljatok magatoknak faragott képet, akármihez is hasonlót, amiképpen megparancsolta az Úr, a te Istened.

5Móz 4:24 Mert az Úr, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten ő.

5Móz 4:13 És kijelentette nektek az ő szövetségét, amelyre nézve utasított titeket a tíz ige teljesítésére, és felírta azokat két kőtáblára.

Jak 4:12 Egy törvényhozó és ítélőbíró van, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy elítéled a felebarátodat?

 

Zsolt 19:8 Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölccsé teszi az együgyűt.

 

Zsolt 19:9 Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket.

Zsolt 19:10 Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak.

Zsolt 19:11 Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is; és édesebbek a méznél, még a színméznél is.

 

Péld 28:9 Valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is utálatos.

 

 

1Pét 5:6 Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.

1Pét 5:7 Minden gondotokat ő reá vessétek, mert neki gondja van reátok.

1Pét 5:8 Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit nyeljen el:

 

1Pét 5:9 Akinek álljatok ellen, erősek legyetek a hitben (engedelmességben), tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.

1Pét 5:10 A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,

1Pét 5:11 Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.  

 

Jel 2:21 Adtam neki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából; és nem tért meg.

Jel 2:22 Íme én ágyba vetem őt, és azokat, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből.

Jel 2:23 És az ő fiait megölöm halállal; és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója; és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint.

 

 

 

 

Ézs 30:8 Most menj, írd ezt táblára náluk, és jegyezd föl könyvbe ezt, hogy megmaradjon az utolsó napra bizonyságul örökre.

Ézs 30:9 Mert pártütő nép ez, [apát] megtagadó fiak, fiak, kik nem akarják hallani az Úr törvényét;

Ézs 30:10 Kik ezt mondják a látóknak: Ne lássatok; és a prófétáknak: Ne prófétáljatok nekünk igazat, beszéljetek kedvünk szerint valókat, prófétáljatok hamisságokat!

 

Ézs 30:11 Hagyjátok el az utat, térjetek le [már] ez ösvényről, vigyétek el előlünk Izraelnek Szentjét!

Ézs 30:12 Azért így szól Izrael Szentje: Mivel megutáltátok e beszédet, és bíztok a nyomorgatásban és a hamisságban, és ezekre támaszkodtok:

Ézs 30:13 Azért e bűn olyan lesz tinektek, mint hasadék a magas kőfalon, amely már omlani készül, és egyszer csak hirtelen összedől.;

 

Ézs 30:15 Mert így szól az Úr Isten, Izraelnek Szentje: Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna; csöndességben és reménységben erősségetek lett volna; de ti nem akartátok;

 

Ézs 30:18 S azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen nektek, mert az ítélet Istene az Úr; boldogok mindazok, akik Őt szolgálják.

Ézs 30:19 Mert te nép, mely Sionon Jeruzsálemben lakol, nem fogsz te sírni többé, bizton könyörül rajtad Ő kiáltásod szavára, mihelyt meghallja, megfelel neked;

 

Ézs 30:20 És ad nektek az Úr kenyeret a keserűségben, és a nyomorban vizet, de ő, a te tanítód, nem rejtőzik el többé előled, és szemed látni fogja tanítódat.

Ézs 30:21 És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted: ez az út, ezen járjatok; ha jobbra és ha balra elhajoltok.

Ézs 30:22 És megutáljátok megezüstözött bálványaitokat és megaranyozott képeiteket; kiszórod őket, mint az undokságot: ki innen! szólsz nekik.

 

Ézs 30:25 És lesznek minden magas hegyen és emelkedettebb halmon patakok, folyamok a nagy öldöklés napján, mikor a tornyok leomlanak.

Ézs 30:26 És a holdnak fénye olyan lesz, mint a napnak fénye, és a napnak fénye hétszer nagyobb lesz, olyan, mint hét napnak napfénye; ama napon, amelyen az Úr beköti népe sérülését (romlását), és verésének sebhelyét meggyógyítja!

 

 

Róm 8:4 hogy a törvény igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem a Lélek szerint

 

 

Zsid 10:28 Aki megveti a Mózes törvényét, két vagy három tanúbizonyságra irgalom nélkül meghal; 

Zsid 10:29 Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, mellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Lelkét bántalmazza? 

 

Zsid 10:30 Mert ismerjük azt, aki így szólt: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. És ismét: Az Úr megítéli az ő népét. 

Zsid 10:31 Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni. 

 

 

Máté 5:17 Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem

Máté 5:18 Mert bizony mondom nektek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. 

 

Máté 5:19 Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen (nem mehet be); valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen. 

Máté 5:20 Mert mondom nektek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába

Ján 12:50 És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amiket azért én beszélek, úgy beszélem, amint az Atya mondotta vala nekem. 

Ján 14:15 Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok

 

Ján 14:21 Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. 

Ján 15:10 Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; amiképpen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. 

 

 

1Ján 2:3 És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. 

1Ján 2:4 Aki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. 

 

1Ján 2:5 Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk; 

1Ján 2:6 Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt

 

1Ján 3:24 És aki az ő parancsolatait megtartja, az Ő benne marad és Ő is abban; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Lélekből, amelyet nekünk adott. 

 

 1Ján 5:1 Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született; és mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. 

1Ján 5:2 Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk

 

1Ján 5:3 Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem nehezek. 

1Ján 5:4 Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. 

1Ján 5:5 Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia

 

 

2Ján 1:6 És ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. Ez a parancsolat, amint kezdettől fogva hallottátok, hogy abban járjatok. 

2Ján 1:7 Mert sok hitető jött e világra, akik nem vallják a Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus

 

2Thess 2:7 Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. 

2Thess 2:8 És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével; 

 

2Thess 2:9 Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, 

Jel 12:17 Megharagvék azért a sárkány (Sátán) az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele

 

Jel 14:12 Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! 

Jel 22:14 Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.

Jer 17:5 Azt mondja az ÚR: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az ÚRtól pedig elfordul a szíve!

Jer 17:7 De áldott az a férfi, aki az ÚRban bízik, és akinek bizodalma az ÚR.


 

Róm 7:12 Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó

Róm 13:10 A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet.

Máté 26:28 Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára.

Márk 14:24 És Jézus mondta nekik: Ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik.

Luk 22:20 Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsorázott, és ezt mondta: Ez a pohár az új szövetség az én véremben, amely tiérettetek kiontatik.

 

 

 

Zsid 8:10 Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izrael házával, ama napok múltán, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nekik Istenük és ők lesznek nekem népem. 

 

Jer 31:33 Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. 

 

Ez 36:26 És adok nektek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek hússzívet.

Ez 36:27 És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.  


 

Ef 1:2 Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.

Ef 1:3 Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban,

Ef 1:4 Aszerint, amint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által,

Ef 1:5 Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratának jó kedve szerint,

Ef 1:6 Kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama Szerelmesben,


 

Ef 1:7 Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.

Ef 1:8 Melyet nagy bőséggel közlött velünk minden bölcsességgel és értelemmel,

Ef 1:9 Megismertetvén velünk az Ő akaratának titkát az Ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában,

Ef 1:10 Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek e földön vannak;

 

 

Zsid 9:14 Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.

Zsid 9:15 És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét.

 

Zsid 9:16 Mert ahol végrendelet van, szükséges, hogy a végrendelkező halála bekövetkezzék.

Zsid 9:17 Mivel a végrendelet holtak után jogerős, különben pedig, ha él a végrendelkező, éppen nem érvényes.

 

Zsid 9:27 És miképpen elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet:

Zsid 9:28 Azonképpen Krisztus is egyszer áldozta fel magát sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre.

 

Isten ezt a csodálatos egységet kizárólagossá teszi, és átok terhe mellett figyelmeztet a Biblia megváltoztatása ellen!

 

Jel 22:18 Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: [Hogy] ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra;

Jel 22:19 És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, amik e könyvben megírattak.

5Móz 12:32 Mindazt, amit én parancsolok nektek, megtartsátok, és aszerint cselekedjetek: semmit ne tégy ahhoz, és el se végy abból!


 

Zsid 9:11 Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron (szent hely) keresztül,

Zsid 9:12 És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.

Zsid 9:13 Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára:

 

Zsid 9:14 Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.

Zsid 9:15 És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét.

 

Zsid 9:16 Mert ahol végrendelet van, szükséges, hogy a végrendelkező halála bekövetkezzék.

Zsid 9:17 Mivel a végrendelet holtak után jogerős, különben pedig, ha él a végrendelkező, éppen nem érvényes.

 

Zsid 9:18 Innét van, hogy az első sem szenteltetett meg vér nélkül.

Zsid 9:19 Mert mikor Mózes a törvény szerint minden parancsolatot elmondott az egész népnek, vette a borjúknak és a bakoknak vérét, vízzel és vörös gyapjúval meg izsóppal együtt, magát a könyvet is és az egész népet meghintette,

Zsid 9:20 Mondván: Ez azon szövetség (végrendelet) vére, amelyet Isten számotokra rendelt.

Zsid 9:21 Majd a sátort is és az istentiszteletre való összes edényeket hasonlóképpen meghintette vérrel.

 

Zsid 9:22 És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat.

Zsid 9:23 Annak okáért szükséges, hogy a mennyei dolgoknak ábrázolatai effélékkel tisztíttassanak meg, maguk a mennyei dolgok azonban ezeknél különb áldozatokkal.

