Mit is jelent a Biblia Ó és Új szövetsége testamentuma - végrendelete - végakarata. Ez a nevében is hordozza a mi Teremtő Istenünk, mennyei Atyánk végakarata. Mivelünk az emberekkel  kötött szövetsége, amely végrendelet vagy végakarat megváltozhatatlanul Jézus, Isten egyszülött fiának vérével és halálával mindörökre meglett pecsételve, és megváltoztatta a földi történelmünket. Nem véletlenül találunk a Bibliában figyelmeztetést a Szent Írás megmásíthatatlanságára!

 
 
                
 

            Biblia-Felfedező program, kattints a képre.

           

 

        The Word - Biblia tanulmányozó szofver: kattints a képre és a linkre

              baranyilaszlozsolt.com/theword.html

             baranyilaszlozsolt.com/bibliai-modulok

           

 
 
2Pét 3:13 De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik.
 
 

Jézus Krisztus: A mi teremtő mennyei Atyánk, Istenünk egyszülött Fia, aki a Messiás - megbízott, felkent, szentlélekkel teljes szabadító, megváltó

Jézus nevének eredete és jelentése a Jehosua vagy Józsua héber név, amely azt jelenti, hogy Velünk az Isten avagy az Isten megszabadít.

 

5Móz 4:23 Vigyázzatok, hogy az Úrnak, a ti Isteneteknek szövetségéről, amelyet kötött veletek, el ne felejtkezzetek, és ne csináljatok magatoknak faragott képet, akármihez is hasonlót, amiképpen megparancsolta az Úr, a te Istened.

5Móz 4:24 Mert az Úr, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten ő.

5Móz 4:13 És kijelentette nektek az ő szövetségét, amelyre nézve utasított titeket a tíz ige teljesítésére, és felírta azokat két kőtáblára.

 

 

Máté 26:28 Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára.

Márk 14:24 És Jézus mondta nekik: Ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik.

Luk 22:20 Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsorázott, és ezt mondta: Ez a pohár az új szövetség az én véremben, amely tiérettetek kiontatik.

 
 

Zsid 8:10 Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izrael házával, ama napok múltán, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nekik Istenük és ők lesznek nekem népem. 

 

Jer 31:33 Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. 

 

Ez 36:26 És adok nektek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek hússzívet.

Ez 36:27 És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.  

 

Ef 1:2 Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.

Ef 1:3 Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban,

Ef 1:4 Aszerint, amint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által,

Ef 1:5 Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratának jó kedve szerint,

Ef 1:6 Kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama Szerelmesben,

 

Ef 1:7 Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.

Ef 1:8 Melyet nagy bőséggel közlött velünk minden bölcsességgel és értelemmel,

Ef 1:9 Megismertetvén velünk az Ő akaratának titkát az Ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában,

Ef 1:10 Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek e földön vannak;

 

 

Zsid 9:14 Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.

Zsid 9:15 És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét.

 

Zsid 9:16 Mert ahol végrendelet van, szükséges, hogy a végrendelkező halála bekövetkezzék.

Zsid 9:17 Mivel a végrendelet holtak után jogerős, különben pedig, ha él a végrendelkező, éppen nem érvényes.

 

Zsid 9:27 És miképpen elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet:

Zsid 9:28 Azonképpen Krisztus is egyszer áldozta fel magát sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre.

 

 
Isten ezt a csodálatos egységet kizárólagossá teszi, és átok terhe mellett figyelmeztet a Biblia megváltoztatása ellen!
 

Jel 22:18 Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: [Hogy] ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra;

Jel 22:19 És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, amik e könyvben megírattak.

5Móz 12:32 Mindazt, amit én parancsolok nektek, megtartsátok, és aszerint cselekedjetek: semmit ne tégy ahhoz, és el se végy abból!

 

Zak 5:1 Azután ismét felemelém szemeimet, és látám, hogy íme, egy könyv repül vala.

Zak 5:2 És mondta nekem: Mit látsz te? És én mondám: Látok egy repülő könyvet, húsz sing a hossza és tíz sing a széle.

Zak 5:3 És mondta nekem: Ez az átok, amely kihat az egész föld színére; mert mindaz, aki lop, ehhez képest fog innen kiirtatni, és mindaz, aki hamisan esküszik, ehhez képest fog innen kiirtatni.

Zak 5:4 Kibocsátom ezt, szól a Seregeknek Ura, és bemegy a lopónak házába, és annak házába, aki hamisan esküszik az én nevemre, és ott marad annak házában, és megemészti azt, s annak fáit és köveit.

 

 

Zsid 9:11 Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron (szent hely) keresztül,

Zsid 9:12 És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.

Zsid 9:13 Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára:

 

Zsid 9:14 Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.

Zsid 9:15 És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét.

 

Zsid 9:16 Mert ahol végrendelet van, szükséges, hogy a végrendelkező halála bekövetkezzék.

Zsid 9:17 Mivel a végrendelet holtak után jogerős, különben pedig, ha él a végrendelkező, éppen nem érvényes.

 

Zsid 9:18 Innét van, hogy az első sem szenteltetett meg vér nélkül.

Zsid 9:19 Mert mikor Mózes a törvény szerint minden parancsolatot elmondott az egész népnek, vette a borjúknak és a bakoknak vérét, vízzel és vörös gyapjúval meg izsóppal együtt, magát a könyvet is és az egész népet meghintette,

Zsid 9:20 Mondván: Ez azon szövetség (végrendelet) vére, amelyet Isten számotokra rendelt.

Zsid 9:21 Majd a sátort is és az istentiszteletre való összes edényeket hasonlóképpen meghintette vérrel.

 

Zsid 9:22 És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat.

Zsid 9:23 Annak okáért szükséges, hogy a mennyei dolgoknak ábrázolatai effélékkel tisztíttassanak meg, maguk a mennyei dolgok azonban ezeknél különb áldozatokkal.

Zsid 9:24 Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék értünk.

 

Zsid 9:25 Nem is, hogy sokszor adja magát áldozatul, mint ahogy a főpap évenként bemegy a szentélybe idegen vérrel;

Zsid 9:26 Mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta; így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.

