Jezsuiták-Ördögök

 
 
  
 
 

Titkos záradékkal hárítja az EU-ra a felelősséget a vakcinagyártó - videó

Az AstraZeneca a legtöbb országban mentesül a koronavírus elleni vakcinára vonatkozó felelősség alól!

AstraZeneca to be exempt from coronavirus vaccine liability claims in most countries

42 U.S. Code § 300aa–22 - Standards of responsibility

DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES Office of the Secretary

 

Orvosok és tudósok pert indítottak a BioNTech Pfizer vakcina jóváhagyásához szükséges összes dokumentum kiadásáért.

USA: 2076-ig nem akarja nyilvánosságra hozni a Pfizer vakcina teljes jóváhagyási adatait! 

https://mediaforras.com/usa-2076-ig-nem-akarja-nyilvanossagra-hozni-a-pfizer-vakcina-teljes-jovahagyasi-adatait-1198

Miért is kellene 55 évre titkosítani az adatokat!?

 

- Az oltásokkal kapcsolatban minden felelősség alól mentesítette őket az USA kongresszusa már 1988. október 1-től. Nézd meg az 42 US Code § 300aa–22 – Felelősségi normákat lentebb!

42 U.S. Code § 300aa–22 - Standards of responsibility

Tehát a vakcinagyártók a termékükért semmilyen felelősséget sem vállalnak!

Tedd fel a kérdést, hogy akkor miért is kötelező nálunk az oltás, most már érted!? 

AstraZeneca to be exempt from coronavirus vaccine liability claims in most countries

- Akinek van értelme az nem kér ebből a méregből!

 

Legyen választható a kötelező oltás! - nebancs.hu

 
 
Kötelező oltások egy „felsőbbrendű célért”? - A népességszabályozás titkos indokai és módszerei!
 
 
 

A GYÓGYSZERIPAR NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET - videó

 

Magyar kényszeroltási törvény!

1997. évi CLIV. törvény [ Eütv. ]    6. Cím Járványügy 

56. § (3) Kötelező járványügyi intézkedés foganatosításához nincs szükség a beteg beleegyezésére!

58. § (7) Az egészségügyi államigazgatási szerv közvetlen járványveszély fennállása esetén 

- a veszélyhelyzet szerint meghatározott védőoltások köre tekintetében 

- a határozatot azonnal végrehajthatóvá nyilváníthatja!

 

A földi törvények mindig igazságtalanok, önző érdekeket képviselnek és gonoszak!

A magyar törvények - fetisiszták (bálványimádók), végtelenül primitívek és gonoszak, és természetesen nem az emberekért íródtak, hanem az Antikrisztus érdekeit képviselik!


FRIVALDSZKY JÁNOS. TERMÉSZETJOG - Eszmetörténet PDF 

jogiállami és demokratikus "eszmék", ahogy a vallások és egyházak is a görög pogány filozófiákból és hiedelmekből származnak, amely útálatos az Isten előtt!

Hippói Szent Ágoston - Neo Platonista filozófus, akinek a műveiből táplálkoznak a vallások. Ő egyesítette a görög filozófiát és a judeo-kereszténységet!

Aquinói Szent Tamás Ő egyesítette az Arisztotelész filozófiáját a kereszténységgel. Trentói v. Tridenti zsinaton alkalmazták először az iratait a protestáns keresztények ellen. A "közös jó" érdekében megölhetjük a hitelveinkkel egyet nem értőket!

Az inkvizíció vagy katolikus nevén a szent inkvizíció, a késő középkortól kezdve több olyan intézményre utal, amelyek célja az eretnekség felszámolása volt.

Az inkvizíciónak több mint 50 millió "eretnek" embert sikerült kivégeznie!

Ez az inkvizíciós intézmény ma is létezik, csak átnevezték Hittani kongregációnak!

 

Babilon és a Biblia - Mahler Ede PDF

A Babiloni Napisten imádata - a napkultusz kezdete!