Zsid 9:24 Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék értünk.

 

Zsid 9:25 Nem is, hogy sokszor adja magát áldozatul, mint ahogy a főpap évenként bemegy a szentélybe idegen vérrel;

Zsid 9:26 Mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta; így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.

 

Zsid 9:27 És miképpen elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet:

 

Zsid 9:28 Azonképpen Krisztus is egyszer áldozta fel magát sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre.

 

 

 

Róm 8:31 Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?

 

Máté 5:48 Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.

 

1Ján 4:8 Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.

1Ján 4:18 A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.

 

2Tim 1:7 Mert nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.

2Tim 1:8 Ne szégyenkezzed hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem az ő foglyát; hanem együtt szenvedj az evangéliumért Istennek hatalma szerint.


2Tim 1:9 Aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végezése és kegyelme szerint, mely adatott nekünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte,


2Tim 1:10 Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangélium által,

 

Ján 14:6 Én vagyok az út, az igazság és az élet ; senki sem mehet az Atyához, csak egyedül én általam.

 

Márk 12:24 Jézus pedig felelvén, mondta nekik: Avagy nem azért tévelyegtek-e, mert nem ismeritek az írásokat Bibliát, sem az Istennek hatalmát?

 

Az Isten igéjét, Jézus Krisztus tudományát a Szent írásban találhatod. 

Magyarországon a Károli Gáspár által fordított Szent Bibliában.

Magyarországon az államalapítás óta, szó szerint az Antikrisztusi 

hatalom uralkodik, aki a római pápaság!  

 

Ef 4:17 Ezt mondom, és bizonyságot teszek az Úrban, hogy többé ne járjatok úgy, ahogy a pogányok járnak elméjük hiábavalóságában.

Ef 4:18 Értelmükre sötétség borult, és tudatlanságukban elidegenedtek az Isten szerinti élettől, amely szívük keménysége miatt van bennük,

 

Ef 4:19 Akiknek az erkölcsi érzékük eltompult, bujálkodásra adták magukat, és nyereségvágyból mindenféle tisztátalan dolgot elkövetnek.

Ef 4:20 Ti azonban nem így tanultátok Krisztust,

 

 

Ef 4:21 Ha valóban őrá hallgattatok és megtanultátok, hogy Jézusban van az igazság.

Ef 4:22 Vessétek le a korábbi életviteletek szerinti ó embert, aki csalárd, csábító és megtévesztő kívánságok által megromlott,

Ef 4:23 Megújuljatok pedig a ti lelki gondolkozásotok szerint,

Ef 4:24 És öltözzétek fel az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.

Ef 4:25 Azért vessétek el a hazugságot, mondjon mindenki igazat a felebarátjának, mert egymásnak tagjai vagyunk.

 

 

               

 

Lab Alert: Changes to CDC RT-PCR for SARS-CoV-2 Testing

 

2021. dec. 31. után nem használható tovább tesztelésre a hamis PCR teszt, akkor mi alapján is állapítják meg, hogy ki a "fertőzött"? Mert a fertőzés elméletet sem bizonyította még senki, pontosan ezért nevezik elméletnek, mert ez egy hipotézis vagy feltételezés és ezt még nem bizonyították soha.

 

A "fertőzés" veszélye egy borzasztóan kényes kérdés, mert ezt elsősorban anyagi érdekekből tartják életben a "hatalmon" lévők, már több mint 150 éve, és ezért nevezem én az ostobák járványának! Miért is használják még tovább a bizonyítottan hamis tesztet? 

Jobb ha nem teszek fel több kérdést, mert a vírus létezését sem tudta még senki bizonyítani!

 

             

             

 

Egyházi és Állami Bűncselekményeket Vizsgáló Nemzetközi Törvényszék (ITCCS) Központi Hivatala, Brüsszel

https://itccs-magyar.blogspot.com

https://kevinannettinternational.blogspot.com

https://murderbydecree.com/blog/#page-content

 

A földi törvényszék nekünk nem mérvadó, de érdekes, hogy a világunk pogányai is elítélik ezt a képmutató vallásosságot és erkörcstelen életet.

 

1Kor 3:16 Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek?

1Kor 3:17 Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.

1Kor 3:19 Mert e világ bölcsessége bolondság az Isten előtt. Mert meg van írva: Megfogja a bölcseket az ő csalárdságukban.

 

 

Ferenc pápa"Az oltás a szeretet cselekedete"

 

A védőoltás egyszerű, de mélyreható módja a közjó előmozdításának és a törődésnek egymással, különösen a legsebezhetőbbekkel."

A Szentatya kiemelte: a modern tudomány és technológia csodái javították életminőségünket. „Örüljünk ezeknek az eredményeknek, és lelkesedjünk a hatalmas lehetőségekért, amelyeket ezek az állandó újítások nyitnak meg előttünk, mert a tudomány és a technológia az emberi kreativitás csodálatos terméke, amely pedig Isten ajándéka”. 

 

Pope: Global Compact on Education bears in itself 'a seed of hope'

Ferenc pápa: a Globális Nevelési Egyezmény a remény magvát hordozza magában

Pope Francis invites religious, political leaders to sign ‘Global Pact’ for ‘new humanism’

Globális Paktum a "új humanizmus" létrehozására

 

Kicsodák a jezsuiták Pdf

Végül pár idézet híres személyiségektől a jezsuitákról Pdf

 

A jezsuiták története - Bocskay Brutus Pdf : 

https://mek.oszk.hu/06600/06669/06669.pdf

The secret history of the jesuits - Edmond Paris - Pdf :

https://spirituallysmart.com/Paris-The_Secret_History_of_Jesuits_1975.pdf

Jesuit Extreme Oath of Induction : 

https://reformation.org/jesuit-oath.html

The Extreme Oath of the Jesuits : 

https://www.biblebelievers.org.au/jesuits.htm

 

A JÉZUS TÁRSASÁG FELOSZLATÁSÁNAK FOLYAMATA  Pdf

 

XIV. Kelemen 1773. július 21-én írta alá a Dominus ас Redemptor kezdetű brevét, amellyel feloszlatta a Jezsuiták Társaságát!

A rend visszaállítására 1814. augusztus 7-én, VII. Pius Sollicitudo Omnium Ecclesiasticum kezdetű bullájával került sor. 

 

"A jezsuiták egy hadtestületet alkotnak, és nem egy vallási rendet. A főnökük egy hadseregnek parancsol, és nem csak egy sima rendház főnök. 

 

Ennek a szervezetnek a célja a hatalom – amit a legdespotikusabban akarnak gyakorolni – abszolut hatalom, egyetemes hatalom, egy olyan hatalom, hogy az egész világot lehessen vezetni egyetlen ember által. 

A jezsuitizmus az abszolut despotizmus, és ugyanakkor a legnagyobb hatalmi vissazélés…" (Napoleon Bonaparte) “

 

A római Inkvizíciót a jezsuiták vezették 1542 óta.” (F. Tupper Saussy) 

 

"1555 és 1931 között a Jézus Társaságát 83 országból kiutasították, városállamból és városból, politikai intrikák és az állam ellen való szövetkezései miatt, egy jó hírnevű jezsuita szerint [Thomas J. Campbell]. 

Gyakorlatilag minden kiutasítás politikai intrika, behatolás, árulás, és lázítás végett rendelték el." (J.E.C. Shepherd, kanadai történész) 

 

 

A pápa új humanizmust akar - ez azt jelenti, hogy az ember a teremtő Isten fölé helyezi magát

Erről írnak a bibliai próféciák, hogy amikor a végidőben az Antikrisztus az Isten fölé magasztalja magát, akkor Jézusnak el kell jönnie, hogy véget vessen a gonoszságnak!

 

Dr. Reisinger János: Jézus második eljövetele, mint a világdráma utolsó felvonása!

Dr. Reisinger János: Látomás az ökumenizmusról

 

Jak 3:15 Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi.
 

Teljesen nyilvánvaló, hogy Ferenc pápa nem az igazság a szeretet és kegyelem Istenét szolgálja, hanem Sátánt a hazugság atyját aki embergyilkos volt kezdettől fogva.


 

1Kor 10:13 Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés (megpróbáltatás) esett rajtatok: de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.


 

1 Timótheus 6 - A tévtanítókról! - ez a világunk összes tévtanítójára vonatkozik!

 

1Tim 6:3 Ha valaki másképpen tanít, és nem követi a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédeit és a kegyesség szerint való tudományt,

1Tim 6:4 Az felfuvalkodott, aki semmit sem ért, hanem vitatkozásokban és szóharcokban szenved, amelyekből származik irigység, viszálykodás, káromlások, rosszakaratú gyanúsítások,

1Tim 6:5 Megbomlott elméjű és az igazságtól megfosztott embereknek 

hiábavaló torzsalkodásai akik az istenfélelmet nyerészkedésnek vagy   

pénzszerzésnek tekintik. Azoktól, akik ilyenek, eltávozzál.