 

Zsid 9:27 És miképpen elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet:

Zsid 9:28 Azonképpen Krisztus is egyszer áldozta fel magát sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre.

 

Jézus ezt mondta:

Márk 1:15 És mondván: Beteljesedett az idő, és már közel van az Istennek országa; térjetek meg (tartsatok bűnbánatot), és higgyetek az evangéliumban.

Luk 13:5 ... ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek.

 

Ján 12:46 Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki énbennem hisz.

Ján 12:47 És ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz (engedelmes), én nem kárhoztatom azt: mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot.

Ján 12:48 Aki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki őt kárhoztassa: a beszéd, amelyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon. (az örökkévaló evangélium)

Ján 12:49 Mert én nem magamtól szóltam; hanem az Atya (Teremtő Istenünk), aki küldött engem, ő parancsolta nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek.

Ján 12:50 És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amiket azért én beszélek, úgy beszélem, amint az Atya mondota nekem.

 

Luk 24:44 Majd azt mondta nekik: Erről beszéltem nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mindannak, ami megíratott felőlem Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban.

Luk 24:45 Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat,

Luk 24:46 és azt mondta nekik: Így van megírva: Krisztusnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halottak közül.

 

 
 
 

 

Az Isten által ihletett Biblia, írott formában megjelent kijelentés. 

2Tim 3:16 A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,

2Tim 3:17 Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

 

Biblia azt állítja, hogy amit Isten ihletett, az nem más, mint az Ő írott szava. 

2Pét 1:19 És igen biztos nálunk a prófétai beszéd [is], amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben;

2Pét 1:20 Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból.

2Pét 1:21 Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.

 
 
Amikor az Úr Jézus Krisztus ezt mondta: „az írás fel nem bontható” (Jn 10,35)akkor Ő Isten írott Igéjéről beszélt. Az Istentől származó igazságok, parancsolatok, cselekedetek és események megfogalmazott, azaz logikus, írott mondatokban lettek közölve számunkra.
Istennek a Szent Írásban megjelenő kijelentése az, hogy egyes-egyedül
ez a Szentírás képezi a végső zsinórmértéket minden kérdésben, amely a hittel és az erkölccsel kapcsolatos. Így tehát csupán egyetlen Istentől kapott forrás létezik, és csak egyetlen igazságalap az egyházban az Úr népe számára.
 
 
Ján 10:35 Ha azokat isten fiainak mondá, akikhez az Isten beszéde lőn, és az írás fel nem bontható,
 

Ézs 34:16 Keressétek meg majd az Úr könyvében, és olvassátok: ezeknek egy híjuk sem lesz, egyik a másiktól el nem marad; mert az Ő szája parancsolta, és az Ő lelke gyűjté össze őket!

 
Máté 24:35 Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak.
 
Jel 22:7 Íme eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit.
 

2Kor 5:10 Mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megjutalmaztassék aszerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.

 

1Móz 9:5 De a ti véreteket, amelyben van a ti éltetek, számon kérem; számon kérem minden állattól, azonképpen az embertől, kinek-kinek atyjafiától számon kérem az ember életét.

Péld 28:13 Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.

 

Péld 2:21 Mert az igazak lakják a földet, és a tökéletesek maradnak meg rajta.

Péld 2:22 A gonoszok pedig a földről kivágattatnak, és a hitetlenül cselekedők kiszaggattatnak abból.

 

Jel 21:7 Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nekem.

Jel 21:8 A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és utálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban [lesz], ami a második halál.

 
 
Az Isteni kijelentések minden emberre nézve kötelezőek, és senki sem veheti "félvállról"!
 

Ézs 46:9 Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten és nincsen több; Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos.

Ézs 46:10 Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván: tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat;

Ézs 46:11 Ki elhívom napkeletről a sast, messze földről tanácsom férfiát; nem csak szóltam, ki is viszem, elvégezem, meg is cselekszem!

Ézs 46:12 Hallgassatok reám, kemény szívűek, akik távol vagytok az igazságtól.

Ézs 46:13 Elhoztam igazságomat, nincs messze, és az én szabadításom nem késik, Sionban lesz szabadításom, és Izraelen dicsőségem.

 

 

Róm 8:20 Mert a teremtett világ a hiábavalóság alá vettetett (Ádám és Éva engedetlensége miatt, most még Sátán királysága bitorolja a földünket), nem önként, hanem azért, aki az alá vetette.

Ján 18:36 Felele Jézus: Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ámde az én országom nem innen való.

Máté 6:9 Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved.

Máté 6:10 Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

 

Apcs 26:18 Hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra és a Sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az énbennem való hit által.

 

Zsid 1:1 Miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten hajdan az atyákhoz a próféták által,

Zsid 1:2 Ez utolsó időkben Fia által szólt hozzánk, akit mindennek az örökösévé tett, aki által a világot is teremtette,

Zsid 1:3 Aki dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget; aki miután bűneinktől minket megtisztított, a Felség jobbjára ült a magasságban.

Zsid 1:8 A Fiúról pedig így szól: A te trónod, ó, Isten, mindörökké megáll, és királyságod pálcája az igazság pálcája.

Zsid 1:9 Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot, ezért kent fel téged Isten, a te Istened az öröm olajával társaid fölé.

Zsid 1:10 És: Uram, te kezdetben megvetetted a föld alapját, és a te kezed alkotásai az egek.

 

Ján 1:14 És az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.

Ján 1:9 Az Ige volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít.

Ján 1:10 A világba jött, a világban volt, ő általa lett a világ, de a világ nem ismerte meg őt.

Ján 1:11 A tulajdonába jött, de az övéi nem fogadták be őt.

Ján 1:12 De mindazoknak, akik befogadták, akik hisznek (benne bíznak) az ő szentségében (dicsőségében), hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek,

 

 

Máté 28:18 És hozzájuk menvén Jézus, szóla nekik, mondván: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. (A földi hatalmat Jézus most a megírt második eljövetelével veszi át) 

Máté 28:19 Elmenvén azért, tegyetek tanítványommá minden népeket, ... 