Nimród és az Ég Királynője

Jézus Krisztus nem karácsonykor született

 
 

A JÉZUS TÁRSASÁG FELOSZLATÁSÁNAK FOLYAMATA  PDF

XIV. Kelemen 1773. július 21-én írta alá a Dominus ас Redemptor kezdetű brevét, amellyel feloszlatta a Jezsuiták Társaságát!

A rend visszaállítására 1814. augusztus 7-én, VII. Pius Sollicitudo Omnium Ecclesiasticum kezdetű bullájával került sor. 

 

"A jezsuiták egy hadtestületet alkotnak, és nem egy vallási rendet. A főnökük egy hadseregnek parancsol, és nem csak egy sima rendház főnök. 

Ennek a szervezetnek a célja a hatalom – amit a legdespotikusabban akarnak gyakorolni – abszolut hatalom, egyetemes hatalom, egy olyan hatalom, hogy az egész világot lehessen vezetni egyetlen ember által. A jezsuitizmus az abszolut despotizmus, és ugyanakkor a legnagyobb hatalmi vissazélés…" (Napoleon Bonaparte) “

 

…A római Inkvizíciót a jezsuiták vezették 1542 óta.” (F. Tupper Saussy) 

"1555 és 1931 között a Jézus Társaságát 83 országból kiutasították, városállamból és városból, politikai intrikák és az állam ellen való szövetkezései miatt, egy jó hírnevő jezsuita szerint [Thomas J. Campbell]. 

Gyakorlatilag minden kiutasítás politikai intrika, behatolás, árulás, és lázítás végett rendelték el." (J.E.C. Shepherd, kanadai történész) 

 

Jak 3:15 Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi.

Jak 3:16 Mert ahol irigység és versengés [van], ott háborúság és minden gonosz cselekedet is [van].

Jak 3:17 A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató.

 

A mennyei törvények mindig igazságosak, nem önző érdekből, hanem az igazságot követvén szeretetből szolgálnak az embertársainknak és ezáltal megvalósul a teljes szabadság!

 

Ef 4:12 Hogy felkészítse a szenteket a szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére:

Ef 4:13 Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére:

Ef 4:14 Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek megtévesztése által, a tévelygés ravaszsága és csalárdsága által;

Ef 4:15 Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban;

Ef 4:16 Akiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az [Ő] segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben.

 

Máté 24:9 Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.

 

 
Péld 28:5 A gonoszságban élő emberek nem értik meg az igazságot; akik pedig keresik az Urat, mindent megértenek.
Péld 28:6 Jobb a szegény, aki jár tökéletesen, mint a kétfelé sántáló istentelen, aki gazdag.
Péld 28:7 Aki megőrzi a törvényt, eszes fiú az; aki pedig társalkodik a dobzódókkal, gyalázattal illeti atyját.
 
Ján 14:17 Az igazságnak ama Lelkét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és veletek marad.
Ján 14:21 Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.
Ján 14:22 Monda neki Júdás (nem az iskariótes): Uram, mi dolog, hogy nekünk jelented ki magadat, és nem a világnak?
Ján 14:23 Felele Jézus és monda neki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.
Ján 14:24 Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki küldött engem.
Ján 14:29 És most mondtam meg nektek, mielőtt meglenne: hogy amikor majd meglesz, higgyetek.
Ján 14:30 Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme: és énbennem nincsen semmije;
 
1Kor 7:23 Drága váltságdíjat fizetett értetek Isten, ezért csak őt szolgáljátok, ne embereket!
Jel 14:3 ... csak a száz negyvennégy ezer (a nagy sokaság Jel 7:9-17), akik áron vétettek meg a földről.

Jel 14:4 Ezek azok, akik asszonyokkal (egyházakkal és emberi tanításokkal) nem fertőztették meg magukat; mert szüzek. Ezek azok, akik követik a Bárányt (Jézus Krisztust), valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a Báránynak zsengéiül.