 

 

Vírusőrület - Dr. Claus Köhnlein kieli belgyógyász könyve

Dr. Stefan Lanka virológus a vírusokról és a baktériumokról


 

Etienne de Harven, a torontói egyetem patológus professzor emeritusa az előszóban írja: „Ugyanis egyáltalán nem tapasztalunk vírusjárványokat − félelemkeltés-járványokat tapasztalunk

És mindkettő − a média és a gyógyszeripar − meghatározóan felelős e félelmek táplálásáért, ami viszont ismét fantasztikus nyereséget biztosít

 

A víruskutatás ezen területeiről származó tudományos hipotézisek gyakorlatilag soha nem alapulnak olyan tényeken, amelyeket kontrollvizsgálatok támasztanának alá, és amelyek végső soron bizonyíthatók lennének. 

Inkább az a helyzet, hogy a javasolt téziseket egyszerűen »konszenzus« útján hozzák létre, vagyis a tudomány e milliárdos játékának nagyhatalmú szereplői közötti megállapodással. 

Ez a konszenzus ezután villámgyorsan dogmává válik, amelyet mindenekelőtt a média által kvázi-vallásos jelleggel újra és újra terítenek, és végül örökkévalóvá tesznek.”


 

 Dr. med. Joachim Mutter, higiéniai és környezetgyógyász szakorvos a Vírusőrületet korunk egyik legfontosabb felvilágosító könyvének tekinti, amely a több mint 150 éve érvényben lévő dogmák és tévedések meghaladásához vezethet

A könyv közérthető módon és tudományos adatokkal alátámasztva mutatja meg, hogy korunk járványai közül azok többsége, 

amelyeket a médiában horrorhírként adtak el (AIDS, madárinfluenza, BSE, hepatitis C), egyáltalán nem létezik vagy ártalmatlan

 

Éppen ellenkezőleg, a pánikkeltés és a vakcinákban található mérgező anyagok sok olyan betegséget okozhatnak vagy súlyosbíthatnak, 

amelyek az utóbbi időben jelentősen megszaporodtak (például allergiák, rák, autizmus, autoimmun-betegségek és az idegrendszer megbetegedései).


 

Jel 17:2 Akivel paráználkodtak a föld királyai (politikai, vallási, gazdasági, globális szervezetek vezetői, stb.), és az ő paráznaságának (Istenhez hűtlenek) borával   (tanításától, agymosásától) megrészegedtek a föld lakosai. 

 

Jel 18:2 És kiálta [teljes] erejéből, nagy szóval mondván: Elesett, elesett a nagy Babilon (római vatikáni világrendszer), és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé.

Jel 18:3 Mert az ő paráznasága (hűtlenek) haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kereskedői az ő dőzsölésének erejéből meggazdagodtak.

 

 

Jel 18:4 És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból:
Jel 18:5 Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól.

 

 

Jel 18:6 Fizessetek úgy neki, amint ő fizetett nektek, és kétszerrel kettőztessétek meg neki az ő cselekedetei szerint; amely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek neki.

Jel 18:7 Amennyire dicsőítette magát és dőzsöltek, annyi kínnal és gyásszal fizessetek neki; mert ezt mondja az ő szívében: Úgy ülök, mint királynéasszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok.

 

Mit is látunk itt: képtelenek a valósággal szembenézni, teljesen ostobák és megbomlott elméjűek!

 

Jel 18:8 Ennek okáért egy nap jőnek ő reá az ő csapásai: a halál, a gyász és az éhség; és tűzzel égettetik meg; mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt.

 

Jel 18:9 És siratják őt, és jajgatnak ő rajta a föld királyai, akik vele paráználkodtak és dőzsöltek, mikor az ő égésének füstjét látják,

Jel 18:10 Nagy távol állva az ő kínjától való félelem miatt, mondván: Jaj! jaj! te nagy város, Babilon, te hatalmas város, hogy egy órában jött el ítéleted!

 

Jel 18:11 A föld kereskedői is siratják és jajgatják őt, mert az ő áruikat immár senki nem veszi;


 

Jel 18:15 Akik ezekkel kereskedtek, és akik ezekből meggazdagodtak, távol állnak tőle, gyötrelmétől való félelmükben sírnak és gyászolnak,

Jel 18:16 és ezt mondják: Jaj, jaj a nagy városnak, amely gyolcsba, bíborba és skarlátba öltözött, és arannyal, drágakövekkel és gyöngyökkel ékesítette magát, mert egy óra alatt pusztult el ennyi gazdagság!


 

Jel 18:20 Örülj rajta, menny, és ti is, szentek, apostolok és próféták, mert Isten végrehajtotta rajta értetek az ítéletet!

 

Jel 18:21 És egy erős angyal egy nagy malomkőhöz hasonló követ emelt fel, a tengerbe vetette, és ezt mondta: Ilyen lendülettel vettetik majd el Babilon (római vatikáni világrendszer), a nagy város, és többé sehol sem találják.

Jel 18:22 .. és többé nem található benned egyetlen mesterség egyetlen mestere sem, és malom zúgása sem hallatszik többé benned.

 

Jel 18:23 Lámpás fénye sem világít többé benned (Blackout), mert kereskedőid voltak a föld hatalmasai, mert varázslásodtól eltévelyedtek mind a népek.

 

Jel 18:24 És a próféták és szentek vérét találták benned, és mindazokét, akiket megöltek a földön.

 

Mire is figyelmeztetett bennünket Jézus:

Máté 24:21 Mert akkor olyan nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.

 

Máté 24:22 És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidíttetnek azok a napok.

 

 

 

  Luk 4:16 Jézus elment Názáretbe is, ahol felnövekedett. Szombaton szokása szerint bement a zsinagógába, és felállt olvasni.
  Luk 4:17 Ézsaiás próféta könyvét adták neki oda. Szétbontotta a tekercset, és épp azon a helyen, ahol ez volt írva:
  Luk 4:18 Az Úr Lelke van énrajtam, aki felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, és elküldött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakoknak a szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megtörteket,
  Luk 4:19 és hirdessem az Úr kedves esztendejét.
  Luk 4:20 És behajtva a könyvet átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött,
  Luk 4:21 ő pedig beszélni kezdett: Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára.
  Ézs 61:2 Hogy hirdessem az ÚR kedves esztendejét, Istenünk bosszúállásának napját, megvigasztaljak minden gyászolót.

Luk 4:16 Jézus elment Názáretbe is, ahol felnövekedett. Szombaton szokása szerint bement a zsinagógába, és felállt olvasni.

Luk 4:17 Ézsaiás próféta könyvét adták neki oda. Szétbontotta a tekercset, és épp azon a helyen, ahol ez volt írva:

Luk 4:18 Az Úr Lelke van énrajtam, aki felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessek, és elküldött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakoknak a szemét megnyissam, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat.

 

Luk 4:19 És hirdessem az Úr kedves esztendejét.

Luk 4:20 És behajtva a könyvet átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött,

Luk 4:21 ő pedig beszélni kezdett: Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára.

 

Ézs 61:2 Hogy hirdessem az ÚR kedves esztendejét, Istenünk bosszúállásának napját, megvigasztaljak minden gyászolót.

 

 

1. Ószövetségi jövendölések a Messiásról - és azok Újszövetségi beteljesülése

2. Ószövetségi jövendölések a Messiásról - és azok Újszövetségi beteljesülése

 

 

Mt 5:3 „Boldogok, akik felismerik, hogy szükségük van Istenre, mert övék a mennyek királysága.

Mt 5:4 Boldogok, akik most sírnak, mert Isten megvigasztalja őket.

Mt 5:5 Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet(lásd Zsolt37:11.)

 

Mt 5:6 Boldogok, akik mindennél jobban vágynak a igazságra, mert Isten teljesen megelégíti őket.

Mt 5:7 Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat kapnak Istentől.

Mt 5:8 Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.

 

Mt 5:9 Boldogok, akik békét teremtenek, mert őket Isten fiainak mondatnak.

Máté 5:10 Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.

 

Máté 5:11 Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és üldöznek benneteket és minden gonosz hazugságot rátok fognak miattam.

Máté 5:12 Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok! Így üldözték előttetek a prófétákat is.

 

 

                  

                    

                

               

     

 

 

Zsolt 24:1 Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége és annak lakosai.

1Ján 5:19 Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel.

Péld 15:24 Az életnek útja felfelé van az értelmes ember számára, hogy eltávozzék a pokoltól (seoltól), mely lefelé van


 

Zsolt 89:49 Kicsoda oly erős, hogy éljen és ne lásson halált [s] megszabadítsa magát a Seolnak kezéből? Szela.

Zsolt 49:16 Csak Isten válthatja ki lelkemet a Seol kezéből, mikor [az] megragad engem. Szela.

Zsolt 9:18 Seolba jutnak a gonoszok, [oda] minden nép, amely elfeledkezik Istenről.

 


 

Jób 28:28 Isten az embernek pedig azt mondta: Íme, a bölcsesség az Úr Isten félelme, és az értelem (az eszesség) a gonosztól (a bűntől) való eltávolodás.

Péld 28:5 A gonoszságban élő emberek nem értik meg az igazságot; akik pedig keresik az Urat, mindent megértenek.

Péld 3:35 A bölcsek tisztességet örökölnek; a bolondok pedig gyalázatot aratnak.


 

Zsolt 37:28 Mert az Úr szereti az ítéletet, és el nem hagyja az ő kegyeseit; megőrzi őket mindörökké, a gonoszok magvát pedig kiirtja.

Zsolt 37:29 Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak.