(Itt arról beszél Jézus, hogy őt kövessük! - nem egy egyházat vagy vallást és nem is embereket kell követni!) 

Máté 28:20 Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek: és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

 

 

Apcs 17:24 Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivelhogy ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik.

Apcs 17:25 Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent;

Apcs 17:26 És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait;

Apcs 17:27 Hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jóllehet bizony nincs messze egyikőnktől sem:

Apcs 17:28 Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk; miképpen a költőitek közül is mondották némelyek: Mert az ő nemzetsége is vagyunk.

Apcs 17:29 Mivelhogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlatos az istenség.

Apcs 17:30 E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek:

Apcs 17:31 Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek, az által, hogy feltámasztá őt halottaiból.

 

 
A Szent Biblia, mint az igazság abszolút alapja. Ezzel szemben áll a római katolikus tekintély a vatikán, aki a hatalmát az Ördögtől kapja, és nem Istentől. 
A zsinatokon kimondott dogmákkal, a katekizmussal, és a „szent” hagyományokkal a Babiloni misztériumot beépítették a kereszténységbe, amelyek a pogányságból erednek, és nem Istentől.
 
A Krisztusi alázattal és szeretettel szemben tapasztalható, ez az arrogáns egyházi hatalom, a pénzimádat, a bálványimádás és erkörcstelenség, amely a hívők tudatlanságát kihasználva elhiteti, megtéveszti, becsapja és kárhoztatja a követőit. 
 
 
 
Isten akaratának teljesítéséről:
 
 

Máté 7:13 Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak.

Máté 7:14 Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.

Máté 7:15 Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok.

Máté 7:16 Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét?

Máté 7:17 Ekképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.

Máté 7:18 Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt.

Máté 7:19 Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik.

Máté 7:20 Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.

 

Máté 7:21 Nem minden, aki ezt mondja nekem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.

Máté 7:22 Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben?

Máté 7:23 És akkor vallást teszek majd nekik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.

 

Máté 7:24 Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát:

Máté 7:25 És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.  (a kőszikla maga az Úr Jézus Krisztus)

Máté 7:26 És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát:

Máté 7:27 És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.

Máté 7:28 És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, álmélkodik vala a sokaság az ő tanításán:

Máté 7:29 Mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.

 
 
 
A kőszikla maga az Úr Jézus Krisztus: (nem Péter apostol, vagy az utódjának kikiáltott pápák)
 
 

1Kor 10:4 És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt.

 
 
 
Krisztus a mi főpapunk, és az egyház feje: (és nem a pápa)
 
 

Zsid 4:14 Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk hitünkhöz.

Zsid 4:15 Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.

Zsid 4:16 Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.

 

1Tim 2:4 Az Isten aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson.
1Tim 2:5 Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,
 
2Ján 1:9 Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé.
Ján 8:51 Bizony, bizony mondom nektek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké.

Péld 28:9 Aki elfordítja az ő fülét a törvénynek (tanításnak) a hallásától, annak a könyörgése is utálatos.

 

Zsid 10:28 Aki megveti a Mózes törvényét, két vagy három tanúbizonyságra irgalom nélkül meghal;

Zsid 10:29 Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, mellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Lelkét bántalmazza?

Zsid 10:30 Mert ismerjük azt, aki így szólt: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. És ismét: Az Úr megítéli az ő népét.

Zsid 10:31 Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni.

 

 

Ef 1:2 Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.

Ef 1:3 Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban,

Ef 1:4 Aszerint, amint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által,

Ef 1:5 Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratának jó kedve szerint,

Ef 1:6 Kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama Szerelmesben,

 

Ef 1:7 Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.

Ef 1:8 Melyet nagy bőséggel közlött velünk minden bölcsességgel és értelemmel,

Ef 1:9 Megismertetvén velünk az Ő akaratának titkát az Ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában,

Ef 1:10 Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek e földön vannak;

Ef 1:11 Őbenne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleveelvégzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik,

Ef 1:12 Hogy legyünk mi magasztalására az Ő dicsőségének, akik előre reménykedtünk a Krisztusban:

 

Ef 1:13 Akiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével,

Ef 1:14 Aki záloga a mi örökségünknek [Isten] tulajdon [népé]nek megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására.

Ef 1:15 Annak okáért én is, hallván a ti hiteteket az Úr Jézusban, és minden szentekhez való szerelmeteket,

Ef 1:16 Nem szűnöm meg hálát adni tiérettetek, emlékezvén reátok az én könyörgéseimben;

Ef 1:17 Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében;

 

Ef 1:18 És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között,

Ef 1:19 És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint,

Ef 1:20 Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.

Ef 1:21 Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is:

Ef 1:22 És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte a szent egyháznak fejévé,

Ef 1:23 Mely az Ő teste, teljessége Ő neki, aki mindeneket betölt mindenekkel.

 

Máté 16:24 Ekkor monda Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő Kriszusi életét (Isten beszédének, és akaratának engedelmes), és kövessen engem.

Máté 16:25 Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét én értem, megtalálja azt.

Máté 16:26 Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért?

Máté 16:27 Mert az embernek Fia eljő az ő Atyjának dicsőségében, az ő angyalaival; és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint.

 

 

A hamis tanítókat meg kell vizsgálni, a szeretetet Isten iránt és felebarátaink iránt gyakorolni. Az Isten szeretet:

 

1Ján 4:1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-e; mert sok hamis próféta jött ki a világba.

1Ján 4:2 Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van;

1Ján 4:3 És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus [lelke], amelyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már.

1Ján 4:4 Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki e világban van.

 

1Ján 4:5 Azok a világból valók; azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk.

1Ján 4:6 Mi az Istentől vagyunk: aki ismeri az Istent, hallgat reánk, aki nincsen az Istentől, nem hallgat reánk. Erről ismerjük meg az igazságnak lelkét és a tévelygésnek lelkét.

1Ján 4:7 Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent.

 

1Ján 4:8 Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.

1Ján 4:9 Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.

1Ján 4:10 Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.

1Ján 4:11 Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást.