Zsolt 37:30 Bölcsességet beszél az igaznak szája, és a nyelve ítéletet szól.


 

Zsolt 37:31 Istenének törvénye van szívében, lépései nem ingadoznak.

Zsolt 37:38 De a bűnösök mind elvesznek; a gonosznak vége pusztulás.

Zsolt 37:39 Az igazak segítsége pedig az Úrtól van; ő az ő erősségük a szükség idején.

Zsolt 37:40 Megvédi őket az Úr és megszabadítja őket; megszabadítja őket a gonoszoktól és megsegíti őket, mert őbenne bíznak.

 

Jak 4:12 Egy törvényhozó és ítélőbíró van, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy elítéled a felebarátodat?

Préd 12:15 A dolognak summája, mindezeket hallván, [ez]: az Istent féljed, és az ő parancsolatit megtartsad; mert ez az embernek fődolga!

 

Préd 12:16 Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz [legyen az].


 

2Kor 5:10 Mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megjutalmaztassék aszerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.

Ján 5:28 Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát,

Ján 5:29 És kijőnek; akik a jót cselekedték, az élet feltámadására; akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására.


 

2Pét 3:10 Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.

2Pét 3:11 Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek nektek szent életben és kegyességben,

2Pét 3:12 Akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!

2Pét 3:13 De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik.


 

Máté 25:31 Amikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe.

Máté 25:32 És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.

Máté 25:33 És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.


 

Máté 25:34 Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.

Máté 25:41 Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett.

Máté 25:46 És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.


 

1Pét 5:6 Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.

1Pét 5:7 Minden gondotokat ő reá vessétek, mert neki gondja van reátok.

1Pét 5:8 Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit nyeljen el:

 

1Pét 5:9 Akinek álljatok ellen, erősek legyetek a hitben (engedelmességben), tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.

1Pét 5:10 A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,

1Pét 5:11 Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.


 

 

  

A Földünket Sátán "királysága" bitorolja - a Biblia e világ Istenének is nevezi Sátánt

A földi uralkodók és hatalmak Sátánt szolgálják! - de erről a tényről a többség még hallani sem akar!

Luk 10:18 Jézus így válaszolt tanítványainak: Láttam a sátánt: mint a villámlást, úgy esett le az égből. (levettetett a mennyből - Jel 12:9 )


 

Apcs 26:18 Hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra és a Sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az énbennem való hit által.


 

Ézs 14:12 Miként hullottál le (az égből) a mennyből, fényes csillag, hajnal fia Sátán? Lehullottál a földre, aki népeken tapostál!

Ézs 14:16 Akik csak látnak, rád tekintenek, és elgondolkoznak: Ez lenne a föld ama háborgatója, aki királyságokat rendített meg?

Ézs 14:17 Aki a földkerekséget pusztasággá tette, városait lerontotta, és foglyait nem bocsátotta haza?


 

Jézus a világunk fejedelmének nevezte Sátánt:

Ján 14:30 Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme Sátán (ördög): és énbennem nincsen semmije;


 

Luk 4:5 Majd felvivén őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatta neki e föld minden országait egy szempillantásban,

Luk 4:6 És mondta neki az ördög: Neked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét; mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom;

Luk 4:7 Azért ha te engem imádsz, mindez a tied lesz.

Luk 4:8 Felelvén pedig Jézus, mondta neki: Távozz tőlem, Sátán; mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.


 

Jel 13:2 És e fenevadnak (a római pápaság rendszere), ...  a sárkány (Sátán) adja az ő erejét annak, és az ő királyi székét, és nagy hatalmat.

Jel 13:3 ... és csodálván, az egész föld [követi] a fenevadat.

Jel 13:4 És imádják a sárkányt (Sátánt), aki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádják a fenevadat,…


 

Jézus a hitetlen zsidókat az ördög vagy Sátán fiainak nevezte:

Ján 8:44 Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.


 

2Kor 4:3 Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek:

2Kor 4:4 Akikben e világ Istene Sátán megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.


 

Ján 16:33 Azért beszéltem ezeket nektek, hogy békességetek legyen énbennem.

 

E világon nyomorúságotok lesz; de bízzatok: én legyőztem a világot.

 

Apcs 14:22 Erősítve a tanítványok lelkét, intvén, hogy maradjanak meg a hitben, és hogy sok háborúságon által kell nekünk az Isten országába bemennünk.

 

Jel 2:9 Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy, és azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók (keresztények) , és nem azok, hanem a Sátán zsinagógája (Sátán egyháza). 

Róm 8:36 Amint megvan írva, hogy: Te érted gyilkoltatunk minden napon; olyannak tekintenek mint vágó juhokat.

 

Máté 24:9 Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.

 

Jel 12:9 És levetteték a nagy sárkányt, az a régi (ősi) kígyó, aki neveztetik (maga az ördög) ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti (tévútra viszi, becsapja), vetteték a földre, és az ő angyalait [is] ő vele letaszították.

Jel 12:12 Annak okáért örüljetek egek és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van.

Jel 12:17 A sárkány haragra lobbant az asszony ellen, és harcba szállt a többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait  és akiknél van a Jézus Krisztus bizonyságtétele; (és kitart Jézus tanúsága mellett).


 

2Thess 2:8 És akkor fog megjelenni a törvénytaposóakit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;

 

2Thess 2:9 Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, - minden szavuk hazugság!

2Thess 2:10 És a gonoszságnak (bűn, törvénytelenség) minden csalárdságával (csalás, megtévesztés, ravaszság) azok között, akik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre.

 

 

 

             

             

             

 

 

Antikrisztus G500   ὁ ἀντίχριστος, -ου (ho antikhrisztosz, -u) Antikrisztus, a valódi Messiás Jézus (Jehosua) Krisztus (felkent) helyett és ellen fellépő hamis messiás.

Az Antikrisztus Jézus helyébe áll és hamis megváltást igér!


 

A görög „anti” szó latin megfelelője a „vicarius”, amelyből származik a „vicar” helytartó szó. Ebből következik, hogy a Vicarius Christi „Krisztus helytartója” pápai cím szó szerint jelenti azt ,hogy Antikrisztus.   

 

Ézs 54:14 Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közeledik hozzád.

 

1Kor 10:13 Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés (megpróbáltatás) esett rajtatok: de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.

 

Jel 13:2 És e fenevad (római vatikáni világrendszer), amelyet láték, hasonló vala a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány Sátán adja az ő erejét annak, és az ő királyi székét, és nagy hatalmat. - a római pápaságnak!

 

Jel 13:3 És látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett (római vatikán); de az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az egész föld [követi] a fenevadat. - a római vatikáni világrendszert!

 

Jel 13:4 És imádák a sárkányt Sátánt, aki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? kicsoda viaskodhatik ő vele?

Jel 13:7 Az is adaték neki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték neki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.

 

Jel 13:8 Annak okáért imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a Bárányé, aki megöletett, e világ alapítása óta.

Jel 13:9 Ha van füle valakinek, hallja!

 

Jel 17:5 És az ő homlokára egy név vala írva: Titok (misztérium - megismerhetetlen); a nagy Babilon, a paráznáknak (Istenhez hűtlenek) és a föld utálatosságainak (bálványimádó pogányok) anyja.  

 

Ezzel szemben a mi teremtő mennyei Atyánk és Fia megismerhető - a szentháromság leleplezése 


 

  

       

 

Jel 17:2 Akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának (Istenhez hűtlenek) borával (tanítása, agymosása) megrészegedtek a föld lakosai. 

 

Jel 18:2 És kiálta [teljes] erejéből, nagy szóval mondván: Elesett, elesett a nagy Babilon (római vatikáni világrendszer), és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé.

Jel 18:3 Mert az ő paráznasága (hűtlenek) haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.

 

Jel 18:4 És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból:
Jel 18:5 Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól.

 

 

Dán 7:23 Így szóla: A negyedik állat negyedik ország (Róma) lesz e földön, amely különb lesz minden országnál, és megeszi az egész földet, és eltapodja és szétzúzza azt.

Dán 8:23  És ezek országai után (uralmuk végén), amikor teljessé válik a gonoszság, egy ravasz és cselszövő (kemény orcájú, ravaszságokhoz értő) király támad .


Dán 8:24 Nagy hatalma lesz, bár nem a maga erejéből (hatalmát az ördögtől kapja). Hallatlan módon pusztít, és sikerrel jár és cselekszik, és elpusztítja (irtja) a hatalmasokat (erőseket) és a szentek népét.

 

Dán 8:25 És a maga eszén [jár], és szerencsés lesz az álnokság az ő kezében (ravaszsága miatt sikerre viszi keze a cselszövést), és szívében felfuvalkodik és hirtelen elveszt sokakat; sőt a fejedelmek fejedelme ellen is feltámad. (Akkor utoléri a vég), mert nem emberi kéz által rontatik meg.

 

Ézs 33:1 Jaj neked pusztító és el nem pusztított, te csalárd, akit még meg nem csaltak! Ha bevégzed a pusztítást, el fogsz pusztíttatni; ha készen leszel csalárdságoddal, téged fognak megcsalni.

 

Dán 7:26 De ítélők ülnek és az ő hatalmát elveszik, hogy megrontassék és végleg elvesszen.
Dán 7:27 Az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos [egek] szentjei népének; az ő országa örökkévaló ország, és minden hatalmasság neki szolgál és engedelmeskedik.