 

1Ján 4:12 Az Istent soha senki nem látta: Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk:

1Ján 4:13 Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk és ő mibennünk; mert a maga Lelkéből adott minekünk.

1Ján 4:14 És mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ üdvözítőjéül.

1Ján 4:15 Aki vallja, hogy Jézus az Istennek Fia, az Isten megmarad abban, és ő [is] az Istenben.

1Ján 4:16 És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten [is] ő benne.

 

1Ján 4:17 Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban.

1Ján 4:18 A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.

1Ján 4:19 Mi szeressük őt; mert ő előbb szeretett minket!

1Ján 4:20 Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug az: mert aki nem szereti a maga atyjafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát?

1Ján 4:21 Az a parancsolatunk is van ő tőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atyjafiát is.

 

 
Csodálván, az egész föld követi a fenevadat:
 
 

Jel 13:2 És e fenevad, amelyet láték, hasonló vala a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány (ördög) adá az ő erejét annak, és az ő királyi székét, és nagy hatalmat.

Jel 13:3 És látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az egész föld [követé] a fenevadat.

Jel 13:4 És imádák a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? kicsoda viaskodhatik ő vele?

Jel 13:7 Az is adaték neki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték neki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.

 

Jel 13:8 Annak okáért imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a Bárányé, aki megöletett, e világ alapítása óta.

Jel 13:9 Ha van füle valakinek, hallja!

Jel 12:9 És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai [is] ő vele levettetének.

Jel 12:12 Annak okáért örüljetek egek és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van.

Jel 12:13 Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdé az asszonyt, aki a fiút szülte.

Jel 12:17 Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele;

 
 

Dán 8:23 És ezek országai után, mikor elfogynak a gonoszok, támad egy kemény orcájú, ravaszságokhoz értő király.

Dán 8:24 És annak nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által, és csodálatosképpen pusztít és jó szerencsével halad és cselekszik, és elpusztítja az erőseket és a szenteknek népét.

Dán 8:25 És a maga eszén [jár], és szerencsés lesz az álnokság (hamisság) az ő kezében, és szívében felfuvalkodik és hirtelen elveszt sokakat; sőt a fejedelmek fejedelme ellen is feltámad, de kéz nélkül rontatik meg.

 

 

Ézs 51:4 Figyeljetek reám, én népem, és reám hallgassatok, én nemzetem! mert tanítás megy ki tőlem, és törvényemet a népek megvilágosítására megalapítom.

Ézs 51:5 Közel igazságom, kijő szabadításom, és karjaim népeket ítélnek: engem várnak a szigetek, és karomba vetik reménységüket.

Ézs 51:6 Emeljétek az égre szemeiteket, és nézzetek a földre ide alá, mert az egek mint a füst elfogynak, és a föld, mint a ruha megavul, és lakosai hasonlókép elvesznek; de szabadításom örökre megmarad, és igazságom meg nem romol.

 

Ézs 51:7 Hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot, te nép, kinek szívében van törvényem! ne féljetek az emberek gyalázatától, és szidalmaik miatt kétségbe ne essetek!

Ézs 51:8 Mert mint a ruhát, moly emészti meg őket, és mint a gyapjat, féreg eszi meg őket, és igazságom örökre megmarad, és szabadításom nemzetségről nemzetségre!

Ézs 51:11 Így térnek meg az Úrnak megváltottai, és ujjongás között Sionba jőnek, és örökös öröm fejükön; vigasságot és örömöt találnak, eltűnik a fájdalom és sóhaj!

Ézs 51:12 Én, én vagyok megvigasztalótok! Ki vagy te, hogy félsz halandó embertől? ember fiától, aki olyan lesz, mint a fű?!

 

Ézs 51:13 Hogy elfeledkeztél az Úrról, Teremtődről, aki az eget kiterjeszté és a földet megalapítá, és hogy félsz szüntelen minden napon nyomorgatódnak haragjától, aki igyekszik elveszteni? De hol van a nyomorgató haragja?

Ézs 51:21 Ezért halld meg ezt, szenvedő, ki részeg vagy, de nem bortól!  (hazug emberi tanításoktól)

Ézs 51:22 Így szól Urad, az Úr, és Istened, aki népéért bosszút áll: Íme, kiveszem kezedből a tántorgás poharát, haragom öblös kelyhét, nem iszod többé azt meg!

Ézs 51:23 És adom azt nyomorgatóid kezébe, akik azt mondották lelkednek: Hajolj meg, hogy átmenjünk te rajtad, és a te hátadat olyanná tetted, mint a föld, és mint aminő az utca a járóknak!

 

 

1Kor 2:5 Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék.

1Kor 2:6 Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét;

1Kor 2:7 Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre;

1Kor 2:8 Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség Urát:

1Kor 2:9 Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.

 

 

1Kor 2:12 Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istentől való Lelket; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk.

1Kor 2:13 Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.

1Kor 2:14 Érzéki (testi) ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok neki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen ítéltetnek meg.

1Kor 2:15 A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg.

1Kor 2:16 Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van.

 

 

Ján 12:46 Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki énbennem hisz.

Ján 12:47 És ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt: mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot.

Ján 12:48 Aki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki őt kárhoztassa: a beszéd, amelyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon. (az örökkévaló evangélium)

Ján 12:49 Mert én nem magamtól szóltam; hanem az Atya, aki küldött engem, ő parancsolta nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek.

Ján 12:50 És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amiket azért én beszélek, úgy beszélem, amint az Atya mondotta vala nekem.

 

 
Jel 22:7 Íme eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit.

Dán 2:28 De van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti; és ő tudtára adta Nabukodonozor királynakmi lészen az utolsó napokban.          

 

 

Mal 3:5 Mert ítéletre indulok hozzátok, és gyors tanú leszek a szemfényvesztők ellen, a paráznák (erkölcsi és lelki értelemben is értendő) és hamisan esküvők ellen, és azok ellen, akik megrövidítik a munkásnak bérét, az özvegyet és árvát, és akik nyomorgatják az idegent, és nem félnek engem, azt mondja a Seregeknek Ura.

Júd 1:14 Ezekről is prófétált pedig Énok, aki Ádámtól fogva a hetedik pátriárka volt: Nézzétek közeleg az Úr szentjeinek tízezreivel,

Júd 1:15 Hogy ítéletet tartson mindenek fölött, és megbüntessen minden istentelent minden istentelenségért, amelyet istentelenül elkövetett, és minden káromló szóért, amelyet az istentelen bűnösök a szájukon csak kiejtettek.

 

Júd 1:16 Ezek akik zúgolódnak, siránkoznak, a maguk kívánságaik szerint járók; szenvedélyeiktől vezettetve élnek, szájuk kevélységet szól, haszonlesésből személyimádók.

Júd 1:17 Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai mondottak.

Júd 1:18 Mert azt mondták nektek, hogy az utolsó időben lesznek csúfolódók, akik az ő istentelen kívánságai és szenvedélyei szerint járnak.

Júd 1:19 Ezek azok, akik különszakadnak, érzékiek, kikben nincsen Szent Lélek.

 

 

Ján 6:37 Minden, amit nekem ad az Atya, én hozzám jő; és azt, aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem.

Ján 6:38 Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem.

Ján 6:44 Senki sem jöhet én hozzám, hanemha az Atya vonja azt, aki elküldött engem; én pedig feltámasztom azt az utolsó napon.

Ján 6:45 Meg van írva a prófétáknál: És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Valaki azért az Atyától hallott, és tanult, én hozzám jő.

Ján 6:47 Bizony, bizony mondom nektek: Aki énbennem hisz, örök élete van annak.

Ján 6:48 Én vagyok az életnek kenyere.

 

1Tim 2:5 Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,

Máté 23:8 ... ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.

 

Máté 20:25 Jézus azonban odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok meg a hatalmukat éreztetik rajtatok.
Máté 20:26 A ti körötökben ne így legyen. Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok,
Máté 20:27 Az aki első akar lenni, legyen a szolgátok.
Máté 20:28 Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja az életét, váltságul sokakért.”

 

Luk 12:15 Monda azért nekik: Meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget; mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete.

Luk 12:33 Adjátok el amitek van, és adjatok alamizsnát; szerezzetek magatoknak oly erszényeket, melyek meg nem avulnak, elfogyhatatlan kincset a mennyországban, ahol a tolvaj hozzá nem fér, sem a moly meg nem emészti.

 

 

Máté 6:19 Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják;
Máté 6:20 Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.
Máté 6:21 Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.

 

Máté 6:24 Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.
Máté 6:25 Azért azt mondom nektek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-e az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
Máté 6:26 Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál?

Máté 6:27 Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal?
Máté 6:28 Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak;
Máté 6:29 De mondom nektek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.
Máté 6:30 Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-e titeket, ti kicsinyhitűek?
Máté 6:31 Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
Máté 6:32 Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.
Máté 6:33 Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak nektek.
Máté 6:34 Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.

 

 

Luk 16:10 Aki hű a kevesen, a sokon is hű az; és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.
Luk 16:11 Ha azért a hamis mammonon hívek nem voltatok, ki bízná reátok az igazi [kincset]?
Luk 16:12 És ha a másén hűek nem voltatok, ki adja oda nektek, ami a tiétek?
Luk 16:13 Egy szolga sem szolgálhat két úrnak: mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak.
Luk 16:14 Hallák pedig mindezeket a farizeusok is, kik pénzszeretők valának; és csúfolák őt.
Luk 16:15 És monda nekik: Ti vagytok, akik az emberek előtt magatokat megigazítjátok (igaznak, ártatlannak és törvényesnek tartjátok magatokat); de az Isten ismeri a ti szíveteket: mert ami az emberek közt magasztos, az Isten előtt utálatos.

 

 

1Tim 6:6 De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel;

1Tim 6:7 Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit;

1Tim 6:8 De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.

1Tim 6:9 Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik.

 

1Tim 6:10 Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magukat általszegezték sok fájdalommal.

1Tim 6:11 De te, óh Istennek embere, ezeket kerüld; hanem kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget.

1Tim 6:12 Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt.

1Tim 6:14 Hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig,

 

 

1Ján 2:15 Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.
1Ján 2:16 Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.
1Ján 2:17 És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.
 
 

Róm 12:2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

Jak 4:4 ..., nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz.

Róm 6:16 Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?
 
 
1Kor 10:20 Sőt, hogy amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák és nem Istennek; nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben.
1Kor 10:21 Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát; nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei.
Apcs 2:40 Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván:Szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!
 


Jel 18:2 És kiálta [teljes] erejéből, nagy szóval mondván: Elesett, elesett a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé.
Jel 18:3 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.
Jel 18:4 És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból:
Jel 18:5 Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól.


 

1Tim 2:5 Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,
2Ján 1:9 Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé.

 

Az Isten igéjét, Jézus Krisztus tudományát a Szent írásban találhatod. 

Magyarországon a Károli Gáspár által fordított Szent Bibliában.

Magyarországon az államalapítás óta, szó szerint az Antikrisztusi 

hatalom uralkodik, aki a római pápaság!

 

A görög „anti” szó latin megfelelője a „vicarius”, amelyből származik a „vicar” helytartó szó. Ebből következik, hogy a „Vicarius Christi” „Krisztus helytartója” pápai cím szó szerint jelenti, hogy „Antikrisztus”.   
                      
 
 
Ne feledjétek - Aki a szeretö és igazságos Isten törvényét képes meghamisítani , az hazug és minden gonoszságra képes, a félelem és a gyűlölet irányítja minden cselekedetét és gondolatát!
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napisten  - vasárnap a napisten ünneplésének a napja!    
 
Karácsony - Jézus nem dec.25-én született a Biblia szerint!    
 
 
Obeliszk - naposzlop
 
 
 

 

 

             A képemre kattintva több fontos információt találsz:

         

 

            Biblia-Felfedező program, kattints a képre.

           

 

        The Word - Biblia tanulmányozó szofver: kattints a képre és a linkre

              baranyilaszlozsolt.com/theword.html

             baranyilaszlozsolt.com/bibliai-modulok

                  

Holt-tengeri tekercsek, kattints a képre.