 

 

Jel 18:21 És egy erős angyal egy nagy malomkőhöz hasonló követ emelt fel, a tengerbe vetette, és ezt mondta: Ilyen lendülettel vettetik majd el Babilon (római vatikáni világrendszer), a nagy város, és többé sehol sem találják.

Jel 18:22 .. és többé nem található benned egyetlen mesterség egyetlen mestere sem, és malom zúgása sem hallatszik többé benned.

Jel 18:23 Lámpás fénye sem világít többé benned (Blackout)mert kereskedőid voltak a föld hatalmasai, mert varázslásodtól eltévelyedtek mind a népek.

Jel 18:24 És a próféták és szentek vérét találták benned, és mindazokét, akiket megöltek a földön.


 

Jak 3:1 Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi.

Jak 3:16 Mert ahol irigység és versengés [van], ott háborúság és minden gonosz cselekedet is [van].

Jak 3:17 A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, pártatlan vagy elfogulatlan és nem képmutató, hanem őszinte.

Jak 3:18 Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességesen munkálkodnak.


 

Máté 10:26 Azért ne féljetek tőlük. Mert nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne jőne; és oly titok, ami ki ne tudódnék.

Máté 10:28 És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában.


 

1Kor 10:13 Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés (megpróbáltatás) esett rajtatok: de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.


 

Itt szelíden megjegyezném, hogy akik állítólag ördögöket űznek mindnyájan szélhámosok és a varázslás bűne van rajtuk! 

Nem meglepő, hogy nem olvasták a Bibliát, mert csak testi betegséget és megkötözöttséget okozhat, de a lelked és szellemed felett nincs hatalma az ördögnek

Ajánlom Jób történetének tanulmányozását és Jézus gyógyításait. Mindjárt leszögezném, hogy nem tagadom az ördög és a bukott angyalok létezését.


 

Az ördögűzéshez hasonlóan nem létező vírusokról, baktériumokról és fertőzésekről vagy veszedelmes emberiséget kipusztító betegségekkel riogatni embereket, és persze ezekre csodagyógyszereket és vakcinákat hatalmas profitért árulni - mindnyájan szélhámosok és a varázslás bűne van rajtuk!


 

Jak 5:14 Beteg-e valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében.

Jak 5:15 És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik neki.

Jak 5:16 Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.


 

Jak 4:7 Engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.

Jak 4:8 Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti, bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti, kétszívűek!

Jak 4:10 Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket!

Jak 4:11 Ne gyalázzátok egymást, testvéreim. Aki gyalázza vagy elítéli testvérét, az a törvényt gyalázza, és a törvényt ítéli el. Ha pedig a törvényt ítéled el, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek.


 

Jak 4:12 Egy törvényhozó és ítélőbíró van, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy elítéled a felebarátodat?

1Kor 5:5 Átadjuk az ilyent a Sátánnak a testnek veszedelmére, hogy a lélek megtartassék az Úr Jézusnak ama napján.

 

 


 

Préd 12:9 És a test földdé lenne, mint azelőtt volt; a lélek pedig visszatérne Istenhez, aki adta azt.

1Pét 4:19 Annak okáért akik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják neki lelküket mint hű teremtőnek, jót cselekedvén.

Fil 4:7 És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.


 

1Pét 4:1 Minthogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől,

1Pét 4:2 Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt.

 

Zsid 2:9 Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, mivel az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált.

Zsid 2:10 Mert ez volt méltó ahhoz, akiért van a mindenség, és aki által lett a mindenség, hogy üdvösségük fejedelmét, aki sok fiat vezet dicsőségre, szenvedések által tegye tökéletessé.

Zsid 2:11 Mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni,


 

Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk

1Kor 2:4 És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában:

1Kor 2:5 Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék.

1Kor 2:6 Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét;


 

1Kor 2:7 Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre;

1Kor 2:8 Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség Urát:

1Kor 2:9 Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.


 

1Kor 2:10 Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.

1Kor 2:12 Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk.

1Kor 2:13 Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.


 

1Kor 2:14 Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok neki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen ítéltetnek meg.

1Kor 2:15 A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg.

1Kor 2:16 Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van.


 

Apcs 17:24 Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivelhogy ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik.

Apcs 17:25 Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent;

Apcs 17:26 És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait;


 

Apcs 17:27 Hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jóllehet bizony nincs messze egyikőnktől sem:

Apcs 17:28 Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk; miképpen a költőitek közül is mondották némelyek: Mert az ő nemzetsége is vagyunk.

Apcs 17:29 Mivelhogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlatos az istenség.


 

Apcs 17:30 E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, most parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek:

Apcs 17:31 Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek, az által, hogy feltámasztá őt halottaiból.


 

Ef 5:6 Senki titeket meg ne csaljon üres (hamis) beszédekkel; mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség (engedetlenség) fiaira.

Jak 3:2 Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni.

Jób 24:1 Miért is nem titkolja el a Mindenható az ő [büntetésének] idejét, és miért is nem látják meg az őt ismerők az ő [ítéletének] napjait?!

Jób 24:1 Ha nincsenek eltitkolt idők a Mindenhatónál, miért nem látják meg az őt ismerők ítéletének napjait?

Ámós 3:7 Az én Istenem az Úr, semmit sem cselekszik addig, míg meg nem jelenti titkát szolgáinak, a prófétáknak.

Mal 4:5 Íme, én elküldöm nektek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.

Jel 10:11 És azt mondta nekem: Ismét prófétálnod kell sok népről, nemzetről, nyelvről és királyról.


 

Jel 11:3 És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak, gyászruhákba öltözve, ezer kétszáz hatvan napig


 

Szó szerint kell érteni a három és fél évet - közvetlenül a kegyelmi idő lezárása előtt, ami várhatóan 2025. októbere lesz. 


 

Máté 24:9 Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.


 

Azt követően várhatóan 75 napig tartanak az utolsó csapások, amivel lezárul a földi bűnös történelmünk.


 

Dán 12:11 És az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító utálatosság, ezerkétszáz és kilencven nap lesz.

Dán 12:12 Boldog, aki várja és megéri az ezerháromszáz és harmincöt napot.


 

Jób 24:19 Szárazság és hőség nyeli el a hó vizét, a pokol azokat, akik vétkeznek.


 

Zak 4:9 Zerubbábel keze vetette meg a ház alapját, és az ő keze fejezi majd be azt. Akkor megtudjátok, hogy a Seregek URa küldött el engem hozzátok.

Zak 4:10 Mert akik csúfolták a kicsiny kezdetet, örülni fognak, ha meglátják Zerubbábel kezében a zárókövet. A hét mécses pedig az ÚR szemeit jelzi, amelyek átlátják az egész földet. 

Zak 4:14 Ő azt mondta nekem: Ezek ketten az olajjal fölkentek, akik az egész föld Ura mellett állnak.

Zak 5:1 Azután ismét fölemeltem szememet, és íme, egy repülő irattekercset láttam.

Zak 5:2 Megkérdezte tőlem: Mit látsz? Én azt mondtam: Egy repülő irattekercset látok, a hossza húsz könyök, a szélessége pedig tíz könyök.

Zak 5:3 Azt mondta nekem: Ez az az átok, amely kihat az egész világra, mert mindenki, aki lop, e szerint lesz megítélve, és mindenki, aki hamisan esküszik, e szerint lesz megítélve.

Zak 5:4 Kibocsátottam ezt – így szól a Seregek URa –, és bemegy a tolvaj házába s annak a házába, aki hamisan esküszik az én nevemre. Ott marad annak a házában, és elpusztítja azt, és annak gerendáit és köveit is.


 

Zak 5:4 Erre így szólt: „Ez az az átok, amely rászáll az egész föld színére. Elűz innen minden rablót, és elűz innen mindenkit, aki hamisan esküszik a nevemre. Szabadjára engedem - mondja a Seregek Ura -, hadd látogassa meg a rablók házát, és azok házát, akik hamisan esküsznek nevemre; telepedjék meg házukban, és eméssze meg őket minden fájukkal és téglájukkal együtt.”


 

Jel 11:3 És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak, gyászruhákba öltözve, ezer kétszáz hatvan napig.

Jel 11:4 Ezek az a két olajfa, és a két gyertyatartó, amelyek a földnek Istene előtt állanak.

Jel 11:5 És ha valaki akar nekik ártani, tűz származik az ő szájukból, amely megöli az ő ellenségeiket; és ha valaki akar nekik ártani, úgy kell annak megöletni.

Jel 11:6 Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő prófétálásuknak idejében eső ne legyen; és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, és megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják.

Jel 11:7 És mikor elvégezik az ő bizonyságtételüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket.


 

Ján 8:12 Ismét szólt hozzájuk Jézus, és azt mondta: Én vagyok a világ világossága; aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.


 

 

 

Ne a földi javakban, hanem az Isten ismeretében bővölködjetek

 

Luk 12:15 Mondta azért nekik: Meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget; mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete.

 

Máté 6:19 Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják;

Máté 6:20 Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.

Máté 6:21 Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.

 

Luk 12:33 Adjátok el amitek vanés adjatok alamizsnát; szerezzetek magatoknak oly erszényeket, melyek meg nem avulnak, elfogyhatatlan kincset a mennyországban, ahol a tolvaj hozzá nem fér, sem a moly meg nem emészti.