 

A földi törvények mindig igazságtalanok, önző érdekeket képviselnek és gonoszak!

A magyar törvények - fetisiszták (bálványimádók), végtelenül primitívek és gonoszak, és természetesen nem az emberekért íródtak, hanem az Antikrisztus érdekeit képviselik!


FRIVALDSZKY JÁNOS. TERMÉSZETJOG - Eszmetörténet PDF 

jogiállami és demokratikus "eszmék", ahogy a vallások és egyházak is a görög pogány filozófiákból és hiedelmekből származnak, amely útálatos az Isten előtt!

Hippói Szent Ágoston - Neo Platonista filozófus, akinek a műveiből táplálkoznak a vallások. Ő egyesítette a görög filozófiát és a judeo-kereszténységet!

Aquinói Szent Tamás Ő egyesítette az Arisztotelész filozófiáját a kereszténységgel. Trentói v. Tridenti zsinaton alkalmazták először az iratait a protestáns keresztények ellen. A "közös jó" érdekében megölhetjük a hitelveinkkel egyet nem értőket!

Az inkvizíció vagy katolikus nevén a szent inkvizíció, a késő középkortól kezdve több olyan intézményre utal, amelyek célja az eretnekség felszámolása volt.

Az inkvizíciónak több mint 50 millió "eretnek" embert sikerült kivégeznie!

Ez az inkvizíciós intézmény ma is létezik, csak átnevezték Hittani kongregációnak!

Nyugalomnap - Wikipédia

Babilon és a Biblia - Mahler Ede PDF

A Babiloni Napisten imádata - a napkultusz kezdete!

Nimród és az Ég Királynője

Jézus Krisztus nem karácsonykor született

 
 

A JÉZUS TÁRSASÁG FELOSZLATÁSÁNAK FOLYAMATA  PDF

XIV. Kelemen 1773. július 21-én írta alá a Dominus ас Redemptor kezdetű brevét, amellyel feloszlatta a Jezsuiták Társaságát!

A rend visszaállítására 1814. augusztus 7-én, VII. Pius Sollicitudo Omnium Ecclesiasticum kezdetű bullájával került sor. 

 

"A jezsuiták egy hadtestületet alkotnak, és nem egy vallási rendet. A főnökük egy hadseregnek parancsol, és nem csak egy sima rendház főnök. 

Ennek a szervezetnek a célja a hatalom – amit a legdespotikusabban akarnak gyakorolni – abszolut hatalom, egyetemes hatalom, egy olyan hatalom, hogy az egész világot lehessen vezetni egyetlen ember által. A jezsuitizmus az abszolut despotizmus, és ugyanakkor a legnagyobb hatalmi vissazélés…" (Napoleon Bonaparte) “

 

…A római Inkvizíciót a jezsuiták vezették 1542 óta.” (F. Tupper Saussy) 

"1555 és 1931 között a Jézus Társaságát 83 országból kiutasították, városállamból és városból, politikai intrikák és az állam ellen való szövetkezései miatt, egy jó hírnevő jezsuita szerint [Thomas J. Campbell]. 

Gyakorlatilag minden kiutasítás politikai intrika, behatolás, árulás, és lázítás végett rendelték el." (J.E.C. Shepherd, kanadai történész) 

 

Jak 3:15 Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi.

Jak 3:16 Mert ahol irigység és versengés [van], ott háborúság és minden gonosz cselekedet is [van].

Jak 3:17 A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató.

 

A mennyei törvények mindig igazságosak, nem önző érdekből, hanem az igazságot követvén szeretetből szolgálnak az embertársainknak és ezáltal megvalósul a teljes szabadság!

 

Ef 4:12 Hogy felkészítse a szenteket a szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére:

Ef 4:13 Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére:

Ef 4:14 Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek megtévesztése által, a tévelygés ravaszsága és csalárdsága által;

Ef 4:15 Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban;

Ef 4:16 Akiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az [Ő] segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben.

 

Máté 24:9 Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.

 

A leleplezett titok - Az igazság Istenről - David Clayton könyve 

Pdf fájlban letölthető , kattints a képre. 

    

 

Az Istenség  - Tanulmányok az Atyáról, a Fiúról és a Szent Lélekről - Imad Awde

Pdf fájlban letöltheted kattints a képre 

 

 

Ez a könyv őszintén elénktárja az evangélium üzenetét, és rávezet az igaz útra.

Ha szeretnéd nyomtatott formában olvasni ezt a könyvet, vagy másnak is szívesen adnál belőle, vedd fel a www. hitbol.hu - val a kapcsolatot, írd le postacímedet, és küldünk Neked egy INGYENES ajándékpéldányt!

Pdf fájlban letöltheted  vagy kattints a képre és kérhetsz egy ajándékpéldányt.

          

 

Ézs 66:2 ... így szól az Úr. Mert én arra tekintek, aki szegény és megtört lelkű, és aki a beszédemet rettegi.

Róm 5:1 Mivel tehát hit által igazultunk meg, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Róm 5:2 Általa szabad utunk van hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekszünk az Isten dicsőségének reménységével.

Róm 5:3 De nemcsak ezzel dicsekszünk, hanem a szenvedéseinkkel is, tudva, hogy a szenvedés állhatatosságot munkál,

Róm 5:4 az állhatatosság pedig kipróbáltságot, a kipróbáltság pedig reménységet.

Róm 5:5 A reménység pedig nem szégyenít meg, mert Isten szeretete kitöltetett szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által.

 

1Pét 1:7 Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor;

 

Ján 6:27 Ne a veszendő eledelért fáradozzatok, hanem azért az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az embernek Fia ad majd nektek; mert őt az Atya pecsételte el, az Isten.

Máté 6:31 Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: „Mit együnk?” vagy „Mit igyunk?” vagy „Mivel ruházkodjunk?”

Máté 6:32 Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van.

Máté 6:33 Hanem keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek.

Máté 6:34 Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.

 

Péld 28:9 Aki elfordítja az ő fülét a törvénynek (tanításnak) a hallásától, annak a könyörgése is utálatos.

Jak 1:27 Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten a mi mennyei Atyánk előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, [és] szeplő nélkül megtartani magát e világtól.

Ézs 58:10 Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél.

Ézs 58:11 És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet ...

Máté 5:16 Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

 

Ézs 9:6 Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk (Jézus a Messiás), és az uralom az ő vállán lesz. Így nevezik: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!

Ézs 9:7 Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége Dávid trónján és királysága fölött, mert fölemeli és megerősíti azt jogosság és igazság által, mostantól fogva mindörökké. A Seregek URának féltő szeretete teszi ezt.

 

Máté 28:18 És hozzájuk menvén Jézus, szóla nekik, mondván: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. (A földi hatalmat Jézus most a megírt második eljövetelével veszi át) 

Máté 28:19 Elmenvén azért, tegyetek tanítványommá minden népeket, ... 

(Itt arról beszél Jézus, hogy őt kövessük! - nem egy egyházat vagy vallást és nem is embereket kell követni!) 

Máté 28:20 Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek: és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

 

Az Isten pecséte:

 

Ján 17:3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

2Tim 2:19 Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentoma, melynek pecséte ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja.

Jel 14:12 Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! (az Isten akaratának való tökéletes engedelmesség)

 

A fenevad (sátán-engedetlen) bélyege: ha a fentiek nem teljesülnek.

 

1Ján 2:3 És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk.

1Ján 2:4 Aki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság.

1Ján 2:5 Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk;

 

 

1Thess 5:3 Mert amikor ezt mondják: Békesség és biztonságakkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképpen meg nem menekednek.

1Thess 5:4 De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy [az] a nap tolvaj módra lep[het]ne meg titeket.
 

1Thess 5:5 Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!
1Thess 5:9 Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,
1Thess 5:10 Aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele.

 

2Thess 2:8 És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;

2Thess 2:9 Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival,

2Thess 2:10 És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre.

2Thess 2:11 És azért bocsátja reájuk Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak;

2Thess 2:12 Hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.

2Thess 2:13 Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek ti értetek atyámfiai, akiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a Lélek szentelésében és az igazság hitében;

2Thess 2:14 Amire elhívott titeket a mi evangéliumunk által, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségének elvételére.

2Thess 2:15 Miért is atyámfiai, legyetek állhatatosak és tartsátok meg a tudományt, amelyre akár beszédünk, akár levelünk által taníttattatok.

2Thess 2:16 Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten a mi Atyánk, aki szeretett minket és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg,

2Thess 2:17 Vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden tudományban és jó cselekedetben.

 

Jel 17:5 És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja.

Jel 12:9 És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai [is] ő vele levettetének. kattints a képre

     

 
 
A 144 000 a Sionon - Akik üdvösséget és örök életet nyernek (a nagy sokaság Jel 7:9-17):
 

Jel 14:1 És látám, és íme egy Bárány áll vala Sion hegyén, és ő vele száznegyvennégy ezren, akiknek homlokán írva vala az ő Atyjának neve.

Jel 14:3 És énekelnek vala mintegy új éneket a királyi szék előtt, és a négy lelkes állat előtt és a Vének előtt; és senki meg nem tanulhatja vala azt az éneket, csak a száz negyvennégy ezer, akik áron vétettek meg a földről.

Jel 14:4 Ezek azok, akik asszonyokkal (egyházakkal) nem fertőztették meg magukat; mert szüzek. Ezek azok, akik követik a Bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a Báránynak zsengéiül.

Jel 14:5 És az ő szájukban nem találtatott álnokság; mert az Istennek királyi széke előtt feddhetetlenek.

 

 

Hós 4:1 Halljátok meg az Úrnak beszédét Izrael fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival, mert nincs igazság és nincsen szeretet és nincsen Istennek ismerete a földön.

Hós 4:2 Hamisan esküsznek és hazudnak és gyilkolnak és lopnak és paráználkodnak, betörnek és egyik vér a másikat éri.

Hós 4:6 Elvész az én népem, mivel tudomány nélkül való. Mivel te megvetetted a tudományt, én is megvetlek téged, hogy papom ne légy. És mivel elfeledkeztél Istened törvényéről, elfeledkezem én is a te fiaidról.

Hós 4:9 De úgy jár a pap is, mint a nép; megbüntetem őket az ő utaikért, és megfizetek neki cselekedeteiért.

 

Jak 2:5 Halljátok meg szeretett atyámfiai, avagy nem az Isten választotta-e ki e világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben (engedelmességben), és örökösei az országnak, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik?
 
Kol 2:2 Hogy vigasztalást vegyen az ő szívük, egybeköttetvén a szeretetben, és [hogy eljussanak] az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten a mi Atyánk és a fia Krisztus (megváltónk) ama titkának megismerésére,
Kol 2:3 Amelyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve.
Kol 2:4 Ezt pedig azért mondom, hogy valaki titeket rá ne szedjen hitető beszéddel.
Ján 16:33 Azért beszéltem ezeket nektek, hogy békességetek legyen énbennem.
 
E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én legyőztem a világot.
 
Apcs 14:22 Erősítve a tanítványok lelkét, intvén, hogy maradjanak meg a hitben, és hogy sok háborúságon által kell nekünk az Isten országába bemennünk.
 
 

Ján 3:16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Ján 3:17 Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.

Ján 3:18 Aki hiszen (engedelmeskedik) ő benne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz (engedelmes), immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.

Ján 3:19 Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának.

Ján 3:20 Mert mindenki, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek;

Ján 3:21 Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.

Ján 3:36 Aki hisz (enged) a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.

 

Jer 17:5 Azt mondja az ÚR: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az ÚRtól pedig elfordul a szíve!

Jer 17:7 De áldott az a férfi, aki az ÚRban bízik, és akinek bizodalma az ÚR.

Márk 9:42 Aki pedig megbotránkoztat egyet ama kicsinyek közül, akik énbennem hisznek, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakára, és a tengerbe vetik.

 

Róm 7:12 De a törvény szent, és a parancsolat szent, igaz és jó. 