Ján 6:27 Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek Fia ad majd nektek; mert őt az Atya pecsételte el, az Isten.

 

Máté 23:8 Ti pedig ne hívassátok magatokat Mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.

Máté 23:9 Atyátoknak se hívjatok senkit e földön; mert egy a ti Atyátok, aki a mennyben van.

Máté 23:10 Doktoroknak se hívassátok magatokat, mert egy a ti Doktorotok, a Krisztus.

 

Márk 9:35 És leülvén, odaszólítá a tizenkettőt, és monda nekik: Ha valaki első akar lenni, legyen mindenek között utolsó és mindeneknek szolgája.

Máté 23:11 Hanem aki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok.

Máté 23:12 Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza, felmagasztaltatik.


 

1Tim 6:6 De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel;

1Tim 6:7 Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit;

1Tim 6:8 De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.

1Tim 6:9 Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik.

 

1Tim 6:10 Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván sokan eltévelyedtek a hittől, és magukat általszegezték sok fájdalommal.

1Tim 6:11 De te, óh Istennek embere, ezeket kerüld; hanem kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget.

 

1Tim 6:12 Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt.

1Tim 6:14 Hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig,

 

Máté 20:25 Jézus azonban odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok meg a hatalmukat éreztetik rajtatok.
 

Máté 20:26 A ti körötökben ne így legyen. Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok,
Máté 20:27 Az aki első akar lenni, legyen a szolgátok.
Máté 20:28 Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja az életét, váltságul sokakért.”

 

Luk 16:10 Aki hű a kevesen, a sokon is hű az; és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.
Luk 16:11 Ha azért a hamis mammonon (e világon) hívek nem voltatok, ki bízná reátok az igazi [kincset]?
 

Luk 16:12 És ha a másén hűek nem voltatok, ki adja oda nektek, ami a tiétek?
Luk 16:13 Egy szolga sem szolgálhat két úrnak: mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak.

 

Luk 16:14 Hallák pedig mindezeket a farizeusok is, kik pénzszeretők valának; és csúfolák őt.
Luk 16:15 És monda nekik: Ti vagytok, akik az emberek előtt magatokat megigazítjátok (igaznak, ártatlannak és törvényesnek tartjátok magatokat); de az Isten ismeri a ti szíveteket: mert ami az emberek közt magasztos, az Isten előtt utálatos.

 

Luk 16:16 A törvény és a próféták [Alámerítő] Jánosig [valának]: az időtől fogva az Istennek országa hirdettetik, és mindenki erőszakkal tör abba.

Luk 16:17 Könnyebb pedig a mennynek és a földnek elmúlni, hogynem a törvényből egy pontocskának elesni.

 

Ján 5:21 Mert amint az Atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a Fiú is akiket akar, megelevenít.
Ján 5:22 Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta;
Ján 5:23 Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. Aki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, aki elküldte őt.

Ján 5:24 Bizony, bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz (engedelmeskedik) annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.
 

Ján 5:25 Bizony, bizony mondom nektek, hogy eljő az idő, és az most vagyon, amikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és akik hallják, élnek.
Ján 5:26 Mert amiként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában:

Ján 5:27 És hatalmat ada neki az ítélettételre is, mivelhogy embernek fia.
Ján 5:28 Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát,
Ján 5:29 És kijőnek; akik a jót cselekedték, az élet feltámadására; akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására.

 

 

1Ján 2:15 Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.
1Ján 2:16 Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.
1Ján 2:17 És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.

 

Róm 12:2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

Jak 4:4 ..., nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz.

Róm 6:16 Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?

 

 

1Kor 10:20 Sőt, hogy amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák és nem Istennek; nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben.
1Kor 10:21 Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát; nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei.

Apcs 2:40 Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván:Szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!Jel 18:2 És kiálta [teljes] erejéből, nagy szóval mondván: Elesett, elesett a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé.
Jel 18:3 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.

 

Jel 18:4 És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból:
Jel 18:5 Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól.

 

1Tim 2:5 Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,

2Ján 1:9 Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé.

 

 

A bűn zsoldja halál:

Róm 6:23 Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.

 

1Ján 1:8 Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk.

1Ján 1:9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
 

1Ján 1:10 Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő igéje nincsen mi bennünk.

Jak 4:17 Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekeszik, bűne az annak.

1Ján 5:17 Minden igazságtalanság bűn; de van nem halálos bűn [is].

1Ján 5:18 Tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem vétkezik: hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt.

1Ján 5:19 Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel.


 

Az Isten pecséte:

 

Ján 17:3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

2Tim 2:19 Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentoma, melynek pecséte ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja.

Jel 14:12 Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! (az Isten akaratának való tökéletes engedelmesség)

 

A fenevad (sátán-engedetlen) bélyege: ha a fentiek nem teljesülnek.

 

1Ján 2:3 És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk.

1Ján 2:4 Aki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság.

1Ján 2:5 Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk;

 

 

A hármas angyali üzenet - A viágunknak szóló utolsó figyelmeztetés!

 

Jel 14:6 És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek,

Jel 14:7 Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.


 

Jel 14:8 És más angyal követé azt, mondván: Elesett, elesett Babilon, a nagy város! mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.

Jel 14:9 És harmadik angyal [is] követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére,

 

Jel 14:10 Az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt;

Jel 14:11 És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi.

 

Jel 14:12 Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!

Jel 14:13 És hallék az égből szózatot, amely ezt mondja vala nekem: Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket.

 

 

A 144 000 a Sionon - Akik üdvösséget és örök életet nyernek (a nagy sokaság Jel 7:9-17):


 

Jel 14:1 És látám, és íme egy Bárány áll vala Sion hegyén, és ő vele száznegyvennégy ezren, akiknek homlokán írva vala az ő Atyjának neve.

Jel 14:2 És hallék szózatot az égből, mint sok vizeknek zúgását és mint nagy mennydörgésnek szavát; és hallám hárfásoknak szavát, akik az ő hárfájukkal hárfáznak vala;

Jel 14:3 És énekelnek vala mintegy új éneket a királyi szék előtt, és a négy lelkes állat előtt és a Vének előtt; és senki meg nem tanulhatja vala azt az éneket, csak a száz negyvennégy ezer, akik áron vétettek meg a földről.

 

Jel 14:4 Ezek azok, akik asszonyokkal (egyházakkal) nem fertőztették meg magukat; mert szüzek. Ezek azok, akik követik a Bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a Báránynak zsengéiül.

Jel 14:5 És az ő szájukban nem találtatott álnokság; mert az Istennek királyi széke előtt feddhetetlenek.


 

Luk 6:27 De nektek mondom, kik [engem] hallgattok: Szeressétek ellenségeiteket, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek,

Róm 12:17 Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt.

Róm 12:18 Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek.


 

Róm 12:19 Magatokért bosszút ne álljatok, szeretteim, hanem adjatok helyet Isten haragjának, mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek – ezt mondja az Úr.

Róm 12:20 Ha azért éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, eleven szenet gyűjtesz a fejére.

Róm 12:21 Ne engedd, hogy legyőzzön a gonosz, hanem a gonoszt is jóval győzd meg.


 

Ézs 8:11 Mert így szólt hozzám az ÚR, amikor rajtam volt erős keze, hogy tanítson engem, hogy ne járjak e nép útján:

Ézs 8:12 Ti ne mondjátok összeesküvésnek azt, amit e nép összeesküvésnek mond, és amitől fél, attól ti ne féljetek, és ne rettegjetek! 

Ézs 8:13 A Seregek URát, őt tartsátok szentnek, őt féljétek és rettegjétek!

 

Ézs 8:14  Ő a szentély, a megütközés köve és a botránkozás sziklája, de megütközés köve és botránkozás sziklája lesz Izráel két házának, Jeruzsálem lakosainak pedig csapda és háló.

Ézs 8:15 Közülük sokan megbotlanak, sokan elesnek és összetörnek, csapdába kerülnek és fogságba esnek.

Ézs 8:16 Zárd le e bizonyságtételt, és pecsételd le e tanítást tanítványaimnak!

 


1Pét 2:21 Mert arra hívattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett értetek, nektek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek:

1Pét 2:22 Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság (hamisság) nem találtatott:

1Pét 2:23 Aki szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött; hanem hagyta az igazságosan ítélőre:


 

1Pét 2:24 Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg.

1Pét 2:25 Mert olyanok voltatok, mint tévelygő juhok; de most megtértetek lelketek pásztorához (vezetőjéhez) és felvigyázójához (oltalmazójához).

 

Ef 5:6 Senki titeket meg ne csaljon üres (hamis) beszédekkel; mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség (engedetlenség) fiaira.

1Ján 5:10 Aki hisz az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt; mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az ő Fiáról.


 

1Kor 7:23 Drága váltságdíjat fizetett értetek Isten, ezért csak őt szolgáljátok, ne embereket!


 

Máté 28:18 És hozzájuk ment Jézus, szólt nekik, ezt mondta: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. (A földi hatalmat Jézus most a Bibliában megírt második eljövetelével veszi át) 

Máté 28:19 Elmenvén azért, tegyetek tanítványommá minden népeket, ... 