1Ján 3:4 Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi; a bűn pedig a törvénytelenség

 

Zsid 8:10 Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izrael házával, ama napok múltán, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nekik Istenük és ők lesznek nekem népem. 

 

Jer 31:33 Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. 

 

Róm 8:4 hogy a törvény igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem a Lélek szerint

 

Zsid 10:28 Aki megveti a Mózes törvényét, két vagy három tanúbizonyságra irgalom nélkül meghal; 

Zsid 10:29 Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, mellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Lelkét bántalmazza? 

 

Zsid 10:30 Mert ismerjük azt, aki így szólt: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. És ismét: Az Úr megítéli az ő népét. 

Zsid 10:31 Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni. 

 

 

Máté 5:17 Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem

Máté 5:18 Mert bizony mondom nektek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. 

 

Máté 5:19 Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen (nem mehet be); valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen. 

Máté 5:20 Mert mondom nektek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába

 

 

Ján 12:50 És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amiket azért én beszélek, úgy beszélem, amint az Atya mondotta vala nekem. 

Ján 14:15 Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok

 

Ján 14:21 Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. 

Ján 15:10 Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; amiképpen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. 

 

 

1Ján 2:3 És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. 

1Ján 2:4 Aki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. 

 

1Ján 2:5 Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk; 

1Ján 2:6 Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt

 

1Ján 3:24 És aki az ő parancsolatait megtartja, az Ő benne marad és Ő is abban; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Lélekből, amelyet nekünk adott. 

 

 1Ján 5:1 Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született; és mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. 

1Ján 5:2 Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk

 

1Ján 5:3 Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem nehezek. 

1Ján 5:4 Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. 

1Ján 5:5 Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia

 

 

2Ján 1:6 És ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. Ez a parancsolat, amint kezdettől fogva hallottátok, hogy abban járjatok. 

2Ján 1:7 Mert sok hitető jött e világra, akik nem vallják a Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus

 

2Thess 2:7 Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. 

2Thess 2:8 És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével; 

 

2Thess 2:9 Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, 

Jel 12:17 Megharagvék azért a sárkány (Sátán) az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele

 

Jel 14:12 Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! 

Jel 22:14 Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.

 

Jer 17:5 Azt mondja az ÚR: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az ÚRtól pedig elfordul a szíve!

Jer 17:7 De áldott az a férfi, aki az ÚRban bízik, és akinek bizodalma az ÚR.

 

Ez 36:26 És adok nektek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek hússzívet.

Ez 36:27 És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.

Zsid 8:10 Mert ez az a szövetség, amelyet azon napok elmúltával kötök az Izráel (lelki igazak) házával. Ezt mondja az Úr: Törvényemet elméjükbe adom, és szívükbe írom azokat, és Istenük leszek, ők pedig népemmé lesznek.

 

Róm 7:12 Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó

Róm 13:10 A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet.

 

1Kor 3:11 Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus.

1Kor 3:18 Senki se csalja meg magát. Ha valaki azt hiszi, hogy bölcs ti köztetek e világon, bolond legyen, hogy bölccsé lehessen.

1Kor 3:19 Mert e világ bölcsessége bolondság az Isten előtt. Mert meg van írva: Megfogja a bölcseket az ő csalárdságukban.

1Kor 3:20 És ismét: Ismeri az Úr a bölcsek gondolatait, hogy hiábavalók.

1Kor 3:21 Azért senki se dicsekedjék emberekkel. Mert minden a tiétek.

1Kor 3:22 ...Akár világ, akár élet, akár halál, akár jelenvalók, akár következendők, minden a tiétek.

1Kor 3:23 Ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig Istené.

 

Gal 3:6 Úgy, amint Ábrahám is hitt Istennek, aki ezt igazságul számította be neki.
Gal 3:7 Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok Ábrahám fiai.
Gal 3:8 Mivel pedig az Írás előre látta, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, előre hirdette az evangéliumot Ábrahámnak: Tebenned fog áldást nyerni minden nép.


Gal 3:9 Eszerint a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal.
Gal 3:10 Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amint meg van írva: Átkozott mindenki, aki nem marad meg mindazokban, amik meg vannak írva a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje.
Gal 3:11 Az pedig, hogy a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él.


Gal 3:12 A törvény pedig nincs hitből, hanem aki cselekszi azokat, élni fog általa.
Gal 3:13 Krisztus váltott meg minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk – mert meg van írva: Átkozott, aki fán függ –,
Gal 3:14 azért, hogy Ábrahám áldása Krisztus Jézusban a pogányoké legyen, hogy a Lélek ígéretét hit által megkapjuk.


Gal 3:15 Testvéreim, emberi módon szólok. Még az ember megerősített végrendeletét sem teheti senki érvénytelenné, és hozzá sem toldhat.
Gal 3:16 Az ígéretek pedig Ábrahámnak és az ő utódának adattak. Nem azt mondja: „és az ő utódainak”, mint soknak, hanem csak egynek: „és a te utódodnak”, aki a Krisztus.
Gal 3:17 Azt mondom pedig, hogy azt a szövetséget, amelyet Isten korábban megerősített, a négyszázharminc esztendő múlva keletkezett törvény nem teszi érvénytelenné, hogy megsemmisítse az ígéretet.


Gal 3:18 Mert ha a törvényből van az örökség, akkor többé nem ígéretből, Ábrahámnak pedig ígéret által ajándékozta azt Isten.
Gal 3:19 Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól, és angyalok által közbenjárón keresztül rendeltetett.
Gal 3:20 A közbenjáró pedig nem csak egyvalakié, Isten ellenben egy.


Gal 3:21 A törvény tehát Isten ígéretei ellen van? Semmiképpen! Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes megeleveníteni, valóban a törvényből volna az igazság.
Gal 3:22 De az Írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek.
Gal 3:23 Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrizete alatt voltunk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig.


Gal 3:24 Ekként a törvény Krisztushoz vezető mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg.
Gal 3:25 De miután eljött a hit, nem vagyunk többé a vezető mester alatt.
Gal 3:26 Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.


Gal 3:27 Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel.
Gal 3:28 Nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban.
Gal 3:29 Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai és ígéret szerint örökösök vagytok.