(Itt arról beszél Jézus, hogy őt kövessük! - nem egy egyházat vagy vallást és nem is embereket kell követni!) 

Máté 28:20 Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek: és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!


 

Ján 14:6 Én vagyok az út, az igazság és az élet ; senki sem mehet az Atyához, csak egyedül én általam.


 

Márk 12:24 Jézus pedig felelvén, mondta nekik: Avagy nem azért tévelyegtek-e, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Istennek hatalmát?

 

Ézs 9:6 Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk (Jézus a Messiás), és az uralom az ő vállán lesz. Így nevezik: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!

Ézs 9:7 Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége Dávid trónján és királysága fölött, mert fölemeli és megerősíti azt jogosság és igazság által, mostantól fogva mindörökké. A Seregek URának féltő szeretete teszi ezt.


 

Kérdés a legnagyobb parancsolatról:

Márk 12:28 Akkor odament hozzá az egyik írástudó, aki hallotta a vitájukat, és tudta, hogy jól megfelelt nekik, és megkérdezte tőle: Melyik az első az összes parancsolat közül?

Márk 12:29 Jézus pedig azt felelte neki: Ez az első: Halld, Izráel, az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr.

Márk 12:30 Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erőddel. Ez az első parancsolat.


 

Márk 12:31 A második pedig ehhez hasonló: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más, ezeknél nagyobb parancsolat.

Márk 12:32 Akkor azt mondta neki az írástudó: Jól van, Mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincs más.  

Márk 12:33 És szeretni őt teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből és teljes erőből, és hogy az ember szeresse felebarátját, mint önmagát, többet ér minden égőáldozatnál és véresáldozatnál.

Márk 12:34 Jézus pedig látva, hogy bölcsen felelt, azt mondta neki: Nem vagy messze az Isten országától. És többé senki sem merte őt megkérdezni.

Jézus nem ismerte a szentháromság Istent!

Niceai zsinat 325 - Szentháromság kérdés - Wikipédia

A Szentháromság tanát több keresztény felekezet és a másik két fő ábrahámi vallás, a judaizmus és az iszlám is elutasítja. - Ők tudnak valamit, amit a kereszténység nem tud!?

A Szentháromság kifejezés a Bibliában nem fordul elő! - Ideje lenne az igazságról beszélni!


 

A leleplezett titok - Az igazság Istenről - David Clayton könyve - A szentháromság leleplezése

 

 

  
 

 

Nyugalomnap - Wikipédia

2Móz 20:8 Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.

2Móz 20:9 Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat;

2Móz 20:10 De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, [se] szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van;

2Móz 20:11 Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldotta az Úr a szombat napját, és megszentelte azt.


 

Obeliszk - naposzlop - napimádati szimbólum! Miért is használják mind a mai napig a kereszténységben ezt a szimbólumot? 

A válasz egyszerű, a kereszténységet a napimádó pogányok orruknál fogva vezetik mind a mai napig!


 

Az elfelejtett tízparancsolat  

Mit is mondott Jézus az Isten parancsolatáról:

Ján 12:50 És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amiket azért én beszélek, úgy beszélem, amint az Atya mondta nekem.


 

Miről is szól az Új Szövetség: értsétek meg, mert ez nagyon fontos!

Zsid 8:10 Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izrael házával (mindannyiunkkal), ama napok múltán, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nekik Istenük és ők lesznek nekem népem.

Zsid 8:11 És nem tanítja ki-ki az ő felebarátját és ki-ki az ő atyafiát, mondván: Ismerd meg az Urat; mert mindnyájan megismernek engem a kicsinytől nagyig.

Zsid 8:12 Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem.


 

Jer 31:33 Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. 

 

Ez 36:26 És adok nektek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek hússzívet.

Ez 36:27 És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.  


 

Hihetetlen, hogy Jézus szavai ellenére a katolikusok már több mint 1700 éve nem értették meg, hogy az Isten parancsolatát ember nem változtathatja meg!

De a hit tudományi és teológiai egyetemeken főiskolákon kiképzett vagy felszentelt ostobák és képmutatók sem értették meg!? 

Mit tehetne Isten még értük!?  1700 év tényleg nem volt elég!? 

Az emberek szemébe mertek még nézni ostobák!?


 

2Móz 20:6 De irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják.

Hós 4:1 Halljátok meg az Úrnak beszédét Izrael fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival, mert nincs igazság és nincsen szeretet és nincsen Istennek ismerete a földön.
Hós 4:2 Hamisan esküsznek és hazudnak és gyilkolnak és lopnak és paráználkodnak, betörnek és egyik vér a másikat éri.

Hós 4:6 Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek téged, hogy papom ne légy. És mivelhogy elfeledkeztél Istened törvényéről, elfeledkezem én is a te fiaidról.

Hós 4:9 De úgy jár a pap is, mint a nép; megbüntetem őket az ő utaikért, és megfizetek neki cselekedeteiért.
Hós 4:12 Népem az ő bálványát kérdezi, és az ő pálcája mond neki jövendőt; mert a fajtalanság lelke megtéveszt, és paráználkodnak az ő Istenük mögött.


 

Napisten  - vasárnap a napisten ünneplésének a napja!

Karácsony - Jézus nem dec.25-én született a Biblia szerint!

A Babiloni Napisten imádata - a napkultusz kezdete!

Nimród és az Ég Királynője

Jézus Krisztus nem karácsonykor született

A Biblia, mint az igazság abszolút alapja és a római katolikus tekintély

Reisinger János - Látomás az ökumenizmusról pdf

 

Az Isten igéjét, Jézus Krisztus tudományát a Szent írásban találhatod. 

Magyarországon a Károli Gáspár által fordított Szent Bibliában.

Magyarországon az államalapítás óta, szó szerint az Antikrisztusi 

hatalom uralkodik, aki a római pápaság!


 

Jer 51:8 Hamar elesett Babilon és összeomlott, jajgassatok felette, kössétek be balzsammal az ő sebét, hátha meggyógyul!

Jer 51:9 Gyógyítottuk Babilont, de nem gyógyult meg. Hagyjátok el őt, és menjünk ki-ki a maga földére, mert az égig hatott az ő ítélete, és felemelkedett a felhőkig.

Jer 51:10 Kihozta az Úr a mi igazságainkat, jertek és beszéljük meg Sionban az Úrnak, a mi Istenünknek dolgát.

 

Péld 19:27 Szűnjél meg, fiam, hallgatni az olyan tanítást, amely téged arra visz, hogy a bölcsességnek igéjétől eltévedj.

Péld 19:28 A semmirevaló bizonyság csúfolja a törvényt; az istentelenek szája elnyeli a gonoszságot.

 

Dán 9:18 Én Istenem, fordítsd felénk füledet, és hallgass meg minket! Nyisd ki szemedet, és tekints pusztulásunkra! Mert nem a mi igazságunkban, hanem a te nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük eléd könyörgéseinket. 

5Móz 4:23 Vigyázzatok, hogy az Úrnak, a ti Isteneteknek szövetségéről, amelyet kötött veletek, el ne felejtkezzetek, és ne csináljatok magatoknak faragott képet, akármihez is hasonlót, amiképpen megparancsolta az Úr, a te Istened.

5Móz 4:24 Mert az Úr, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten ő.

5Móz 4:13 És kijelentette nektek az ő szövetségét, amelyre nézve utasított titeket a tíz ige teljesítésére, és felírta azokat két kőtáblára.

 

Máté 26:28 Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára.

Márk 14:24 És Jézus mondta nekik: Ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik.

Luk 22:20 Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsorázott, és ezt mondta: Ez a pohár az új szövetség az én véremben, amely tiérettetek kiontatik.

Zsid 8:10 Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izrael házával, ama napok múltán, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nekik Istenük és ők lesznek nekem népem. 

 

Jer 31:33 Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. 

 

Ez 36:26 És adok nektek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek hússzívet.

Ez 36:27 És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.  


 

Ef 1:2 Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.

Ef 1:3 Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban,

Ef 1:4 Aszerint, amint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által,

Ef 1:5 Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratának jó kedve szerint,

Ef 1:6 Kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama Szerelmesben,


 

Ef 1:7 Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.

Ef 1:8 Melyet nagy bőséggel közlött velünk minden bölcsességgel és értelemmel,

Ef 1:9 Megismertetvén velünk az Ő akaratának titkát az Ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában,

Ef 1:10 Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek e földön vannak;


 

Zsid 9:14 Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.

Zsid 9:15 És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét.

 

Zsid 9:16 Mert ahol végrendelet van, szükséges, hogy a végrendelkező halála bekövetkezzék.

Zsid 9:17 Mivel a végrendelet holtak után jogerős, különben pedig, ha él a végrendelkező, éppen nem érvényes.

Zsid 9:27 És miképpen elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet:

Zsid 9:28 Azonképpen Krisztus is egyszer áldozta fel magát sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre.


 

 

Isten ezt a csodálatos egységet kizárólagossá teszi, és átok terhe mellett figyelmeztet a Biblia megváltoztatása ellen!


 

Jel 22:18 Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: [Hogy] ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra;

Jel 22:19 És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, amik e könyvben megírattak.

5Móz 12:32 Mindazt, amit én parancsolok nektek, megtartsátok, és aszerint cselekedjetek: semmit ne tégy ahhoz, és el se végy abból!

 

 

       


 

Róm 8:4 hogy a törvény igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem a Lélek szerint

 

Zsid 10:28 Aki megveti a Mózes törvényét, két vagy három tanúbizonyságra irgalom nélkül meghal; 

Zsid 10:29 Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, mellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Lelkét bántalmazza? 

 

Zsid 10:30 Mert ismerjük azt, aki így szólt: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. És ismét: Az Úr megítéli az ő népét. 

Zsid 10:31 Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni. 

 

 

Máté 5:17 Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem

Máté 5:18 Mert bizony mondom nektek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. 

 

Máté 5:19 Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen (nem mehet be); valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen. 

Máté 5:20 Mert mondom nektek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába

Ján 12:50 És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amiket azért én beszélek, úgy beszélem, amint az Atya mondotta vala nekem. 

Ján 14:15 Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok

 

Ján 14:21 Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. 

Ján 15:10 Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; amiképpen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. 

 

 

1Ján 2:3 És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. 

1Ján 2:4 Aki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. 

 

1Ján 2:5 Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk; 

1Ján 2:6 Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt

 

1Ján 3:24 És aki az ő parancsolatait megtartja, az Ő benne marad és Ő is abban; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Lélekből, amelyet nekünk adott. 

 

 1Ján 5:1 Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született; és mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. 

1Ján 5:2 Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk

 

1Ján 5:3 Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem nehezek. 

1Ján 5:4 Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. 

1Ján 5:5 Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia

 

 

2Ján 1:6 És ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. Ez a parancsolat, amint kezdettől fogva hallottátok, hogy abban járjatok. 

2Ján 1:7 Mert sok hitető jött e világra, akik nem vallják a Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus

 

2Thess 2:7 Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. 

2Thess 2:8 És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével; 

 

2Thess 2:9 Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, 

Jel 12:17 Megharagvék azért a sárkány (Sátán) az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele

 

Jel 14:12 Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! 

Jel 22:14 Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.

Jer 17:5 Azt mondja az ÚR: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az ÚRtól pedig elfordul a szíve!

Jer 17:7 De áldott az a férfi, aki az ÚRban bízik, és akinek bizodalma az ÚR.


 

Róm 7:12 Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó

Róm 13:10 A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet.


 

1Kor 3:11 Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus.

1Kor 3:18 Senki se csalja meg magát. Ha valaki azt hiszi, hogy bölcs ti köztetek e világon, bolond legyen, hogy bölccsé lehessen.

1Kor 3:19 Mert e világ bölcsessége bolondság az Isten előtt. Mert meg van írva: Megfogja a bölcseket az ő csalárdságukban.

1Kor 3:20 És ismét: Ismeri az Úr a bölcsek gondolatait, hogy hiábavalók.

1Kor 3:21 Azért senki se dicsekedjék emberekkel. Mert minden a tiétek.

1Kor 3:22 ...Akár világ, akár élet, akár halál, akár jelenvalók, akár következendők, minden a tiétek.

1Kor 3:23 Ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig Istené.


 

Mi emberek természet szerint a "haragnak a fiai vagyunk", és elkárhozunk!


 

Róm 5:12 Azért ahogyan egy ember által jött be a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenki vétkezett.

 

Ef 2:3 Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratát, és természet szerint haragnak fiai vagyunk, mint egyebek is:

 

1Pét 1:23 Mint akik újonnan születtetek (2Pét 1:4 isteni természet részesei lettetek) nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké.

2Pét 1:4 Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által az isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.

 

A legfontosabb és mindent eldöntő kérdés minden ember életében az ,hogy: szereted-e a teremtő mennyei Atyádat és az Ő Fiát Jézust, és az Ő igazsága megváltoztatja-e a te életed?

2Móz 20:6 De irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják.

Jak 2:5 Halljátok meg szeretett atyámfiai, avagy nem az Isten választotta-e ki e világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei az országnak, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik?

Róm 8:28 Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik [az][ő] végzése szerint hivatalosak.

Ézs 66:2 ... így szól az Úr. Mert én arra tekintek, aki szegény és megtört lelkű, és aki a beszédemet rettegi.


 

Máté 5:48 Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.


 

1Ján 4:8 Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.

1Ján 4:18 A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.


 

2Tim 1:7 Mert nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.

2Tim 1:8 Ne szégyenkezzed hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem az ő foglyát; hanem együtt szenvedj az evangéliumért Istennek hatalma szerint.


2Tim 1:9 Aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végezése és kegyelme szerint, mely adatott nekünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte,


2Tim 1:10 Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangélium által,

 

 

         

 

 

1Pét 1:2 Akik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, a Lélek megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen.

1Pét 1:3 Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket (újjá teremtett, új "életet" adott) élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által,

1Pét 1:4 Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra,


 

1Pét 1:5 Akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen.

1Pét 1:7 Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor;

1Pét 1:9 Elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét.


 

2Kor 5:7 Mert hitben járunk, nem látásban; 

Róm 10:17 Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. 


 

Zsid 11:1 A hit pedig a remélt dolgok felőli bizonyosság és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

Luk 1:4 azért, hogy megismerd azoknak a dolgoknak kétségtelen hitelességét, amelyekre taníttattál.

Zsid 11:2 Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régiek.

Zsid 11:3 Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.

Zsid 11:4 Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, s ezáltal bizonyságot nyert afelől, hogy igaz, mert Isten bizonyságot tett az ő ajándékáról, és így még halála után is beszél.

Zsid 11:5 Hit által ragadtatott el Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert Isten elragadta őt. Mert elragadtatása előtt bizonyságot nyert arról, hogy kedves Isten előtt.


 

Zsid 11:6 Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.

Zsid 11:7 Hit által kapta az intést Nóé a még nem látott dolgok felől, és istenfélelmében házanépe megmentésére bárkát készített. E hite által elítélte e világot, és a hitből való igazság örökösévé lett.

Zsid 11:8 Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és kiment, nem tudva, hova megy.

Zsid 11:9 Hit által vándorolt az ígéret földjén, mint idegenben, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákóbbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel.


 

Zsid 11:10 Mert várta az alapokkal bíró várost, melynek tervezője és építője Isten.

Zsid 11:11 Hit által nyert erőt Sára is a magzat foganására, és életkora ellenére szült, mivel hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette.

Zsid 11:12 Azért attól az egytől, mégpedig mintegy kihalttól olyan sokan származtak, mint az ég csillagai, és mint a tenger partján levő homok, amely megszámlálhatatlan.

Zsid 11:13 Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és kijelentik, hogy idegenek és vándorok a földön.


 

Zsid 11:24 Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják,

Zsid 11:25 Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét;

Zsid 11:26 Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett.


 

Zsid 11:14 Mert akik így beszélnek, nyíltan kijelentik, hogy hazát keresnek.

Zsid 11:15 És ha arra gondoltak volna, ahonnan kijöttek, lett volna idejük, hogy visszatérjenek.

Zsid 11:16 Így azonban jobb után vágyakoztak, tudniillik a mennyei után. Ezért Isten nem szégyelli őket, hogy Istenüknek nevezzék, mert készített nekik várost.


 

2Pét 3:13 De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik.

2Pét 3:7 A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára.

 

Dán 7:27 Az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos [egek] szentjei népének; az ő országa örökkévaló ország, és minden hatalmasság neki szolgál és engedelmeskedik. 


 

Gal 3:6 Úgy, amint Ábrahám is hitt Istennek, aki ezt igazságul számította be neki.
Gal 3:7 Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok Ábrahám fiai.

Gal 3:8 Mivel pedig az Írás előre látta, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, előre hirdette az evangéliumot Ábrahámnak: Tebenned fog áldást nyerni minden nép.

Gal 3:9 Eszerint a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal.
 

Gal 3:10 Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amint meg van írva: Átkozott mindenki, aki nem marad meg mindazokban, amik meg vannak írva a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje.
Gal 3:11 Az pedig, hogy a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él.


Gal 3:12 A törvény pedig nincs hitből, hanem aki cselekszi azokat, élni fog általa.
Gal 3:13 Krisztus váltott meg minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk – mert meg van írva: Átkozott, aki fán függ –,
Gal 3:14 azért, hogy Ábrahám áldása Krisztus Jézusban a pogányoké legyen, hogy a Lélek ígéretét hit által megkapjuk.


Gal 3:15 Testvéreim, emberi módon szólok. Még az ember megerősített végrendeletét sem teheti senki érvénytelenné, és hozzá sem toldhat.
Gal 3:16 Az ígéretek pedig Ábrahámnak és az ő utódának adattak. Nem azt mondja: „és az ő utódainak”, mint soknak, hanem csak egynek: „és a te utódodnak”, aki a Krisztus.
Gal 3:17 Azt mondom pedig, hogy azt a szövetséget, amelyet Isten korábban megerősített, a négyszázharminc esztendő múlva keletkezett törvény nem teszi érvénytelenné, hogy megsemmisítse az ígéretet.


Gal 3:18 Mert ha a törvényből van az örökség, akkor többé nem ígéretből, Ábrahámnak pedig ígéret által ajándékozta azt Isten.
Gal 3:19 Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól, és angyalok által közbenjárón keresztül rendeltetett.
Gal 3:20 A közbenjáró pedig nem csak egyvalakié, Isten ellenben egy.


Gal 3:21